Kevään 2020 yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi

"Yhteiskunnallinen markkinointi, kevät 2020" teksti, post-it lappuja asetteleva käsi ja piirroskuva hehkulampusta.


Moi!
Olen Nadia, terveyskasvatuksen opiskelija ja tuleva terkkaope. Music Against Drugs ry:lle hain harjoitteluun siksi, että täällä pääsen treenaamaan ohjaustaitojani ja samalla tutustumaan järjestötoimintaan. Yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi houkutteli minua kahdesta syystä. Toisaalta toiminta perustuu teoriapohjalle, jossa pääsen hyödyntämään omaa koulutustaustaani. Toisaalta taas minulla on herännyt kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tämä onkin hyvä tilaisuus saada kurkistus myös siihen maailmaan. Tulevaisuudessa olisi mahtavaa päästä työskentelemään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan parissa.


Tykkään:
- pyöräil­lä menemään
- kahvi­tel­la kamujen kanssa
löytää helmiä Yle Areenan tarjon­nas­ta

En tykkää:
- ananak­ses­ta pizzas­sa­ni
- liian lyhyis­tä yöunis­ta
- epämu­ka­vis­ta vaatteis­taMoikka!
Mä oon Venla, 19-vuotias jyväs­ky­lä­läis­ty­nyt savolais­tyt­tö. Muutin puoli vuotta sitten Jyväs­ky­lään jatka­maan matkai­lua­lan toista vuotta ja suunni­tel­mis­sa olisi­kin valmis­tua joulun aikoi­hin. Tämän jälkeen tarkoi­tus olisi lähteä opiske­le­maan jotain, jossa pääsen autta­maan nuoria.

Mun mielen­kiin­to MAD:ia kohtaan heräsi, kun tajusin, että matkai­lua­lan työssä­op­pien ei tarvit­se sijoit­tua vain hotel­lei­hin, vaan voin tehdä mm. markki­noin­ti­vies­tin­tää MAD:illa ja samalla tutus­tua minua kiinnos­ta­vaan aihee­seen: nuorten autta­mi­seen!


Tykkään:
- omista koiris­ta
- lepää­mi­ses­tä
- hyvästä ruoasta

En tykkää:
- välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä
- erilais­ten paperei­den äänistä!
- kiirees­tä

YMA-tiimin toiminta

Pieni tiimi, suuret tavoit­teet! Tänä keväänä yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimin tavoit­tee­na on edistää nuorten osallis­tu­mis­ta ohjat­tuun harras­tus­toi­min­taan. Kampan­jan idea lähti tiimin jäsen­ten halusta päästä tekemään hommia yhdessä nuorten kanssa ja päästä vaikut­ta­maan positii­vi­ses­ti nuorten elämään. 

Tausta­kar­toi­tuk­sen avulla selvisi, että nuorten harras­tusak­tii­vi­suus notkah­taa usein 14 ikävuo­den paikkeil­la. Tässä iässä on juuri siirryt­ty yläkou­lun puolel­le ja elämäs­sä tapah­tuu monia suuria mullis­tuk­sia. Iso osa nuoris­ta ei myöskään tiedä, mitä kaikkia harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia omalla asuina­lu­eel­la on tarjota. Miksi sitten kiinnos­tus edistää juuri ohjat­tuun vapaa-ajan toimin­taan osallis­tu­mis­ta? Noh, koska on tutkit­tu, että ohjattu vapaa-ajan toimin­ta muun muassa suojaa päihtei­den käytöl­tä, auttaa kehit­tä­mään nuorten sosiaa­li­sia taitoja, tukee mielen­ter­veyt­tä ja voi jopa ehkäis­tä syrjäy­ty­mis­tä. Tässä on meidän tiimin mieles­tä syitä kerrak­seen kääriä hihat ja alkaa hommiin!

Tiimin työsken­te­ly onkin lähte­nyt hyvin liikkeel­le ja ensim­mäis­ten viikko­jen agendal­la on ollut ongel­man tarken­ta­mi­nen ja tiedon­ke­ruun suunnit­te­lu. Nyt kampan­ja on siinä vaihees­sa, että pääsem­me osallis­ta­maan ensim­mäis­tä kertaa kohde­ryh­mää, eli jyväs­ky­lä­läi­siä nuoria kampan­jan suunnit­te­luun. Olemme­kin tehneet Gradias­sa opiske­le­vil­le nuoril­le kyselyn, jonka avulla kerääm­me tietoa muun muassa harras­tusak­tii­vi­suu­des­ta ja toimin­nan kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tämän tiedon avulla pyrimme sitten ohjaa­maan kampan­jan toteu­tus­ta niin, että se hyödyt­täi­si nuoria. 

Kevät jatkuu­kin kampan­jan suunnit­te­lul­la ja luvassa on mahta­vaa sisäl­töä harras­tus­toi­min­nas­ta kiinnos­tu­neil­le nuoril­le, eli ehkä myös just sulle. Muista siis seurata Music Against Drugs ry:n eri kanavia (Facebook, Insta­gram, netti­si­vut), jotta pysyt kärryil­lä mitä meidän tiimi lähtee seuraa­vak­si puuhai­le­maan sun pään menoksi :).

Nadia ja Venla