Kevään 2020 ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy!

Neljä ink-tiimiläistä leikkii paperisilla irtoviiksillä

(Kuvassa vasem­mal­ta oikeal­le ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min Mira, Tiia, Jessica ja Annukka.)


Meillä ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min arkipäi­vät koostu­vat pääsään­töi­ses­ti tauko­lii­kun­to­jen sekä tiistain ja perjan­tain aamus­tart­tien suunnit­te­lus­ta muille Ink-tiimi­läi­sil­le. Tauko­jum­pat pyritään pitämään liikun­nal­li­si­na ja leikki­si­nä, jotta kaikil­la olisi mukavaa ja kaikki saatai­siin osallis­tu­maan. Joskus tauko­lii­kun­to­ja on näytet­ty videoil­ta ja heitet­ty ihan hatus­ta­kin jos aikaa on ollut vähem­män.  Tauko­lii­kun­taa vetää aina yksi tai kaksi tiimi­läis­tä. Aamus­tart­tei­hin olemme keksi­neet yhtei­söl­li­siä juttuja, kuten “ryhmäy­ty­mis­leik­ke­jä”. Tiimim­me suunnit­te­lee myös perjan­tai-iltapäi­väl­le yhtei­söl­lis­tä liikun­taa koko porukal­le, kuten viikol­la 9 ohjasim­me Hippos­hal­lil­la sulka­pal­loa ja kunto­pii­riä. 

Ystävänpäivän lautapeli

Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi suunnit­te­li myös ystävän­päi­vän kunniak­si teemaan sopivan lauta­pe­lin, josta vastasi Tiia, Nadia (nykyi­nen YMA-tiimi­läi­nen) ja Milla. Lauta­pe­lis­sä Ink-tiimi­läi­siä haastet­tiin pienryh­mien väliseen kilpai­luun liikun­nal­lis­ten, luovien, ilmai­sul­lis­ten ja käden­tai­to­ja vaati­vien tehtä­vien avulla. Tarkoi­tus­ta varten ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi rakensi upean pelilau­dan, jolla liikut­tiin noppaa heittä­mäl­lä ja peliruu­tu määräsi aina seuraa­van (hurjan) tehtä­vän. Tiimi lähti innolla mukaan haastei­siin ja taisipa porukal­la olla hauskaa­kin. Jälki­kä­teen palaut­tees­sa nousi esille nimeno­maan se, että oltiin päästy viettä­mään porukal­la mukavaa aikaa yhdessä. Ystävän­päi­vän pelailu olikin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min ensim­mäi­nen suurem­pi koitos ja siitä selvit­tiin todel­la­kin kunnial­la! Tiimi sai myös myöhem­min vahvis­tus­ta Mirasta, Annukas­ta ja Jessicas­ta. 

Sydämenmallisiin kortteihin kirjoitettu hyvää ystävänpäivää. Lisäksi paperi, jossa ystävänpäiväruno.
punainen, itse tehty perlilauta, jolla noppa ja kulkusuunnan näyttäviä nuolia.

Tiimiläisten
vapaa sana

Moikka!

Mun nimi on Tiia ja toimin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä. Mun motto on “avoimuu­del­la pääsee pitkäl­le ja huumo­ril­la vielä pidem­mäl­le!”. Opiske­len Jämsän Gradial­la nuoriso- ja yhtei­sö­oh­jaa­jak­si ja top-paikka­na Music Against Drugs ry:n Ink-tiimi on aivan loista­va! Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä pääsen ohjaa­maan monilla eri menetel­mil­lä, saan paljon kokemus­ta ja uusia ystäviä. Täällä pääsen laajen­ta­maan myös verkos­to­ja­ni sekä näyttä­mään osaamis­ta­ni talon ulkopuo­lel­la­kin.

Hei!

Mä oon  Annukka ja aloitin nyt helmi­kuun loppu­puo­lel­la ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä työko­kei­li­ja­na. Olen täällä tämän jakson loppuun eli touko­kuu­hun, jolloin myös tää koko Ink-tiimi­jak­so päättyy. Olen ikuinen seikkai­li­ja, mikä tarkoit­taa sitä että rakas­tan uuden kokemis­ta ja oppimis­ta. Täällä on ihana ilmapii­ri, kun opitaan toisil­tam­me eikä vain aukto­ri­teet­ti­hen­ki­löil­tä. Eikä kukaan oo seurai­le­mas­sa koko ajan kuinka oikein teet asiat. On ollut ihana tutus­tua hyviin tyyppei­hin mukavas­sa ja rennos­sa ilmapii­ris­sä! Ihanaa, kun on saanut kokemus­ta siitä, millais­ta on ohjaa­mi­nen ja täällä kehit­tyy­kin ohjau­tu­vuus/oh­jaus- ja suunni­tel­mal­li­suus­tai­dot. 🙂 

Hellu­rei!

Mun nimi on Mira ja opiske­len Gradial­la mielen­ter­veys- ja päihde­työ­tä, ja tulin harjoit­te­luun Ink-tiimiin helmi­kuus­sa. Suurin tavoit­tee­ni on päästä ohjaa­maan mahdol­li­sim­man paljon ja toki näytön huolel­li­nen valmis­te­lu. Ink-tiimi on yllät­tä­nyt positii­vi­ses­ti ja kiitän ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­miä erityi­ses­ti lämpi­mäs­tä vastaa­no­tos­ta ja mahta­vas­ta yhteis­työs­tä. 

Moi! 

Olen Jessica ja aloitin työko­kei­lun ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä helmi­kuun loppu­puo­lel­la. Olen ensim­mäi­sen vuoden lähihoi­ta­jao­pis­ke­li­ja. Oli mahtava kokemus, vaikka en kauan ehtinyt­kään tiimis­sä olemaan. Pääsin kuiten­kin suunnit­te­le­maan erilai­sia ohjauk­sia muun tiimin kanssa ja kerke­sin myös tutus­tu­maan aivan mahta­viin tyyppei­hin.