#OONMUKANA!-KAMPANJA

"Oonmukana! 2020 Kampanja esistämään nuorten osallistumista ohjattuun vapaa-ajan toimintaan -teksti


Linnut viser­tää, aurinko lämmit­tää ja kevät on vihdoin­kin täällä.  Ja sehän tarkoit­taa sitä, että on kevään yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimin loppu­hui­pen­nuk­sen eli #OONMUKANA!-somekampanjan aika.

Ennen kuin on aika uppou­tua somekam­pan­jan yksityis­koh­tiin, muistel­laan vielä hetki sitä, miten tähän pistee­seen on päästy. Kampan­jan suunnit­te­lu lähti helmi­kuus­sa liikkeel­le tutus­tu­mal­la yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin teori­aan ja ideoi­mal­la kampan­jan toteu­tus­ta. Yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimil­lä oli vahva halu päästä vaikut­ta­maan positii­vi­ses­ti nuorten hyvin­voin­tiin ja kohde­ryh­mäk­si valikoi­tui­kin 18–29-vuotiaat jyväs­ky­lä­läi­set nuoret. Kampan­jan avulla halut­tiin lähteä edistä­mään nuorten osallis­tu­mis­ta ohjat­tuun vapaa-ajan toimin­taan. Tärkeäs­sä roolis­sa oli nuorten osallis­ta­mi­nen ja tiimim­me toteut­ti alkukar­toi­tus­ky­se­lyn Gradias­sa opiske­le­vil­la 18–29-vuotiaille nuoril­le heidän kokemuk­sis­taan Jyväs­ky­län alueen ohjatus­ta vapaa-ajan toimin­nas­ta. Kyselyn tulos­ten perus­teel­la päätim­me keskit­tyä somekam­pan­jas­sam­me siihen, miten saisim­me innos­tet­tua nuoria enemmän ohjatun vapaa-ajan toimin­nan pariin. Oman haasteen­sa kampan­jan toteut­ta­mi­sel­le asetti koronae­pi­de­mia ja sen vaatima sosiaa­li­nen eristäy­ty­mi­nen, ja päätim­me toteut­taa kampan­jan kokonaan sosiaa­li­ses­sa medias­sa.

Kampan­jam­me sai nimek­seen #OONMU­KA­NA, koska haluam­me kampan­jam­me avulla rohkais­ta nuoria osallis­tu­maan ohjat­tuun vapaa-ajan toimin­taan. On tutkit­tu, että ohjat­tuun vapaa-ajantoi­min­taan osallis­tu­mi­nen voi ehkäis­tä esimer­kik­si syrjäy­ty­mis­tä, yksinäi­syyt­tä ja mielen­ter­vey­son­gel­mia. Koemme, että sosiaa­li­set kontak­tit sekä merki­tyk­sel­li­nen ja miele­käs toimin­ta nuorten vapaa-ajalla on juuri nyt ehkäpä tärkeäm­pää kuin koskaan. Haluam­me­kin tuoda esille erilai­sia vaihtoeh­to­ja ohjat­tuun vapaa-ajan toimin­taan. Näin on jotain, mitä odottaa, kun saa taas vapaas­ti tehdä ja osallis­tua.

#OONMU­KA­NA-somekam­pan­ja toteu­te­taan 4.–8.5.2020 Music Against Drugs ry:n Insta­gra­mis­sa (@musicagainstdrugs). Ahkera tiimim­me on suunni­tel­lut seuraa­jien pään menoksi vaikka ja mitä! Tulossa on esimer­kik­si eri ohjatun vapaa-ajan toimin­nan järjes­tä­jien videoi­ta, vinkke­jä ohjat­tuun vapaa-ajan toimin­taan, somehaas­tei­ta ja Gradial­la toteu­te­tun kyselyn tulos­ten esitte­lyä. Kannat­taa­kin siis ottaa Music Against Drugs ry:n Insta­gram-tili seuran­taan ja vinkata kaveril­le kanssa. Kampan­ja-aikana kannat­taa käyttää omissa julkai­suis­sa hashta­gia #OONMU­KA­NA, jotta tiimim­me pääsee ihaile­maan myös seuraa­jien panosta kampan­jan toteut­ta­mi­seen.

Kysymys kuulu­kin, #OOTKO­MU­KA­NA?

Music Against Drugs ry:n Insta­gram-tilin löydät täältä.

Tervei­sin, YMA-tiimi­läi­set

Banne­rin suunnit­te­li: Ninni Kovalai­nen, Ink-tiimi