Tässä sulle vinkkii, hae mukaan Inkkiin

Ink-tiimiin osallistunut Perttu

Olen Humakin toisen vuoden kulttuu­ri­tuot­ta­jao­pis­ke­li­ja, ja olen media­tii­mis­sä mukana. Harjoit­te­lus­sa olen oppinut kuvan­kä­sit­te­lyä, editoin­tia, kameran käyttöä, valoku­vaa­mis­ta järjes­tel­mä­ka­me­ral­la sekä videon tekoa. Olen käyttä­nyt erilai­sia ohjel­mia, joista osa oli uusia kuten inDesign ja Photos­hop. Liide­ri­val­men­nuk­ses­sa on keskus­tel­tu johta­mi­sen haasteis­ta sekä projek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luis­ta kuten kalen­te­reis­ta ja aikaja­nois­ta.

Kulttuurituottajan näkökulma

Music Against Drugs ry:n Ink-jaksol­la on monipuo­li­ses­ti toimin­taa liittyen pelei­hin, liikun­taan, musiik­kiin ja media-viestin­tä-markki­noin­tiin. Järjes­tön arvoja ovat ilo, yhtei­söl­li­syys ja yhden­ver­tai­suus, joka heijas­tuu somevies­tin­tään ja toimin­taan. Ohjel­mas­sa oli sopivas­sa suhtees­sa uusien ammatti- ja työelä­mä­tai­to­jen opiske­lua, kuten rentoa yhdes­sä­oloa tiimi­läis­ten itse ohjaa­mien peli‑, liikun­ta- ja leikki­tuo­kioi­den aikana. Työelä­män sosiaa­li­set tiimi­työ­tai­to­ni kehit­tyi­vät harjoit­te­lun aikana, sillä opinnois­sa on enemmän yksilöl­li­siä tehtä­viä. Opin delegoi­maan sekä ratko­maan erilai­sia luovia asioita. Humanis­ti­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta oli tuttua osa tehtä­vis­tä kuten CV:n kirjoit­ta­mi­nen sekä kuvan­kä­sit­te­ly, tosin eri ohjel­mal­la. Kulttuu­ri­tuot­ta­jao­pin­nois­sa­ni olen osallis­tu­nut muun muassa puolen tunnin musikaa­lin tekoon ja talous­hal­lin­non tiimiin. Nyt tuli taas uutta mielen­kiin­tois­ta opitta­vaa media- ja viestin­tä­alaan liittyen. Pystyin hieman hyödyn­tä­mään olemas­sa olevaa osaamis­ta­ni, mutta paljon tuli uutta tietoa. Suunnit­te­lin julis­tei­ta yhdessä media­tii­min kanssa sekä henki­lö­koh­tai­sia videoi­ta ja tämän blogin. Tutus­tuin myös musiik­ki­asioi­hin harras­tu­nei­suu­te­ni takia. Suosit­te­len Music Against Drugsia sosiaa­li­sel­le, luoval­le ja ainakin jonkin verran ekstro­ver­teil­le henki­löil­le.  Sopiva koulu­tus voisi esimer­kik­si olla media­no­mi, kulttuu­ri­tuot­ta­ja, muusik­ko tai yhtei­sö­pe­da­go­gi, liikun­nan tai tervey­sa­lan koulu­tus, mutta mukaan tiimiin voi hakea myös työko­kei­lu­na hyvin erilai­sil­la taustoil­la.

Perttu Sarani­va

Kirjoit­ta­ja on kansain­vä­li­sen kaupan trade­no­mi ja puolik­si valmis kulttuu­ri­tuot­ta­ja, mielen­kiin­non kohtee­na runous, lyriik­ka ja harras­tuk­se­na musiik­ki.