“Ink-tiimi kannusti minut taas ihmisten ilmoille”

Haastat­te­lim­me Ink-tiimis­sä aiemmin mukana ollutta Pinjaa kokemuk­sis­ta tiimi­jak­soon liittyen. Lue haastat­te­lu alta!

Mitä Ink-tiimis­sä mukana olemi­nen on sinulle antanut?

Ennen Ink-tiimiä olin hieman syrjäy­ty­nyt, koska minulla ei ollut työpaik­kaa tai opiske­lu­paik­kaa pitkään aikaan, jossa olla päivit­täin toisten kanssa tekemi­sis­sä. Arkeni oli muuttu­nut hyvin­kin tylsäk­si ja toisti itseään. Tilan­net­ta pahensi se, että aloin vertaa­maan arkeani lähei­sii­ni, jotka olivat joko ahkeras­ti töissä tai opiske­le­mas­sa. Ink-tiimi kannus­ti minut hyvin­kin nopeas­ti taas ihmis­ten ilmoil­le ja sain arkeeni vaihte­le­vaa menoa ja meinin­kiä. Minun ei tarvin­nut enää ajatel­la, että en tehnyt juuri mitään.

Mitä teit ja opit?

Opin Ink-tiimis­sä enemmän mitä olin odotta­nut. Opin toimi­maan taas toisten kanssa ryhmis­sä, tunnis­ta­maan omat heikkou­det ja vahvuu­det, olemaan avoin, kehit­tä­mään itseään henki­ses­ti ja fyysi­ses­ti, järjes­tä­mään isoja ja pieniä tapah­tu­mia, löytä­mään uusia ystäviä ja niin edespäin.


Mitä tavoit­tei­ta edistit tiimi­jak­son aikana?

Tavoit­tee­na­ni oli ollut ihan ensim­mäi­se­nä saada arkeeni muuta­kin kuin kotona olemis­ta. Sen onnis­tut­tua asetin itsel­le­ni muita tavoit­tei­ta. Pitkään itsek­seen olemi­sen jälkeen olin muuttu­nut epävar­mak­si ja hiljai­sek­si. Yritin haastaa itseäni olemal­la enemmän äänessä ja asetta­mal­la itseni tilan­tei­siin, joihin en olisi aikai­sem­min uskal­ta­nut. Hyvä esimerk­ki oli ryhty­mi­nen pelitii­min toisek­si liide­rik­si!


Mikä on oma tilanne tällä hetkel­lä? Miten Ink-tiimis­tä on ollut hyötyä?

Oma tilan­tee­ni on tällä hetkel­lä todella hyvä. Opiske­lu­ni lähti­vät hyvin käyntiin, kun olin uskal­ta­nut tutus­tua lähes ensim­mäi­se­nä päivänä kaikkiin ryhmäni jäseniin ja kertoa itses­tä­ni avoimes­ti, pelkää­mät­tä. Tutus­tuin myös parem­min meidän tuuto­rei­hin ja heidän puhei­den­sa kautta aloin jo nyt harkita ryhty­vä­ni tuuto­rik­si myös itse. Lähiai­koi­na minulla on ollut hieman kiireis­tä kaikkien projek­tien takia. Olin onneksi Ink-tiimis­sä oppinut myös, miten aikatau­lut­ta­maan asioita, niin on tästä­kin selvit­ty hyvissä mielin. Opinto­je­ni aloitus olisi varmas­ti tuntu­nut huomat­ta­vas­ti haasta­vam­mal­ta, jos en olisi liitty­nyt Ink-tiimiin.


Kuvaile yhdellä sanalla Ink-tiimiä?
Yhtenäi­syys. :heart:


Kevään Ink-tiimi­jak­so järjes­te­tään 30.1.–12.5.2023.
Hae mukaan tiimiin tämän linkin kautta.