Kokemuksia etätyöskentelystä

kannettava tietokone ja kaksi näyttöruutua työpöydällä

Siirryim­me Ink-tiimis­sä etätyös­ken­te­lyyn 16.3. koronae­pi­de­mian vuoksi. Etätyö meille on käytän­nös­sä sitä, että teemme samat tehtä­vät kotona, jotka tekisim­me toimis­tol­la­kin. Koska etätyö­jak­son alkaes­sa kaikki samat työka­lut eivät valitet­ta­vas­ti heti olleet käytös­sä, olemme myös joutu­neet toimi­maan hieman eri tavalla.

Käytäm­me etätyös­sä Slackia, Discor­dia ja Googlen palve­lui­ta mm. Hangout­sia. Päivät yleensä käynnis­te­tään Hangout­sil­la, johon koko Ink-tiimi liittyy, yhtei­seen kalen­te­riin merki­tyn linkin kautta, tämä simuloi normaa­lin arjen aamus­tart­tia. Startti on yleensä infoti­lai­suus tai tiimin järjes­tä­mä vapaa-aihei­nen avaus. Slackia käytäm­me normaa­lis­ti­kin yleiseen ja viral­li­sem­paan kommu­ni­koin­tiin. Discord toimii hieman hangout­sin tavoin, jonne tiimi­läi­set voivat liittyä keskus­te­le­maan kasuaa­lim­min.

Etätyös­ken­te­ly selväs­ti rajoit­taa tiimi­työ­tä, mutta eri sovel­luk­set autta­vat kuiten­kin ylläpi­tä­mään ryhmä­hen­keä. Etätyös­sä on tärkeä kuiten­kin asettaa itsel­leen työtila tai työhuo­ne, jotta keskit­ty­mi­nen pysyisi työssä. On kiva, ettei tarvit­se lähteä väsynee­nä liikkeel­le, mutta täytyy muistaa, että kotona työsken­te­lyyn pätee samat säännöt kuin toimis­tol­la, joten puhelin ja muut viihdyk­keet syrjään. On kuiten­kin myös tärkeää pitää taukoja, esim. 5–10 minuu­tin kävely­lenk­ki tai rentou­tu­mi­nen, jotta työsken­te­ly pysyisi tehok­kaa­na.

Etätyös­sä ylivoi­mai­ses­ti helpoin­ta on herää­mi­nen, koska kotosal­la jotkut aamuru­tii­nit pystyy hoita­maan työsken­te­lyn ohella ja muuten­kin sängys­tä töihin on helppoa. Kolikon kääntö­puo­lel­la kuiten­kin on se, että herää­mi­nen on hitaam­paa, jos ei tule herätet­tyä itseään esim. pakol­li­sel­la ulkona käynnil­lä ja joten töiden käynnis­tä­mi­nen voi tuntua osittain raskaam­mal­ta, kun voi ohittaa joitain rutii­ne­ja. Vaikein­ta varmaan usealle on töihin asennoi­tu­mi­nen, kun ei ole samaa jämptiä ilmapii­riä, vaan rento kotiym­pä­ris­tö.

Etätyö onneksi mahdol­lis­taa parem­min esimer­kik­si vierai­lut paikkoi­hin, jotka ovat pitkän matkan päässä, jolloin vierai­lu voidaan toteut­taa verkon välityk­sel­lä. 

Itsel­le­ni etätyö on ollut haasta­vaa, sillä tykkään itse työsken­nel­lä tietys­sä paikas­sa, jolloin saan sen työfii­lik­sen. Riippuu myös mitä tekee, jos tehtä­vät ovat sellai­sia, joista on helppo saada kiinni, niin työ yleensä sujuu yhtälail­la kotona, kuin työpai­kal­la­kin.

Kirjoit­ta­nut: Roope Friman, Ink-tiimi