#OONMUKANA! ‑somekampanja keskittyy edistämään nuorten osallistumista ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Ink-tiimin kampanjan alkukyselyn tulokset ja #oonmukana, yhdistyksen ja tiimin logot

Kevään 2020 yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin Ink-tiimi toteut­taa tällä viikol­la #OONMU­KA­NA! ‑somekam­pan­jan, jonka tavoit­tee­na on lisätä nuorten tietoi­suut­ta Jyväs­ky­län alueen ohjatun vapaa-ajan toimin­nan mahdol­li­suuk­sis­ta, mutta myös rohkais­ta nuoria osallis­tu­maan toimin­taan tulevai­suu­des­sa. Kampan­jan suunnit­te­lu­vai­hees­sa toteu­tet­tiin kohde­ryh­mäl­le, eli vuonna 1991–2004 synty­neil­le Jyväs­ky­lä­läi­sil­le nuoril­le alkukar­toi­tus­ky­se­ly, jonka tulok­set toimi­vat pohjana koko kampan­jal­le.

Kyselyyn vastasi yhteen­sä 151 nuorta, joista suurin osa (90%) oli vuonna 2000–2003 synty­nei­tä jyväs­ky­lä­läi­siä nuoria. Vastaa­jis­ta valtao­sa opiske­lee tällä hetkel­lä lukios­sa tai aikuis­lu­kios­sa (91%) ja melkein kaikki muut ammatil­li­sis­sa oppilai­tok­sis­sa. Kysely osoit­taa, että nuoret kokevat tervey­den­ti­lan­sa varsin positii­vi­sek­si: kyselyyn vastan­neis­ta nuoris­ta valtao­sa (82%) koki tervey­ten­sä melko- tai erittäin hyväksi. Miehet kokivat tervey­den­ti­lan­sa keski­mää­rin parem­mak­si kuin naiset. 

Yksinäi­syy­den kokemuk­sis­ta kysyt­täes­sä puoles­taan selvisi, että nuoris­ta kuiten­kin 38% oli kokenut yksinäi­syy­den kokemuk­sia silloin tällöin, kun taas 16% koki yksinäi­syyt­tä usein tai lähes aina. Naiset kokivat olonsa yksinäi­sek­si useam­min kuin miehet. 

Nuorten suhtau­tu­mi­nen päihtei­siin oli suhteel­li­sen kielteis­tä: kaikis­ta vastaa­jis­ta hieman yli puolet suhtau­tui päihtei­siin kieltei­ses­ti, kun taas vain noin neljäs­osal­la suhtau­tu­mi­nen oli myöntei­sem­pää. Loput suhtau­tui­vat päihtei­siin neutraa­lis­ti. Miesten suhtau­tu­mi­nen päihtei­siin oli keski­mää­rin myöntei­sem­pää verrat­tu­na naisiin, joskin erot olivat melko pieniä.

Nuorten kokemuk­set vapaa-ajan toimin­nas­ta

Nuoris­ta vain vähän vajaa puolet (44%) kertoi tietä­vän­sä asuina­lu­een­sa ohjatuis­ta vapaa-ajan toimin­nan mahdol­li­suuk­sis­ta. Loput vastaa­jat eivät joko tienneet tai osanneet vastata tähän kysymyk­seen. Naiset olivat useam­min tietoi­sia oman asuina­lu­een­sa toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta kuin miehet. Kaiken kaikki­aan nuoris­ta kuiten­kin yli puolel­la oli jokin ohjattu harras­tus, naisil­la useam­min kuin miehil­lä. Vastaa­jis­ta suuri osa ilmoit­ti myös omaavan­sa jonkin ei ohjatun harras­tuk­sen, miehet useam­min kuin naiset.

Kysyim­me myös nuoril­ta, mitkä tekijät heitä kannus­ta­vat osallis­tu­maan vapaa-ajan ohjat­tuun toimin­taan. Heidän mukaan­sa sosiaa­li­set suhteet ja yhtei­söl­li­syy­den kokemuk­set, kuten kaverit ja uusiin ihmisiin tutus­tu­mi­nen oli toimin­nas­sa tärkein­tä. Myöskin oma into ja halu osallis­tua koettiin tärkeäk­si.

Merki­tyk­sel­lis­tä nuoril­le oli myös harras­tuk­ses­ta tai liikun­nas­ta saatu ilon ja hyvän olon tunne ja se, että toimin­ta on itselle miele­käs­tä ja mukavaa. Lisäksi nuoret mainit­si­vat, että harras­tuk­sen tai toimin­nan avulla pääsee kehit­tä­mään itseän­sä ja taito­jan­sa, oppimaan uutta, mutta myös kilpai­le­maan aktii­vi­ses­ti. Toimin­nan kautta nuoret kokivat saavan­sa myös onnis­tu­mi­sen kokemuk­sia, ja toimin­nan koettiin tuovan koulun lisäksi arkeen myös muuta mukavaa sisäl­töä. Nuoret arvos­ti­vat myös edulli­sia ruokai­lu- ja kahvit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia sekä matalan kynnyk­sen osallis­tu­mis­ta.

Mikäli nuoret eivät olleet osallis­tu­neet ohjat­tuun toimin­taan, kysyim­me, mikä tälle koettiin esteek­si. Suurim­mak­si syyksi osallis­tu­mat­to­muu­teen koettiin ajan sekä mielen­kiin­non puute, tai jaksa­mat­to­muus. Nuoret myös mainit­si­vat, ettei mikään estä heitä osallis­tu­mas­ta; he eivät vain kokeneet osallis­tu­mis­ta itsel­leen tarpeel­li­sek­si tai heillä oli jo muuta parem­paa tekemis­tä vapaa-ajalleen. Nuoret myös kertoi­vat, että heillä on korkea kynnys osallis­tua toimin­taan yksin; jotkut kokivat, että heidän sosiaa­li­set kyvyt estävät osallis­tu­mas­ta, ja muuta­mat mainit­si­vat myös, ettei­vät he viihdy nuori­so­ti­lo­jen kaltai­sis­sa paikois­sa. Myös harras­tus­ten kalliit hinnat nähtiin esteenä osallis­tu­mi­sel­le, ja se, että heidän ikäis­ten on hankala löytää enää uusia harras­te­ryh­miä. Osallis­tu­mis­ta rajoit­ti myös se, ettei osa nuoris­ta ollut löytä­nyt itsel­leen sopivaa tai mielen­kiin­tois­ta toimin­taa.

Tulevai­suu­den toiveet koskien vapaa-ajan toimin­taa

Selvi­tim­me myös, minkä­lai­sia toivei­ta nuoril­la on koskien Jyväs­ky­län alueen ohjat­tua vapaa-ajan toimin­taa tulevai­suu­des­sa. Suurin osa nuoris­ta toivoi enemmän liikun­nal­lis­ta ja urhei­lul­lis­ta toimin­taa, kuten monipuo­li­sem­pia liikun­ta­mah­dol­li­suuk­sia sekä mahdol­li­suut­ta tutus­tua uusiin lajei­hin. Myöskin ulkolii­kun­ta­paik­ko­ja ja järjes­tet­ty­jä ulkolii­kun­ta mahdol­li­suuk­sia, kuten lähiluon­to­ret­kiä kaivat­tiin enemmän. Tärkeää toimin­nas­sa olisi nuorten mieles­tä se, että liikun­ta- ja harras­te­toi­min­taan voisi osallis­tua mahdol­li­sim­man matalal­la kynnyk­sel­lä, ja että osallis­tu­mi­nen olisi edullis­ta tai ilmais­ta.

Tärkeäk­si nuoret kokivat myös sen, että toimin­ta keskit­tyi­si enemmän tarjoa­maan yhtei­söl­lis­tä, monipuo­lis­ta ja kivaa toimin­taa kaikil­le, esimer­kik­si tapah­tu­mia, jossa olisi mahdol­lis­ta tutus­tua uusiin ihmisiin. Toimin­nal­ta kaivat­tiin lisäksi enemmän rentoa yhdessä oleske­lua (esim. lauta­pe­le­jä, leffail­to­ja) eli toimin­taa, johon ei tarvita kummal­li­sia tietoja, taitoja tai pakosti edes ohjat­tua toimin­taa. Toiset taas toivoi­vat nuori­so­ta­loil­le enemmän ohjat­tu­ja aktivi­teet­te­ja, kuten yhtei­siä retkiä tai nuorte­nil­to­ja ja edullis­ta ruokaa.

Nuorten mukaan toimin­taa saisi jatkos­sa olla enemmän liittyen taitei­siin ja kulttuu­riin. Musiik­kiin saralta esimer­kik­si mahdol­li­suuk­sia päästä musisoi­maan porukal­la, musiik­ki­ta­pah­tu­mia tai musiik­kiin liitty­viä harras­te­ryh­miä. Toivei­ta oli myös koskien erilai­sia työpa­jo­ja, jossa voisi tehdä esimer­kik­si käsitöi­tä, maalaus­ta, muotiin liitty­viä asioita, valoku­vaus­ta tai vaikka leipoa. Toimin­nan ei siis tarvit­si­si aina liittyä liikun­taan. Tärkein­tä toimin­nas­sa olisi kuiten­kin se, että se on helpos­ti lähes­tyt­tä­vää, ja että kaikil­le löytyi­si jotain mieluis­ta.

Lopuksi kysyim­me nuoril­ta, kuinka he kehit­täi­si­vät vapaa-ajan ohjat­tua toimin­taa. Monet olivat sitä mieltä, että toimin­ta on tällä hetkel­lä jo hyvällä mallil­la. Toisaal­ta nuoret myös toivoi­vat, että toimin­taa mainos­tet­tai­siin ja tuotai­siin julki nykyis­tä enemmän. Toivei­ta tuli myös liittyen siihen, että toimin­nas­sa koros­tet­tai­siin entistä enemmän ryhmä­hen­gen merki­tys­tä, eikä toimin­ta olisi niin kilpai­lu­hen­kis­tä. Enemmän saisi olla stres­si­va­paa­ta ja monipuo­lis­ta touhua­mis­ta. Nuorten mieles­tä toimin­nan ja harras­tus­ten hinto­jen tulisi myös olla edulli­sem­mat.

#OONMU­KA­NA! ‑kampan­jan tavoit­tee­na on siis tehdä Jyväs­ky­län alueen vapaa-ajan ohjatun toimin­nan mahdol­li­suuk­sia nuoril­le näkyväm­mäk­si, sekä madal­taa heidän kynnys­tään osallis­tua toimin­taan tulevai­suu­des­sa. 

Kampan­ja­vii­kon aikana 4.5–8.5.2020 annamme nuoril­le vinkke­jä erilai­sis­ta vapaa-ajan toimin­nan mahdol­li­suuk­sis­ta, mutta heitäm­me osallis­tu­jil­le myös mukavia haastei­ta ja kilpai­lu­ja. Seuraa siis Music Against Drugs ry:n insta­gram­mia ja kutsu kaveri­si­kin mukaan!

#OOTKO­MU­KA­NA?

Me ollaan!

  • Alisa, Nadia, Ninni ja Venla (Yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi)