“Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

Valokuva vesiväripalerista, kahvikupista. Reunassa näkyy käsi, joka juuri maalannut punaisella vesivärillä paperille tekstin Ohjaus- ja tapahtumatiimi. Paperille piirretty myös hymynaama ja sydän.

Ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy

Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meidän vastuul­la on järjes­tää yhteis­tä kivaa tekemis­tä ja pitää huolta meidän työka­ve­rei­den hyvin­voin­nis­ta ja viihty­vyy­des­tä. Me virkis­te­tään tiimiä tauko­lii­kun­noin kerran päiväs­sä ja aamus­tar­tein kahdes­ti viikos­sa. Meidän tavoit­tee­na on pitää työsken­te­ly mielek­kää­nä, varsin­kin nyt etätyön ja itsenäi­sen työsken­te­lyn aikana.

Kevään 2021 Ink-tiimiin osallistuva Maria.

MARIA
Heippa! Mun nimi on Maria ja toimin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min leade­ri­na.

Opiske­len kolmat­ta vuotta yhtei­sö­pe­da­go­giik­kaa HUMAKis­sa ja suori­tan INK-tiimi­jak­son oppilai­tos­har­joit­te­lu­na. Luonteel­ta­ni oon menevä ja sosiaa­li­nen höpöt­te­li­jä, joka nauttii vapaa-ajallaan muun muassa urhei­lus­ta eri lajien kautta, ruoan­lai­tos­ta ja uusien resep­tien testai­lus­ta, ystävien kanssa tekemi­ses­tä ja olemi­ses­ta sekä välillä vähän hullun­ku­ris­ten­kin ex tempore ideoi­den toteut­ta­mi­ses­ta. Rakas­tan matkus­te­lua ja etenkin Italian ja Espan­jan (ruoka)kulttuuria.

Toivon saavani tiimi­jak­sol­ta ennen kaikkea uusia iloisia kokemuk­sia ja varmuut­ta ohjaus­ti­lan­teis­sa toimi­mi­seen. Leade­rin roolis­ta vasta­tes­sa­ni pääsen astumaan myös reippaas­ti oman mukavuusa­lu­ee­ni ulkopuo­lel­le ja opette­le­maan tiimin johta­mi­seen liitty­viä taitoja.

Kevään 2021 Ink-tiimiin osallistuva Saara.

SAASA
Moikka­moi! Meitsi on Saasa. Oon jyväs­ky­lä­läi­nen 18-vuotias naisen alku ja opiske­len nuoriso- ja yhtei­sö­oh­jaa­jak­si Äänekos­kel­la. Oon tosi kupliva ja ulospäin­suun­tau­tu­nut persoo­na, mun lempi­vä­ri on keltai­nen ja mua innos­taa ennen kaikkea hyvä seura (ja ruoka) ja yhdessä toimi­mi­nen ja tekemi­nen.

Harras­tan tanssia SM-tasolla ja tykkään tehdä, kuunnel­la ja soittaa musiik­kia. Virtaa ja huonoa huumo­ria löytyy yleensä vaikka muille jakaa. Isona musta tulee (toivot­ta­vas­ti) sosio­no­mi, aion lähteä myös oman vaikean mennei­syy­te­ni vuoksi lasten­suo­je­luun töihin, sillä haluan auttaa lapsia, nuoria ja heidän perhei­tään selviä­mään erilai­sis­ta haasteis­ta, joita elämä meille kaikil­le tuppaa eteen työntä­mään. Vaikka oon tosi suunni­tel­mal­li­nen ja “vähän” ehkä kontrol­lifriik­ki, yritän elää päivä kerral­laan. Ajatte­len jokais­ta päivää uutena seikkai­lu­na ja kokemuk­se­na! Leuka rintaan ja kohti uusia petty­myk­siä! 😀

Kevään 2021 Ink-tiimiin osallistuva Ronja.

RONJA
Hei, Mä olen Ronja. En koe itseäni jyväs­ky­lä­läi­sek­si, mutta täällä mä kuiten­kin asun. Oon 19-vuotias nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja opiske­li­ja ja valmis­tun kesäkuus­sa. Perus­luon­teel­ta­ni olen hyvin klisei­nen suoma­lai­nen; alkuun aika vähäsa­nai­nen ja ujo, mutta loppu­jen lopuksi oikees­ti tosi sosiaa­li­nen ja puhelias ihminen.Tykkään liikkua paljon luonnos­sa (paitsi talvi­sin, oon vilukis­sa).
Eläimet on lähellä on sydäntä ja oonkin ollut mm. kasvis­syö­jä nyt muuta­man vuoden ajan. En oikeas­taan harras­ta säännöl­li­ses­ti mitään; kokei­len paljon erilai­sia juttuja, jotka sitten kestää mitä kestää. Urheilu on yksi ainut juttu, mikä on pysynyt monta vuotta. Ootan innolla kevättä, niin on lenkkei­ly­säät­kin sitten vähän parem­pia.

Haaveis­sa olisi tulevai­suu­des­sa hakea jatko­kou­lu­tuk­seen ja tiimi­jak­son kautta toivon saavani parem­man käsityk­sen omista vahvuuk­sis­ta ja kehit­tä­mi­sen kohteis­ta. Myös etätyös­ken­te­ly on itselle uusi alusta tehdä töitä, joten toivon oppiva­ni käyttä­mään sitä sujuvam­min ja jotta voisin jatkos­sa­kin hyödyn­tää sitä yhtenä välinee­nä tehdä töitä.

Kevään 2021 Ink-tiimiin osallistuva Benjamin..

BENJA­MIN
Moi, olen Benja­min, minua voi myös kutsua Beniksi tai Jamiksi. Olen ‑98 synty­nyt jyväs­ky­lä­läi­nen HLBT+ jäbä. Olen tällä hetkel­lä työtön ilman ammatil­lis­ta koulu­tus­ta, joten tavoit­tee­na olisi sellai­sen hankki­mi­nen ASAP.
Asun yksin ja minulla on tyttö­kis­sa nimeltä Sansa. Vapaa-ajalla pelaan joko video- tai pöytä­roo­li­pe­le­ja, tai vietän aikaa tyttöys­tä­vän kanssa. Minulle tärkei­siin asioi­hin kuuluu mm. mun pakanal­li­suus sekä ihmisoi­keu­det.
Olen INK-tiimis­sä katso­mas­sa miltä ohjaus­työ tuntuu ja onko se oma juttu, eli olen selven­tä­mäs­sä omaa ammatin­va­lin­taa. Plussaa on, että tiimis­sä saa sisäl­töä ja rytmiä arkeen. Tavoit­tee­na olisi kiva piestä sosiaa­lis­ta ahdis­tus­ta ja kehit­tää mun itsevar­muut­ta, josta olisi hyötyä pidem­mäl­le­kin ajalle.