Negatiivisen mielen voi ohjelmoida uudelleen – Ink-tiimiläisten ilonaiheet

käsi pitelee kahta korttia. Toisessa nurmikolla makaileva ihminen, jolla suussa naru, jonka päässä ilmapallo. Toisessa kortissa arpakuutio, josta kasvaa lonkeromainen paholainen.

Hiiri­kä­si klikkaa selai­li­jan uutis­si­vus­tol­le kuin varkain. Huoles­tut­ta­vien uutis­ten näkemi­nen ahdis­taa, epätie­toi­suus kuiten­kin vielä enemmän. Ahdis­tus naker­taa tuotte­liai­suut­ta ja vie tilaa kaikel­ta mukaval­ta tekemi­sel­tä. Puhee­nai­heek­si­kin tuntuu aina valikoi­tu­van jokin ikävä asia. Ajatte­lem­me ajatus­ten purka­mi­sen autta­van, mutta kuinka usein tällai­set keskus­te­lut ovat oikeas­ti raken­ta­via eivätkä vain negatii­vi­suut­ta lietso­via?

Tämä ei ole vain korona-ajan ilmiö: joskus valit­ta­mi­ses­ta tulee tapa, kuin ohjel­mis­to, joka käynnis­tyy aina tavates­sam­me ystäviä ja kolle­goi­ta. Työka­ve­ri on ärsyt­tä­vä, bussi oli viisi minuut­tia myöhäs­sä, taas sataa vettä. Alamme reagoi­da kaikkeen epäilyk­sel­lä ja ärtymyk­sel­lä, ehkä ihan huomaa­mat­tam­me.

Valit­ta­mi­sel­la voi toki olla sosiaa­li­nen tehtävä: kaikkia yhdis­tä­vis­tä aiheis­ta valit­ta­mi­nen luo yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnet­ta. Mutta eikö tuon saman tunteen saisi aikaan puhumal­la mukavis­ta asiois­ta? Haluam­me­ko todella kuormit­taa muita omalla negatii­vi­suu­del­lam­me?

Tarkoi­tus ei ole tieten­kään pakot­taa itseään iloisek­si. Kaikki tunteet on voitava kokea, ja varsin­kin tässä uudessa tilan­tees­sa haasteis­ta­kin on hyvä puhua. Vello­mi­nen ei kuiten­kaan ole hyväksi, joten jossain vaihees­sa huonot asiat on tunget­ta­va hetkek­si kaappiin – tai hyväk­syt­tä­vä osaksi elämää, jos niille ei vain mahda mitään. Ihmisai­vot ovat onneksi jousta­vat: voimme ohjel­moi­da itsemme uudel­leen ja myös näyttää muille esimerk­kiä. Levite­tään mieluum­min positii­vi­suu­den virusta kuin niitä muita.

Päätim­me­kin Ink-tiimis­sä koota asioita, joista olemme iloisia tällä hetkel­lä!

  • Saa viettää enemmän aikaa lemmik­kien kanssa.
  • Ystävien ja perheen kanssa tulee pidet­tyä usein yhteyt­tä, ja heiltä saa tukea.
  • Nyt voi aloit­taa jonkin uuden harras­tuk­sen kotona tai luonnos­sa.
  • Kotona tulee siivot­tua useam­min.
  • Voi keskit­tyä olennai­sim­piin asioi­hin, kuten perhee­seen.
  • Oppii käyttä­mään uusia viestin­tä­ka­na­via.
  • Ilmasto saa leväh­tää.
  • Kulttuu­ri ei ole kuollut: esimer­kik­si museot tarjoa­vat virtu­aa­li­kier­rok­sia. (Jyväs­ky­län kansa­lais­opis­to­kin järjes­tää perin­tei­sen kevät­näyt­te­lyn­sä virtu­aa­li­ses­ti!)
  • On synty­nyt korvaa­via tapoja olla yhtei­söl­li­siä: iltahuu­dot, yleisön piris­tä­mi­nen netissä…

Kuten näkyy, listas­ta voi tulla yllät­tä­vän pitkä, kun hyviä asioita käy tosis­saan mietti­mään. Me Ink-tiimis­sä pidämme nämä asiat mieles­sä ja suuntaam­me kohti kevättä, etänä­kin yhtei­söl­li­ses­ti.

Paula Garnett, media- ja viestin­tä­tii­mi