Kesän 2020 media- ja viestintätiimi esittäytyy

vanhassa, mustavalkoisessa grafiikkakuvassa kaksi henkilöä ja vanha kamera.

Hei kaikil­le!

Osallis­tuim­me tänä kesänä Inkin media- ja viestin­tä­tii­miin. Suunnit­te­lim­me ja tuotim­me erilai­sia video­pro­jek­te­ja ja paino­ma­te­ri­aa­le­ja sekä osallis­tuim­me Music Against Drugsin sosiaa­li­sen median päivi­tyk­seen ja organi­saa­tio­vies­tin­tään. Saimme toteut­taa erilai­sia media-alan tehtä­viä ja opetel­la valoku­vaus­ta, video­ku­vaus­ta ja editoin­tia.

Seuraa­vak­si esitel­lään tiimin jäseniä:

INK-tiimiläinen Jasmin ja viherkasvi.

Jasmin

Opiske­len tällä hetkel­lä Gradial­la media-alaa, ja suori­tan harkkaa­ni Inkin media­tii­mis­sä. Vapaa-ajalla­ni tykkään katsoa piirret­ty­jä, maalata ja mökkeil­lä. Tiimis­säm­me toimin muun muassa ideoi­ja­na ja editoi­ja­na.

Ink-tiimiläinen Ville järven rannalla.

Ville

Olen opiske­li­ja Jyväs­ky­län yliopis­tol­la. Toimin tiimi­jak­sol­la media- ja viestin­tä­tii­min tiimi­lii­de­ri­nä ja suori­tan nyt kesällä opintoi­hi­ni kuulu­vaa työhar­joit­te­lua Music Against Drugsil­la. Harras­tan aktii­vi­ses­ti musii­kin soitta­mis­ta, retkei­lyä ja video­pe­le­jä.  

Tervei­sin, 

Kesän 2020 media- ja viestin­tä­tii­mi