Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

lehdettömiä puita polun yllä, kuvan päällä näppäimistön merkkejä ja tekstit #himmennäkorona ja Kun kaikki kiva on kielletty. Vai onko?

Koronan alkuai­ka oli hämmen­tä­vää. Asuin silloin vielä Kouvo­las­sa. Koulun oppitun­nit oli ohi ja pelkäs­tään itsenäi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioita jäljel­lä.
Sinä keväänä oli serkku­ni häät, joihin en osallis­tu­nut fluns­sa­ni vuoksi, mutta jälkeen­päin tuli mietti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä siitä muut olisi myös sairas­tu­neet ja mietti­neet onko tää korona? Siitä huoli­mat­ta menin nuhai­se­na katso­maan Dinosau­rus-näytte­lyä Tikku­ri­laan, ja siellä Etelä-Suomes­sa huomasi juna-asemal­la, että katsot­tiin pahasti jos yski tai niisti ja saattoi maski olla yhdellä jos toisel­la­kin.

Vessa­pa­pe­rin hamstraus näkyi myös lähikau­pas­sa­ni, ja miltein hikipi­sa­rat otsalla tuli ostet­tua se viimei­nen pieni paketti – Sille kun todella oli tarvet­ta. Ajatus leimau­tu­mi­ses­ta hamstraa­jak­si oli silti takarai­vos­sa. Toisaal­ta kuka oikeas­ti välit­tää mitä mä ostan kaupas­ta? Ei kukaan ees muista sitä sen hetken jälkeen. Luulta­vas­ti. Muistat­ko sä mitä joku osti viimeks ennen sua kassal­la?

Kevääl­lä oli myös muutto­ni takai­sin Etelä-Pohjan­maal­le. Silloin koronan vaiku­tus näkyi huoltoa­se­mil­la. Ruoka­ti­lauk­sia sai ottaa vain mukaan ja osa paikois­ta oli kiinni kokonaan. Se oli hassua, että suurin osa söi parkki­pai­kal­la niitä ruokia autois­saan. Sekin on taito­la­ji olla sotke­mat­ta penkke­jä tai itseäsi, kun haluat kuiten­kin sirot­taa grilli­maus­teen ranska­lai­sil­le ja käyttää ketsup­pia.

En kuiten­kaan koe korona­ti­lan­teen vaikut­ta­neen minun arkeeni niin paljon kuin joihin­kin muihin. Vietän suurim­man osan ajasta­ni tieto­ko­neen äärellä notkuen, pelaten pelejä ja piirrel­len. Muutto takai­sin kotiin oli kuiten­kin toisaal­ta hyvä juttu, on ihmisiä seurana ja useim­mi­ten äiti pystyi hoita­maan kauppa­reis­sut töiden jälkeen. Isäni kuuluu riski­ryh­mään ja äiti on hoitoa­lal­la töissä, joten en muuten­kaan halun­nut olla kolmas riski, joka tartut­tai­si heihin koronan. On helppoa jäädä kotiin.

Maskin käytös­tä on tullut hyväta­pai­nen normi. Jos autosta astuu ulos ilman maskia, tulee tunne, että jotain unohtui.
Syksyl­lä 2020 oli myös siskoni lapsen ristiäi­set, jonne tuli lähisu­ku, mutta silti pahim­mat riski­ryh­mä­läi­set eivät osallis­tu­neet. Kuvates­sa­ni koko tapah­tu­man, hieman naures­ke­lim­me asialle, että onpahan nyt tällai­nen­kin erikoi­nen muisto tallen­net­tu­na. Muistan kuiten­kin kuinka sen järjes­tä­mi­nen aiheut­ti stres­siä siskol­le­ni.

Eniten kuiten­kin kaipaan tapah­tu­mia. Minulle vuoden tärkeim­mät tapah­tu­mat ovat lanit, varsin­kin Helsin­gis­sä järjes­tet­tä­vät Assemblyt. Siellä näkee kaverei­ta ja uusia tutta­vuuk­sia ympäri Suomea. Se tapah­tu­ma on koti, jossa on pimeää, kaikkia kiinnos­ta­vat pelit, eikä ketään syrjitä. Ne on peruttu kerta toisen­sa jälkeen ja siirret­ty eteen­päin. Sitä tapah­tu­maa odotan kuin kuuta nouse­vaa. 

Positii­vi­se­na näen yleises­ti sen, että kyllä ihmiset välit­tä­vät ja muutta­vat tapojan­sa yhtei­sen hyvän vuoksi.

Toisil­la se muutos on voinut kestää, mutta harvem­min enää ketään tulee nähtyä kaupas­sa maskit­ta, eikä kukaan pakolla ole liian lähellä kassajo­nos­sa.

Positii­vi­se­na näen myös kuinka pikku hiljaa enemmän ja enemmän tapah­tu­mia ja eri järjes­tö­jen toimin­taa panos­te­taan verkon välityk­sel­lä ja niihin voi osallis­tua mistä vaan. Samoin etätyös­ken­te­lyn näkisin itsel­lä­ni hyvin mahdol­li­se­na tulevai­suu­des­sa, ja tämä aika on varmas­ti saanut näytet­tyä yrityk­sil­le, että sellai­nen­kin onnis­tuu.

Tälläi­sin ajatuk­sin,
Wenkula

Seuraa Wenku­lan ja muiden Digi-Ink ‑toimin­taan osallis­tu­nei­den nuorten #himmen­nä­ko­ro­na ‑strea­mia yhdis­tyk­sen twitch-kanavas­sa (https://twitch.tv/orangecassette). Tulevat stream­päi­vät 20.5. / 27.5. / 3.6. klo 17.00–19.00. Osallis­tu IG:ssä myös #himmen­nä­ko­ro­na haastee­seen.