Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

kädet näppäimillä ja digitaalista kuviota päällä. Kuvan päällä eksti #himmennäkorona Kun kaikki kiva on kielletty. Vai onko?

Reilu vuosi sitten, kun uutiset koronas­ta levisi­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vaikea hahmot­taa. Ajatte­lin aluksi, ettei tämä ole muuta­maa kuukaut­ta kummem­pi rutis­tus ja sitten päästään normaa­liin elämään. Toisin kuiten­kin kävi.

Ennen koronaa minulla oli hyvin aktii­vi­nen sosiaa­li­nen elämä kodin ulkopuo­lel­la. Tehtiin ystävien kanssa mitä ikinä keksim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdessä. Kun se kaikki sitten yhtäk­kiä kiellet­tiin­kin, se tuli joten­kin shokki­na, mihin ei oikein tiennyt aluksi miten reagoi­da. Silloi­ses­sa asunnos­sa­ni oli kolme henki­löä reagoi­mas­sa täysin eri tavoil­la. Silloi­nen kämppik­se­ni suhtau­tui aika neutraa­lis­ti; ainoa asia joka hänen elämäs­sään varsi­nai­ses­ti muuttui oli työmat­ka. Muuta­man kilomet­rin aamulenk­ki vaihtui pariin metriin, oman huoneen toisel­le laidal­le.
Poikays­tä­vä­ni meni pitkin seiniä ja tuskai­li, että kun mitään ei voi tehdä, valtio­val­ta on kieltä­nyt kaiken, elämä on pilalla. 
Itse tein silloin kiitol­li­suus­har­joi­tuk­sia muuten­kin oman henki­sen vointi­ni paran­ta­mi­sek­si. Päätin ottaa tilan­tees­ta kaiken irti ja rupesin tekemään kotona lihas­kun­tot­ree­niä, lopetin reiluk­si kolmek­si kuukau­dek­si tupakoin­nin sekä nautin omasta rauhas­ta ja tilai­suu­des­ta keskit­tyä itseeni ja omaan hyvin­voin­tiin.

Olemme ystävä­pii­ris­säm­me poikays­tä­vä­ni kanssa ne, joille ihmiset avautu­vat kaikis­ta draamois­ta ja jos sellais­ta sattuu meidän läsnä­ol­les­sa, olemme lähtö­koh­tai­ses­ti aina autta­mas­sa sen selvit­tä­mi­ses­sä. Joten yhtäk­ki­nen, niin sanottu hiljai­suus, teki minulle todella hyvää. Muuten­kin vuosia ollut haastee­na se, että laitan lähei­se­ni monesti ja helpos­ti itseni edelle, joten tämä oli terve­tul­lut vaihte­lu sekä herätys.

Ajan kulues­sa tilan­teen vakavuus kuiten­kin tuli aika lähelle. Äitini työka­ve­ri sairas­tui ja lopulta kun hän pääsi sairaa­laan asti, hänelle todet­tiin, että huomen­na ei olisi välttä­mät­tä selvit­ty sinne­kään asti.

Rakkaan ystävä­ni vanhem­mat sairas­tui­vat, joista toinen joutui vielä ihan hengi­tys­ko­nee­seen. Nyt onneksi kaikki edellä maini­tut voivat hyvin, mutta kyllä tämä pisti pysäh­ty­mään todel­li­suu­den äärelle. Elämä on loppu­jen lopuksi hyvin hauras­ta ja se voidaan viedä meiltä minä hetkenä hyvänsä.

Itsel­lä­kin alkoi rattaat pyöri­mään ja tajusin, kuinka paljon elämäs­tään on pitänyt itses­tään selvänä. Läheis­ten näkemi­nen, viihteel­lä käynti, keikkai­lu, ulkona liikku­mi­nen, työssä­käyn­ti, oma ja muiden terveys, ylipää­tän­sä hengit­tä­mi­nen ja hengis­sä olemi­nen. Mikään ei ole itses­tään selvää ja kaikkeen emme todel­la­kaan voi itsekään vaikut­taa.

Entise­nä hoita­ja­na, joka on kuole­maa käsitel­lyt jo 16 kesäi­se­nä ensim­mäi­sen kerran, ei korona itses­sään järkyt­tä­nyt niin paljon, kuin se kuinka kapea oma ajatus­maa­il­ma on ollut. Kyllä myönnän, että kaipaan monia asioita, joita sai tehdä aikana ennen rajoi­tuk­sia vapaas­ti vailla huolen häivää, mutta en kuiten­kaan niin paljon, että kokisin sen rajoit­ta­van joten­kin elämää­ni ja elämis­tä­ni.

Mureh­ti­mi­sen sijaan päätin sopeu­tua. Opetel­la elämään nykyi­sen normin mukana, kuin virta joka kiertää kiviä ja esteen kohdat­tu­aan luo itsel­leen uuden reitin. Vaikka tämä on ollut rankka vuosi, on se kuiten­kin tuonut paljon hyvää mukanaan.

Kun sain ihan luvan kanssa aikaa keskit­tyä itseeni, sain oman hyvin­voin­ti­ni parem­min raiteil­leen, monien vuosien taiste­lun jälkeen.

Vielä on paljon työtä ihanne tilan­tee­seen, mutta voin hyvillä mielin ensim­mäis­tä kertaa varmaan kymme­neen vuoteen todeta, että minulla on hyvä olla. Itseni, elämän­ti­lan­tee­ni, talou­del­li­ses­ti sekä lähipii­rin huomioi­den.

Luovuin Insta­gram kropan tavoit­te­lus­ta ja aloin keskit­tyä vahvaan, minua ja minun elämäni kanta­vaan ja tervee­seen kehoon. Parisuh­tee­ni voi todella hyvin, koska voin hyvin itseni kanssa ja tunnen itseäni nyt hieman parem­min, joten puoli­so­ni on myös helpom­pi tallus­taa tätä elämää kanssa­ni eteen­päin.

Muutim­me poikays­tä­vä­ni kanssa saman katon alle, joten näin avolii­tos­sa hän on nykyään puoli­so­ni, jonka kanssa on ollut myös puhetta kihlois­ta jossain kohtaa, mikäli asiat sujuvat näin hyvin kuin ovat nyt menneet. Olen monen vuoden työttö­myy­den ja pätkä­duu­nien jälkeen ns. ihan oikeis­sa töissä ja saan tasais­ta palkkaa. Minun työpa­nos­ta­ni arvos­te­taan ja pääsään­töi­ses­ti työpo­ruk­ka koostuu hyvistä tyypeis­tä.

Olemme toki puoli­son kanssa haaveil­leet ja suunni­tel­leet ihan oman yrityk­sen perus­ta­mis­ta, mutta sen aika on hieman myöhem­min, kunhan tästä pande­mias­ta ollaan oikeas­ti voiton puolel­la. Osaan arvos­taa enemmän lähei­siä­ni ja heidän panos­taan ihmis­suh­tei­siim­me, sekä yhtei­seen aikaan jota saamme viettää.

Viimei­nen vuosi on siis taval­laan pakot­ta­nut minut oppimaan näkemään asiois­sa sen valoi­san, arvok­kaan ja kauniin puolen.

“Kyllä se aurinko paistaa risuka­saan­kin”, on sanonta jota vihasin vuosia, mutta nyt kun asiat ovat muuttu­neet parem­paan suuntaan kovan työn tulok­se­na, tajusin että siinä on kyllä pointti.

Tähän loppuun haluan sinulle arvoisa lukija vielä sanoa ihan kokemuk­sen syvällä rinta­ää­nel­lä, kanta­pään kautta opittu­na, enkä vaan tyydyt­tääk­se­ni omaa pätemi­sen haluani: paljon on perspek­tii­vis­tä ja omasta halusta kiinni, miten asioita haluaa tarkas­tel­la ja millai­si­na ne haluaa nähdä.

Kiitos
Satu

Seuraa Sadun ja muiden Digi-Ink ‑toimin­taan osallis­tu­nei­den nuorten #himmen­nä­ko­ro­na ‑strea­mia yhdis­tyk­sen twitch-kanavas­sa (https://twitch.tv/orangecassette). Tulevat stream-torstait 27.5. ja 3.6. klo 17.00–19.00.