Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

Syksyn 2020 Inkin pelitiimin kuvassa on piirretty tietokoneeseen liittyviä esineitä kuten pelaimia ja korppuja.

Hei kaikil­le!
Olemme tämän syksyn Inkin-tiimi­jak­son pelitii­mi. Suunnit­te­lem­me ja tuotam­me erilai­sia peliai­hei­sia projek­te­ja. Osallis­tum­me kaikki Music Against Drugs ry:n järjes­tö­toi­min­taan. Saamme toteut­taa erilai­sia hyvin­voin­ti- ja pelitee­mai­sia tehtä­viä ja opetel­la tiimi­työs­ken­te­lyä, projek­ti-työnte­koa.
Seuraa­vak­si esitte­lem­me tiimin jäsenet. Kaikil­le esitet­tiin seuraa­vat kysymyk­set:

  1. Esitte­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mielen­kiin­non kohtei­ta?
  2. Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat?
  3. Miksi päätit lähteä mukaan ink-tiimi toimin­taan?
  4. Omat kokemuk­set tiimin toimin­nas­ta?
  5. Mitä olet jo päässyt tekemään tai oppimaan tiimin toimin­nas­sa?
Syksyn 2020 Ink-tiimiläinen Milka.

Milka
Hei, olen Milka 26v kotoi­sin Jyväs­ky­läs­tä. Intohi­mo­ni ja harras­tuk­se­ni on kaiken­lai­nen pelaa­mi­nen, niin digitaa­li­ses­ti kuin lauta­pe­lien­kin muodos­sa. Lempi pelejä on monia ja monen tyyli­siä, kuten World of Warcraft, Total War Warham­mer 2, League of legends ja Heroes of the Storm. Lauta­pe­leis­tä Terra­for­ming mars. Innos­tuin heti ink-tiimi toimin­nas­ta kun kuulin, että heillä on täällä pelitii­mi.
Tiimi­toi­min­ta on ylittä­nyt odotuk­se­ni täysin, ryhmä on tosi mukava ja toimin­ta on kiinnos­ta­vaa. Tämän ryhmän kanssa olemme suunnit­te­le­mas­sa visuaa­lis­ta novel­lia. Itse olen innois­sa­ni lisää­mäs­sä tulevaan peliin pulmia ja haastei­ta.

Ink-tiimiläinen syksy 2020 Jonne istuu lehtikasassa.

Jonne
Hei, Olen, Jonne 27-vuotias Jyväs­ky­läs­sä asuva mies. Omina harras­tuk­si­na pidän frisbee­gol­fia, kaiken­lais­ta pelaa­mis­ta, koiran kanssa peuhaa­mis­ta ja vapaa­eh­tois­työn tekoa. Olen useam­man vuoden ajan osallis­tu­nut järjes­tön vapaa­eh­tois­toi­min­taan ja ink-tiimi­jak­soon mukaan lähtö oli luonnol­lis­ta jatkoa sille.

Kaiken­lai­sia pelejä on tullut kokeil­tua ja pelat­tua: Lauta­pe­lit, kortti­pe­lit, digitaa­li­set lähinnä plays­ta­tion konso­leil­la. Myös fyysi­set pallo­pe­lit luonnis­tu­vat. Peli harras­tus on alkanut jo lapsena ja jatkuu vielä tänä päivä­nä­kin. Video­pe­leis­tä on pelan­nut monia genrejä: muun muassa tarina­seik­kai­lu­ja, pvp shoot­ter ja mobia. Fiilik­sen ja käytet­tä­vis­sä olevan ajan suhteen pelejään valit­see.

Ink-tiimin toimin­taan hakeu­duin mukaan etsimään suuntaa ja selvit­tä­mään ajatuk­si­aan tulevai­suu­den suhteen. Tiimi­toi­min­nan kautta haluan kehit­tää itseäni ja saada lisää työelä­mä­val­miuk­sia. Olen aiemmin yrittä­nyt opiskel­la korkea­kou­luis­sa, opinnois­ta vielä valmis­tu­mat­ta. Määrä­ai­kai­nen työso­pi­mus päättyi ja korona-maail­mas­sa en nähnyt järke­väk­si hakea täysin uuteen työ- tai opinto­paik­kaan. 
Ink-tiimis­sä on ollut hauska työsken­nel­lä. Olen joutu­nut uusiin tilan­tei­siin, tutus­tu­nut uusiin ihmisiin, joutu­nut mukavuusa­lu­ee­ni ulkopuo­lel­le ja saanut arkeen miele­käs­tä tekemis­tä. Pienryh­mä ja projek­ti­työs­ken­te­lys­sä harjoi­tel­lut tiimin vetämis­tä ja oppinut paljon uusia asioita itses­tä­ni, tekni­sis­tä laitteis­ta ja järjes­tö­toi­min­nas­ta.

Syksyn 2020 Ink-tiimiin osallistunut Niko, piirroskuva.

Niko
Olen Niko 19-vuotias nuoren miehen alku Jyväs­ky­läs­tä. Lähdin ink-tiimiin mukaan, koska halusin rutii­nia arkeeni sekä selkeyt­tää tulevai­suut­ta­ni ja löytää omia kiinnos­tuk­sen kohtei­ta­ni sillä en ole vielä täysin varma mitä elämäl­lä­ni haluan tehdä. Olen kiinnos­tu­nut tieto­tek­nii­kas­ta sekä jo lapses­ta lähtien olen tykän­nyt video­pe­laa­mi­ses­ta. Tästä syystä valit­sin pelitii­min.

Mitä video­pe­lei­hin tulee niin tykkään pelail­la yksin­pe­le­jä ja monin­pe­le­jä ihan laidas­ta laitaan mutta pääasias­sa pelai­len monin­pe­le­jä yhdessä ystävie­ni kanssa. Monin­pe­leis­tä eniten aikaani olen käyttä­nyt moba ja mmorpg pelien parissa sekä yksin­pe­leis­tä mainit­ta­van arvoi­nen suosik­ki on ehdot­to­mas­ti Resident Evil-pelisar­ja.

Olen ollut vasta 4 viikkoa ink-tiimis­sä, mutta tähän mennes­sä olen jo päässyt kokemaan ja tekemään paljon uusia asioita joita en ole vielä aikai­sem­min kokenut. Tiedos­sa­ni on, että näitä kokemuk­sia on vielä paljon luvassa. Myös Iso osa ink-tiimi kokemus­ta minulle on ollut muut tiimin jäsenet joista jokai­nen on erilai­nen ja omaa erilai­sia näkemyk­siä asiois­ta. Kaikki tiimi­läi­set niin pelitii­mis­tä kuin muista­kin tiimeis­tä ovat olleet erittäin mukavia ja se ink-tiimis­sä onkin mahta­vaa miten avoimes­ti täällä sinut otetaan vastaan sekä kuinka jokai­sen tarpeet ja mieli­pi­teet huomioi­daan.

Syksyn 2020 Inki-tiimiin osallistunut Henrik.

Henkka
Olen Henkka, 25 v, kuval­li­sen ilmai­sun opiske­li­ja. Lukion jälkeen ammatil­li­set opinnot eivät lähte­neet sujumaan, mutta nyt olen lopul­ta­kin valmis­tu­mas­sa alani ammat­tiin. 
Olen pienes­tä pitäen pitänyt tieto­ko­nei­den käytös­tä, ja ensim­mäi­siä peliko­ke­muk­sia­ni olivat mm. Alkupol­ku-opetus­pe­lit ja Masa Mainio-sarja tieto­ko­neel­la jossa Windows 98-käyttö­jär­jes­tel­mä.

Ensim­mäi­nen pelikon­so­li­ni oli Ninten­do DS Lite, ja ensim­mäi­nen konso­li­pe­li­ni oli japani­lai­nen rooli­pe­li nimel­tään Mario & Luigi: Partners in Time. Olin silloin 11-vuotias. Tämän tajun­nan­rä­jäyt­tä­vän peliko­ke­muk­sen johdos­ta, seuraa­vat vuodet keski­tyin lähes täysin Mario-sarjan fanit­ta­mi­seen, kunnes Super Smash Bros Brawl sai minut kiinnos­tu­maan muista Ninten­do-peleis­tä. 
Nykyään olen kiinnos­tu­nut muusta­kin kuin Ninten­do-pelaa­mi­ses­ta, edelleen lähinnä tasoloik­ka­pe­leis­tä ja japani­lai­sis­ta peleis­tä.

Minulla on hyvin vähän kokemus­ta ohjel­moin­nis­ta, mutta olen pelitii­miin liityt­tyä­ni opetel­lut ohjel­moi­maan Ren’Py-nimistä visuu­ali­ro­maa­ni-pelimoot­to­ria, joka käyttää Python-ohjel­moin­ti­kiel­tä. Olen aina ollut kiinnos­tu­nut kielis­tä, erityi­ses­ti romaa­ni­sis­ta sellai­sis­ta. Innos­tuin pakkoenglan­nin opiske­lus­ta kun huoma­sin että Mariota ei voi pelata suomek­si. 

Lukios­sa sain viimein­kin aikaa espan­jan ja italian opiske­lul­le pakkoen­kun ja pakko­ruot­sin lomaan. Samalla tajusin että Mariota voi pelata englan­nin lisäksi myös ranskak­si, saksak­si, espan­jak­si ja italiak­si, ja siitä asti olen ollut katke­roi­tu­nut pakkoenglan­tia kohtaan sekä vastus­ta­nut englan­nin kielen ylival­taa kulttuu­ris­sam­me.

Olen Ink-tiimis­sä työhar­joit­te­lus­sa osana ammatil­li­sia opinto­ja­ni. Koulus­ta suosi­tel­tiin Ink-tiimiä. Olen päässyt harjoit­te­le­maan ohjel­moin­tia sekä sisään ja ulos leimaus­ta. 

Tervei­sin,
Syksyn 2020 pelitii­mi