Haaveile, se tekee sinulle hyvää

metsämaisema, polku ja kuusipuita

Anna ajatus­te­si virrata, ja muuta tylsis­ty­mi­nen super­voi­mak­si

Tuntuu­ko siltä, että ei ole mitään tekemis­tä? Kenties suora­tois­to­pal­ve­lut ja some ovat aivan loppuun kulutet­tu­ja ja sinulla on yksin­ker­tai­ses­ti tylsää. Se ei ehkä olekaan huono asia. Ettäkö seiniin tuijot­ta­mi­nen ja sekun­ti­kel­lon viisa­rei­den raksut­ta­mi­sen kuunte­lu olisi hyvä asia, jopa hyödyl­lis­tä? Niin Manoush Zomoro­di, amerik­ka­lai­nen journa­lis­ti, kirjoit­taa kirjas­saan Bored and Brilliant. Hänen mukaan­sa juuri tylsyy­des­tä löytyy avain luovuu­den lisää­mi­seen. 

Elämme aikakaut­ta, jolloin on lähes mahdo­ton­ta olla tylsis­ty­nyt. Tekemis­tä riittää ja huomiom­me on jatku­vas­ti jakau­tu­nut. Tämä loputon virik­kei­den määrä ylikuor­mit­taa aivojam­me, eikä uusien ideoi­den synty­mi­sel­le jää tilaa. Meidän on hyvin vaikea kestää tylsyy­den tunnet­ta ja virik­kei­den puute saattaa tuntua aluksi epämu­ka­val­ta, vieraal­ta tai jopa ahdis­ta­val­ta. Mutta kun annat itsesi ajautua tylsyy­den epämu­ka­van rajan yli, alkaa tapah­tua.  Kenties tiskaat, makaat sohval­la tai vaellat luonnos­sa ilman selkeää päämää­rää. Keho toimii kuin autopi­lo­til­la ja vapaut­taa ajatuk­sem­me vaelta­maan ja mielem­me siirtyy tilaan, jossa inspi­raa­tiot, keksin­nöt ja hyvät ideat synty­vät.

On olemas­sa lukui­sia esimerk­ke­jä siitä, kuinka kaikkein luovim­mat ja viisaim­mat ihmiset kautta aikojen ovat lisän­neet rutii­niin­sa aikaa haavei­luun ja pohdis­ke­luun kaikes­sa rauhas­sa. Esimer­kik­si Einstei­nin ja Darwi­nin tiede­tään käyneen kävelyl­lä joka päivä. Kenties siitä löytyy yksi syy heidän loista­vaan luovuu­teen­sa ja kekse­liäi­syy­ten­sä. Ehkä omat tavoit­tee­si eivät ole pyrkiä Einstei­nin kaltai­sek­si ajatte­li­jak­si, mutta silti jokai­nen meistä hyötyy pienes­tä avusta, mitä luovuu­teen tulee.  

Itse olen vakavas­ti syylli­nen tylsyy­den pakene­mi­seen ja vietän aivan liian vähän aikaa vain omiin ajatuk­sii­ni uppou­tu­nee­na ja haaveil­len. Päätin­kin siis tarttua härkää sarvis­ta ja kokeil­la, olisiko tästä tylsyy­den juhlis­ta­mi­ses­ta oikeas­ti hyötyä. Raken­sin palape­le­jä, kävin kävelyil­lä ilman kuulok­kei­ta­ni ja huoma­sin hyvin nopeas­ti kuinka mieleni alkoi kehitel­lä kaiken­lai­sia ideoita. Normaa­lis­ti kärsin valkoi­sen paperin kammos­ta, eli vanhas­ta kunnon writer’s blockis­ta, mutta nyt luova työ tuntui helpol­ta ja ideat virta­si­vat helpom­min ja runsaam­pa­na kuin ikinä. Ehkä tässä siis onkin ihan oikeas­ti jotain itua.

Mitä jos jättäi­sim­me puheli­men taskuun, kun jonotam­me kaupan kassal­le tai kuunte­li­sim­me luontoa podcas­tien sijaan, kun menemme kävelyl­le. Ehkä tänään, voisit laittaa puheli­men äänet­tö­mäl­le, pistää suora­tois­to­pal­ve­lut pannaan ja katsoa mitä tapah­tuu. Helppoa se ei aina ole, mutta ehdot­to­mas­ti kokei­le­mi­sen arvois­ta. Anna itsel­le­si aikaa haavei­lul­le ja saatat yllät­tyä siitä, mitä mielesi saa aikaan. 

Jos et vielä vakuut­tu­nut, katso Manoush Zomoro­din TED-talk video “How boredom can lead to your most brilliant ideas.”  Videon pääset katso­maan tästä linkis­tä.

Kirja­suo­si­tus: Manoush Zomoro­di — Bored and Brilliant, How Spacing Out Can Unlock Your Most Produc­ti­ve and Creati­ve Self.

Kirjoit­ta­nut: Oona-Kaisa Silta­nen, kevään 2020 media- ja viestin­tä­tii­mi