Kesä Ink-tiimissä

Neljä Ink-tiimin nuorta rantalomalaisiksi pukeutuneina kesällä 2022

Hei kaikil­le! Olen Pasa Göy, ex-tiimi­läi­nen ja opiske­len yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanis­ti­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Haluai­sin kertoa teille työhar­joit­te­lus­ta­ni, jonka suori­tin kesän Ink-
tiimis­sä. Työsken­te­lin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä, ja tässä kirjoi­tuk­ses­sa kerron vähän minkä­lais­ta tiimis­sä oli!

Valit­sin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min, jotta pääsi­sin vahvis­ta­maan ohjaus- ja
esiin­ty­mis­tai­to­ja­ni. Työko­ke­muk­sen saami­nen oli minulle ykkös­jut­tu, jotta valmiu­det omalle alalle parani­si­vat entistä enemmän. Koin, että ohjaus­tii­mi olisi paras vaihtoeh­to tavoit­tee­ni edistä­mi­sek­si ja siinä olin kyllä oikeas­sa!

Tiimi­jak­son aikana pääsin ohjaa­maan ohjaus­tii­min kanssa lähes päivit­täin muita tiimi­läi­siä monen­lais­ten ohjaus­tuo­kioi­den merkeis­sä, joita olivat esimer­kik­si aamus­tar­tit ja tauko­lii­kun­nat. Muistan, että olihan se vähän hektis­tä tiimi­jak­son alussa joutua lähes heti tiimini kanssa suunnit­te­le­maan ohjauk­sia, mutta alkukii­rees­tä selvit­tiin ja pääsim­me nopeas­ti työn rutii­niin. Jokai­sel­la tiimil­lä on omat rutii­nit ja niitä ohjaus­tii­mis­sä­kin riitti!

Meidän täytyi suunni­tel­la ja organi­soi­da monia asioita ja tuntui, että pakos­ta­kin niitä syntyi.
Esimer­kik­si milloin suunni­tel­la mitäkin, minkä­lais­ta ohjel­maa täytyy suunni­tel­la ja mitä
kaikkia asioita niihin tarvi­taan. Kaikki suunni­tel­mat tieten­kin kirjat­tiin ylös jotta ne pysyi­si­vät muistis­sa ja selkei­nä. Järjes­tel­mäl­li­syys oli tärkeää ja pyrimme pitämään “selvät sävelet” joka vaihees­sa.

Ohjaus­tii­mi siis opetti minulle ohjaa­mi­sen lisäksi parem­min sitä, miten organi­soi­da asioita, olla järjes­tel­mäl­li­nen ja pitää aikatau­luis­ta kiinni. Sain myös tieten­kin harjoi­tus­ta ohjauk­seen ja esiin­ty­mi­seen. Ensim­mäi­sien ohjaus­tuo­kioi­den vetämi­nen jännit­ti, mutta siitä pääsi nopeas­ti yli kun ohjaus­ta pääsi jatku­vas­ti harjoit­te­le­maan ja Ink-tiimin porukka tuli tutuksi.

Vaikka joskus ohjaus­tii­min ohjauk­set ei välttä­mät­tä mennet kuin “ström­sös­sä”, siitä ei tarvin­nut liikaa stres­sa­ta koska tiesi, että kukaan ei tuomit­se ja jatkos­sa tietää sitten hieman parem­min. Uskon että ei pelkäs­tään ohjaus­tii­mis­sä, vaan jokai­ses­sa tiimis­sä oppii uusia asioita. Media­tii­mis­sä voi oppia vaikka­pa kuvan­kä­sit­te­lys­tä ja pelitii­mis­sä pelien tekemi­ses­tä. Jokai­sel­le löytyy Ink-tiimis­tä jotakin ja itsel­le­ni ohjaus­tii­mi oli se oikea valinta tavoit­tei­de­ni edistä­mi­sek­si.

Haluan vielä koros­taa sitä, miten hyvä työil­ma­pii­ri toimis­tol­la oli. Jokai­nen valmen­ta­jis­ta
tiimi­läi­siin oli aina valmis autta­maan ja tsemp­paa­maan ja jokai­sen välinen vuoro­vai­ku­tus oli hyvin positii­vis­ta. Työym­pä­ris­tö joka tuntuu turval­li­sel­ta, tutulta ja syrjin­tä­va­paal­ta on
paras paikka oppia uusia asioita ja ennen kaikkea saada uusia tutta­vuuk­sia. Huoma­sin, miten paljon positii­vi­nen työil­ma­pii­ri kannus­taa, motivoi ja edistää oppimis­ta ja sitä mieles­tä­ni Music Against Drugs on.

Kokemuk­se­ni Ink-tiimis­tä on täynnä hyviä muisto­ja, joita tulen muista­maan vielä pitkän ajan. Se, miten mahta­vaa poruk­kaa Ink-tiimis­sä oli ja miten hauskaa meillä oli läpi tiimi­jak­son tekee siitä koko kesän kohokoh­dan. Koen, että Ink-tiimiin lähte­mi­nen on mitä loista­vin tapa kenelle tahansa nuorel­le saada työko­ke­mus­ta, suuntaa uralle tai opinnoil­le sekä saada uusia tutta­vuuk­sia. Tiimi­jak­son ansios­ta olen hieman kokeneem­pi terveys- ja sosiaa­lia­lan järjes­tö­työs­sä ja muuta­maa hyvää ystävää rikkaam­pi. Kiitos jokai­sel­le yhdis­tyk­sen työnte­ki­jäl­le ja kesän Ink-tiimi­läi­sil­le!

Kirjoit­ta­nut: Pasa Göy