TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

Pöydällä risuja, oksia, lehtiä ja kasvinosia, sekä kortteja. Näistä materiaaleista leirillä valmistettiin omiakuvia..

Vaikka poikkeuk­sel­li­set olot ovatkin koetel­leet syksyn Ink-tiimi­läi­siä, niin saimme vietet­tyä hauskat kaksi leiri­päi­vää Juhla­ta­lo Majakos­kel­la Ruokkeel­la. Puitteet olivat loista­vat, isolla pihalla mahtui hyvin temmel­tää (myös mukana ollut leiri­koi­ra) ja kaikki olivat kiitol­li­sia valmiis­ta ruoka­pöy­däs­tä. 

Leirin toimin­ta oli monipuo­lis­ta, sillä jokai­nen ryhmä oli saanut suunni­tel­la ohjel­maa leiril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kanssa etsimme lähiym­pä­ris­tös­tä erilai­sia syksyn element­te­jä parin kanssa ja näistä löydöis­tä tehtiin taide­teok­sia. Media- ja viestin­tä­tii­min ohjelma oli skräp­päys­tä, teemal­la “minä”. Pelitii­mi veti hauskat olympia­lai­set, jotka sisäl­si­vät mm. tarkkuus­heit­toa ja tukki­hu­ma­laa. YMA-tiimin kanssa muun muassa pohdit­tiin mielen­ter­vey­s­asioi­ta. 

Leiril­lä parasta oli touhuta yhdessä hausko­jen aktivi­teet­tien parissa, mutta tämän maail­mal­la vallit­se­van tilan­teen takia, osa ei päässyt paikal­le tai osallis­tui leirin toimin­taan etäyh­teyk­sin. Tässä yhden Ink-tiimi­läi­sen, Netan miettei­tä etälei­rei­lys­tä

“Etänä leirei­ly oli kokemus ja ilman haastei­ta ei täysin tieten­kään päästy, kun teknii­kas­sa on aina omat haasteen­sa. Etänä leiril­lä olemi­nen oli itselle hyvin vieras­ta. Jokai­nen tiimi oli kuiten­kin varau­tu­nut tilan­teen mukai­ses­ti ja toimin­not olivat mukaan­sa vetäviä. Lisäksi oli huoleh­dit­tu, että oli etäyh­teys koko ajan ohjel­mien käytös­sä. Leirin olemuk­ses­ta jää kuiten­kin paljon kokemat­ta, kun vapaa-ajan hetkis­sä usein ihmiset enemmän ryhmäy­ty­vät keske­nään. Ensim­mäi­se­nä leiri­päi­vä­nä oli mukavaa, kun etänä olijoi­ta oli kaksi vain yhden sijaan. Kommu­ni­kaa­tio oli avain siihen, etten kuiten­kaan tunte­nut itseäni ulkopuo­li­sek­si, vaikka en paikan päälle päässyt­kään.”

Mutta koska kuvat kerto­vat enemmän kuin tuhat sanaa, niin tsekkaa alta vielä media- ja viestin­tä­tii­min tekemä kooste­vi­deo leiris­tä! Värikäs­tä syksyä kaikil­le!

Katso leiri­vi­deo tästä.

Jenna Mäenpää, media- ja viestin­tä­tii­mi