INK-TIIMI ON TÄYNNÄ ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA

Ink-tiimin tiimivalmentajat Miia ja Topi sekä kaksi tiimiharjoittelijaa Tourujoen sillalla kevätpäivänä.

Kevät on saapu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tiimi­läi­set! Music Against Drugs on saanut kevään Ink-tiimi­jak­sol­le jälleen paljon lahjak­kai­ta nuoria, joiden yhteen hiileen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään taidet­ta. Kuten sanottu, yhdis­tys toimii mahdol­lis­ta­ja­na nuorten haaveil­le ja toiveil­le. Olipa nuoren unelma­na harjoit­taa valoku­vaus­ta, mielei­sel­lä instru­men­til­la soitta­mis­ta tai oman video­pe­lin tekemis­tä, siihen tarjo­taan mahdol­li­suus ja annetaan tarvit­ta­vat välineet lainak­si. Ja mikä parasta, rohkai­sus­ta itsesi toteut­ta­mi­seen ei täällä ole puutet­ta! 

Kevään tiimi­jak­so start­ta­si tammi-helmi­kuun vaihtees­sa. Ei mennyt kauaa, kun jokai­nen nuori löysi paikkan­sa itsel­leen mielek­kääs­tä tiimis­tä. Tiimejä muodos­tui kolme: bändi‑, peli- sekä media- ja viestin­tä­tii­mi. Nuoret ovat päässeet ideoi­maan, suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan projek­te­jaan sekä ohjaa­maan vuorol­laan erilai­sia viikko-ohjel­mia. Vallit­se­van korona­ti­lan­teen vuoksi tiimi­työs­ken­te­ly ja muu toimin­ta tapah­tuu vielä kevään tiimin osalta verkko­vä­lit­tei­ses­ti Google Meet- toimin­taym­pä­ris­tön kautta. Tiimi­läi­set ovat osoit­ta­neet kuiten­kin kerta toisen­sa jälkeen, ettei­vät etäyh­tey­det ole este ryhmäy­ty­mi­sel­le ja yhtei­sel­le tekemi­sel­le. 

Yhdis­tyk­sen tavoite on edistää nuorten terveyt­tä, hyvin­voin­tia sekä vahvis­taa heidän osalli­suut­taan. Nuoria pyritään ohjaa­maan itsenäi­seen ideoin­tiin heidän mieles­tään tärkeis­tä teemois­ta ja aiheis­ta. Millai­siin asioi­hin he tahto­vat vaikut­taa? Miten he voivat vaikut­taa? Tänä keväänä Ink-tiimin ja yhdis­tyk­sen Digi-Ink-toimin­nan nuoret kehit­tä­vät yhdessä kampan­jaa, joka kulkee nimellä Mielel­lä Messiin! Kysei­nen kampan­ja on poiki­nut paljon toteu­tus­ta­po­ja, muun muassa sosiaa­li­ses­sa medias­sa suori­tet­ta­van haasteen, podcast-jakson sekä valoku­va­näyt­te­lyn. Luvassa on myös Jyväs­ky­län Music Against Drugs — iltata­pah­tu­ma 29.4. Veturi­tal­leil­la, jossa kampan­ja saa osakseen huomio­ta nuorten järjes­tä­mil­lä aktivi­tee­teil­la. 

Mielel­lä messiin!  — kampan­jan suunnit­te­luun osallis­tu­neet nuoret tahto­vat kampan­jan myötä kertoa, että mielen­ter­vey­de­non­gel­mat eivät perään­kuu­lu­ta mahdol­li­suuk­sien eväämis­tä tai muste­lei­man hiero­mis­ta otsalle. Kampan­ja puhuu nimeno­maan mielen­ter­vey­son­gel­mien neutra­li­soi­mi­sen puoles­ta. On tärkeää muistaa, että jokai­sel­la on käynnis­sä oma taiste­lun­sa, josta muut eivät tiedä. Sen vuoksi olisi inhimil­lis­tä vähin­tään­kin varoa mitätöi­mäs­tä muiden ongel­mia ja enemmin kertoa, ettei kukaan ole yksin ajatus­ten­sa kanssa. 

Yli 13-vuotiail­le nuoril­le suunnat­tu Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­ma Veturi­tal­leil­la 29.4.! Tulet­han mukaan! Lisätie­toa tästä linkis­tä.

Eve Immonen

Kirjoit­ta­ja on kevään 2022 Ink-tiimin tiimi­har­joit­te­li­ja.
Kuvassa Ink-tiimin valmen­ta­ja Miia, kevään tiimi­har­joit­te­li­jat Matti ja Mauno sekä valmen­ta­ja Topi. Kuvan otti Inka Pasanen Ink-tiimis­tä.