Verppu – vappu verkossa

25 ruutua, joilla näkyy Ink-tiimiläisiä etätyöskentelyn aikaan

Kahvit porisee, munkit tuoksuu. Kaivan serpen­tii­nin nafta­lii­nis­ta ja vedän housut jalkaan… Tästä se lähtee, koko kansan Verppu!


Mikä Verppu on?

Music Against Drugs ry:n Ink-tiimien toimin­taan on vuosien varrel­la sisäl­ty­nyt verkos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man järjes­tä­mi­nen. Tapah­tu­man tarkoi­tuk­se­na on tehdä tiimi­läi­sil­le ja osallis­tu­jil­le tutuksi eri työelä­mä­toi­mi­joi­ta ja oppilai­tok­sia sekä mahdol­lis­taa verkos­toi­tu­mi­nen. Tällä kertaa pääsim­me kokei­le­maan tapah­tu­man järjes­tä­mis­tä sähköi­sel­lä alustal­la etätyös­ken­nel­len.

Vappuun 2020 sijoittuvaa Verppu-tapahtumaa mainostava kuva, jossa ilmapalloja ja serpentiini.

Miten Verppu syntyi?

Verkos­toi­tu­mi­sen teema­ryh­mäs­sä lähdim­me ideoi­maan verkos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­maa, jonka tavoit­tee­na oli verkos­toi­tu­mi­nen rennos­ti samalla vappua juhlis­taen ja uusien etätyös­ken­te­ly menetel­mien jakami­nen. Ink-tiimi isännöi ja avasi toimin­taan­sa ulkopuo­li­sil­le tahoil­le ja saimme myös tietoa eri järjes­tö­jen, yhdis­tys­ten, oppilai­tos­ten sekä yksityis­yrit­tä­jien toimin­nas­ta.

Kohti Verppua ja sen yli

Ajankoh­dak­si tapah­tu­mal­le valikoi­tui vappua edeltä­vä keski­viik­ko 29.4., ja etätyös­ken­te­ly mahdol­lis­ti tapah­tu­man järjes­tä­mi­sen sähköi­sel­lä Zoom-alustal­la. Tapah­tu­man nimi, Verppu kehitel­tiin ajatuk­ses­ta “vappu verkos­sa”. Verpun koittaes­sa olimme saaneet hyvän määrän osallis­tu­jia oman Ink-tiimin ja valmen­ta­jien lisäksi. Haastei­ta toi sähköi­sen alustan käyttö, sillä kaikil­la osallis­tu­jil­la ei ollut ennak­ko­tie­toa kuinka se toimii tai verkko­yh­teyk­sis­sä saattoi olla häikkää. Olimme varan­neet kaksi tuntia tapah­tu­man toteu­tuk­seen, jotta aikaa oli riittä­väs­ti. 

Miten itse tapahtuma meni?

Tapah­tu­ma start­ta­si tiimi­val­men­ta­ja Anu-Maarit Ikolan terve­tu­lo­toi­vo­tuk­sel­la ja lyhyel­lä tapah­tu­man kulun esitte­lyl­lä. Kaikki osallis­tu­jat pääsi­vät esitte­le­mään myös itsensä, edusta­man­sa organi­saa­tion ja kahvi-/teekup­pin­sa sisäl­töi­neen.

Seuraa­vak­si vuoros­sa oli Ink-tiimi­läi­sen vetämä impro-ohjelma, jossa päästiin heittäy­ty­mään ja höpsöt­te­le­mään yhtei­söl­li­ses­ti. Jaetuis­sa ryhmis­sä keksit­tiin jokin hauska tanssi­lii­ke, joka esitel­tiin muille ja toteu­tim­me liikkeen yhdessä. Impro oli mukavan herät­te­le­vää, luovuut­ta ja liiket­tä yhdis­tel­len.

Music Against Drugs ry:n Ink-tiimi­val­men­nuk­sen tiimit esitte­li­vät toimin­taan­sa sekä projek­te­jaan ja antoi­vat hyviä menetel­miä ergono­mi­seen ja viihtyi­sään etätyös­ken­te­lyyn. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi esitte­li toteut­ta­mi­aan ohjauk­sia ja tapah­tu­mia, pelitii­mi luomaan­sa tieto­ko­ne­pe­liä, media­tii­mi tuotta­mi­aan sähköi­siä sisäl­tö­jä ja YMAtii­mi luomaan­sa #OONMU­KA­NA!-somekam­pan­jaa. 

Viral­li­nen osuus päättyi tiimien esitte­lyi­den jälkeen, jolloin kutsu­tut toimi­jat pääsi­vät esitte­le­mään omia organi­saa­tioi­taan, niiden luomia mahdol­li­suuk­sia ja projek­te­ja. Loppu­kii­tos­ten jälkeen osallis­tu­jat saivat mahdol­li­suu­den “speed deittail­la” eli verkos­toi­tua eri toimi­joi­den kanssa heille avatuis­sa breakout-huoneis­sa. Kaksi kolmes­ta meni kuunte­le­maan ammat­ti­pu­hu­ja Mikael Huggia, joka kertoi mille­ni­aa­leis­ta ja heidän johta­mi­ses­taan.

Mitä opimme?

  • Verkos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man järjes­tä­mi­nen verkos­sa mahdol­lis­taa osallis­tu­jien osallis­tu­mi­sen ympäri maata.
  • Tehtä­vien jakami­nen kaikkien kesken edesaut­taa projek­tin valmis­tu­mis­ta, eikä luo liial­li­sia painei­ta kenel­le­kään. Ryhmän ja etenkin valmen­ta­jan kannus­tus ja apu on todella tärkeää ja tällöin projek­tin suunnit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen on miele­käs oppimis­ko­ke­mus.
  • Impro-osuuden laati­mi­nen ja ohjaa­mi­nen oli mielui­nen kokemus, pyrimme saamaan osallis­tu­jat rentou­tu­maan ja heittäy­ty­mään, sillä jänni­tyk­sen purka­mi­nen luo yhden­ver­tai­sen ja rentou­tu­neen ilmapii­rin, jossa on helpom­pi lähteä keskus­te­le­maan ja verkos­toi­tu­maan.

Loppufiiliksiä tapahtumasta:

“Tapah­tu­man alussa ollut esittäy­ty­mi­nen kahvi-/teeku­pin kanssa oli hauska, se kertoi enemmän osallis­tu­jas­ta kuin pelkän nimen ja edusta­man­sa organi­saa­tion. Joistain toimi­jois­ta olisin halun­nut saada enemmän tietoa, koska joutui­vat poistu­maan tapah­tu­mas­ta aiemmin, mutta muut työkiireet/tapaamiset ovat tärkei­tä.”

“Järjes­tä­jä­nä oli todella mukavaa nähdä projek­tin suunnit­te­lun jälkeen, miten tapah­tu­ma toteu­tui myös osallis­tu­jan silmin. Oli myös todella mukava nähdä, kuinka meidän Ink-tiimi 10 sekä kutsu­tut vieraat heittäy­tyi­vät tilan­tee­seen, esim. Tiian impro-ohjauk­ses­sa.” 

“Oli mielen­kiin­tois­ta kuunnel­la yrittä­jä ja ammat­ti­pu­hu­ja Mikael Huggia ja hänen puhei­taan mille­ni­aa­li sukupol­ven ja z‑sukupolven johta­mi­ses­ta sekä niiden eroista. Tällai­nen lausah­dus jäi mieleen: Se miten sua kohdel­laan vaikut­taa siihen, miten sinä alat toimia, eli jos sua kohdel­laan kuin vastuul­lis­ta ihmistä, niin susta tulee­kin vastuul­li­nen, sää opit siihen!” Toisaal­ta se ei hetkes­sä tapahdu, siihen menee aikaa!

Kirjoit­ta­nut:
Ohjaus­tii­mi, Ink-tiimi 10