Kategoria: Uncategorized

 • Hae mukaan Ink-tiimiin

  Hae mukaan Ink-tiimiin

  Ink-tiimi on maksu­ton tiimi­jak­so, jossa työsken­te­let yhdessä toisten nuorten kanssa ja toteu­tat erilai­sia omia ja yhdessä kehitet­ty­jä projek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valoku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la. Hakeak­se­si Ink-tiimiin et tarvit­se valmiik­si mitään tiettyä osaamis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tiimis­sä toimi­mi­seen jakson aikana. Ink-tiimis­sä kaikki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä! Me tarjoam­me sinulle Ink-tiimis­sä mahdol­li­suu­den:…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi tarkoi­tet­tui­hin materi­aa­lei­hin löyty­vät nyt omasta materi­aa­li­pan­kis­ta verkko­si­vuil­tam­me. Materi­aa­leis­sa on sisäl­töä niin nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le kuin vanhem­mil­le­kin. Materi­aa­li­pan­kis­ta löydät myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia. Materi­aa­li­pank­kiin pääset tästä linkis­tä.

  Lue lisää

 • twitch

  Music Against Drugs ry:n strea­mauk­set tapah­tu­vat Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me. Seuraa­vak­si kanaval­la pyöräh­tä­vät #himmen­nä­ko­ro­na strea­mauk­set. Stream-päivät ovat keski­viik­ko 12.5. klo 17 – 19, torstai 20.5. klo 17 – 19, torstai 27.5. klo 17 – 19 ja torstai 3.6. klo 17 – 19. Lue näistä lisää tästä

  Lue lisää

 • Discord

  Peliluo­la-toimin­ta ohjel­mas­ta riippuen joko verkos­sa tai livenä. Tulevat Peliluo­lat klo 16.00 – 19.00:Tulevia Peliluo­lan ohjel­mia: La 2.10. Laaja­vuo­ren seikkai­lu­puis­to (poikkeuk­sel­li­ses­ti klo 13–17)La 16.10. Mystee­ri-pakohuo­neLa 23.10. Toimis­tol­la lauta­pe­le­jä ja loppuoh­jel­man suunnit­te­luaLa 6.11. Ohjelma vielä avoinLa 13.11. Ohjelma vielä avoin Peliluo­laa vetää Topi, jonka tavoit­taa numeros­ta + 358 505 431 369 Peliluo­la on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa…

  Lue lisää

 • Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi koostuu joukosta nuoria joilla kaikilla on kiinnostusta peleihin suuntaan jos toiseen. Tällä kertaa Pelitiimin päämääränä on päättää peliaiheinen projekti, jota lähdemme työstämään tiimin voimin eteenpäin. Osalla meistä löytyy osaamista itse 3D-mallintamisesta, kun toiset taas osaavat piirtää tai tehdä ääniraitoja. Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa. MIKKOHei, olen Mikko, olen 23,…

  Lue lisää

 • Digi-Ink: viikoittaisia verkkovalmennuksia hyvinvoinnista, opinnoista ja työelämätaidoista

  Digi-Ink: viikoittaisia verkkovalmennuksia hyvinvoinnista, opinnoista ja työelämätaidoista

  Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyörii nyt lyhyil­lä, kaikil­le Suomen nuoril­le tarkoi­te­tuil­la ryhmil­lä, joissa pureu­du­taan tervey­den ja hyvin­voin­nin, työelä­mä­tai­to­jen ja opiske­lu­asioi­den ytimiin. 2020 startan­nut hanke aloitti useita viikko­ja kestä­neil­lä valmen­nuk­sil­la, mutta Digi-Inkiä luotsaa­va Eerik huomasi nopeas­ti, että kaiva­tum­pia ovat itse asiassa lyhyet valmen­nuk­set, jotka eivät sido osallis­tu­jaa pitkäk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tarpei­den ja kiinnos­tuk­sen aihei­den mukaan.…

  Lue lisää

 • “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  Ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meidän vastuul­la on järjes­tää yhteis­tä kivaa tekemis­tä ja pitää huolta meidän työka­ve­rei­den hyvin­voin­nis­ta ja viihty­vyy­des­tä. Me virkis­te­tään tiimiä tauko­lii­kun­noin kerran päiväs­sä ja aamus­tar­tein kahdes­ti viikos­sa. Meidän tavoit­tee­na on pitää työsken­te­ly mielek­kää­nä, varsin­kin nyt etätyön ja itsenäi­sen työsken­te­lyn aikana. MARIAHeippa! Mun nimi on Maria ja toimin ohjaus-…

  Lue lisää

 • Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Oletko kiinnos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusista kavereis­ta? Ahdis­taa­ko ehkä jatkuva koronae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen negatii­vi­nen sisältö?Olisiko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löytää ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa verkos­sa?Jos vasta­sit “KYLLÄ” yhteen­kin näistä kysymyk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kanaval­le lauan­tai­na kello 16.00–19.00! Music Against Drugs ry järjes­tää lauan­tai­sin toimin­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Keski­maa-kerho -kanaval­la. Tarjol­la on vaihtu­via…

  Lue lisää

 • Ink sai uuden päällikön

  Ink sai uuden päällikön

  Sanna Huovila on valittu Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin uudeksi tiimi­pääl­li­kök­si. Sanna on toimi­nut aikai­sem­min valmen­ta­ja­na Ink-tiimis­sä. Oheisel­la videol­la Sanna kertoo, vielä tiimi­val­men­ta­jan roolis­sa, mitä kaikkea Inkin pelitii­mis­sä tehdään.

  Lue lisää

 • Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Poikkeus­o­lot vaati­vat taval­li­ses­ta poikkea­via toimia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tiimi start­taa helmi­kuun 1. päivänä korona-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muodos­sa. Taval­li­ses­ti tiimi kokoon­tuu päivit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mataran­ka­dul­la, mutta korona-rajoi­tus­ten takia toimin­ta toteu­te­taan ainakin ensim­mäi­sen kuukau­den ajan etänä. Samalla viikoit­tais­ten tiimi­päi­vien määrä vähen­ne­tään viides­tä neljään. Etätyös­ken­te­ly tuo aina mukanaan omat haasteen­sa, mutta onneksi enää ei olla ihan uuden äärellä. Vuosi…

  Lue lisää

 • Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Olen Emmanuel Kanda, tulin kongos­ta. Työsken­te­len Media ryhmäs­sä Inktii­mis­sa. Olen kiinnos­tu­nut tästä alasta koska mä tykän se ja haluai­sin lisätä tietoa media kokemuk­ses­sa. Se on kiva työsken­te­lee tämän alalla. Katso ohesta kuinka sujuu Emmanue­lin päivä INK-tiimin etätyös­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Ensim­mäi­nen Orange Casset­te ‑strea­maus järjes­tet­tiin viime viikon perjan­tai­na 13.11. kolmen nuoren toimes­ta. Vaikka päivä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmassa huomat­ta­va määrä jänni­tys­tä, homma onnis­tui erinomai­ses­ti. Nuoret pelasi­vat strea­mis­sa retro­pe­le­jä kuten esimer­kik­si Ninten­don vuonna 1992 lansee­raa­maa Kirbyä. Juttua riitti koko kolme­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja keskus­te­lua käytiin mukavas­ti myös chatis­sa. Ensi perjan­tai­na eli 20.11. kanava aukeaa taas neljäl­tä iltapäi­väl­lä. Tällä…

  Lue lisää

 • PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

  PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

  Marras­kuus­sa alkavat nuorten toteut­ta­mat perjan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloite­taan osana Digi-Inkiä ja siitä on tarkoi­tus tulla säännöl­li­ses­ti järjes­tet­tä­vää toimin­taa. Strii­mit ovat perjan­tai-iltai­sin ja luvassa on mm. erilais­ten pelien testaus­ta, retro­pe­le­jä, porukal­la pelat­ta­via pelejä, lauta­pe­lai­lua ja mahdol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen striimi järjes­te­tään perjan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja siitä eteen­päin joka viikko samalla meinin­gil­lä joulu­kuun loppu­puo­lel­le. Tule mukaan seuraa­maan,…

  Lue lisää

 • DIGI-INK

  DIGI-INK

  Kevääl­lä 2020 käynnis­tyy uusi kolmi­vuo­ti­nen Digi-Ink-kehit­tä­mis­han­ke (2020–2022).Digi-Ink-hankkees­sa kehite­tään järjes­tön Ink-tiimi­toi­min­nas­ta digitaa­li­nen versio, jonka toimin­taan nuoril­la on mahdol­li­suus osallis­tua valta­kun­nal­li­ses­ti, asuin­pai­kas­ta riippu­mat­ta. Kehit­tä­mis­hank­keen tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin, yhteis­kun­nal­li­sen osalli­suu­den sekä työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen digitaa­li­sen Ink-tiimi­toi­min­nan avulla. Lisää infoa toimin­nas­ta lisätään verkko­si­vuil­le hankkeen kehit­tä­mi­sen myötä.

  Lue lisää

 • Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä monella tavalla

  Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä monella tavalla

  Aloitin Music Against Drugs ry:n kesätii­mis­sä kesäkuus­sa, kuulin tästä mahdol­li­suu­des­ta Nuorten taide­työ­pa­jan kautta. Music Against Drugs ry:ssä olen päässyt mahta­vaan poruk­kaan, jossa teemme yhdessä yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kamppis­ta tuntei­den käsit­te­lys­tä eläina­vus­tei­suu­den avulla. Music Against Drugs ry:ssä työsken­te­ly on ollut itsel­le­ni mahtava uusi kokemus ja olen saanut sitä kautta paljon lisää itsevar­muut­ta ja luottoa siihen, että osaan…

  Lue lisää

 • Hae projektikoordinaattoriksi ISGee-verkkopelihankkeeseen!

  Hae projektikoordinaattoriksi ISGee-verkkopelihankkeeseen!

    Haemme kasva­vaan organi­saa­tioom­me Projek­ti­koor­di­naat­to­ria Onko haaveis­sa­si työ, jossa voit yhdis­tää nuorten kanssa työsken­te­lyn ja verkko­pe­laa­mi­sen? Ovatko esimer­kik­si eSports, MOBAt, CS GO, Discord, Twitch ja lanit tuttuja sinulle? Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, niin saatat olla juuri etsimäm­me henkilö! Haemme ISGee-verkko­pe­li­hank­kee­seen projek­ti­koor­di­naat­to­ria työsken­te­le­mään pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten kanssa. ISGee-toimin­nan tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 13–29-vuotiaiden nuorten…

  Lue lisää

 • Haastattelussa Ink-tiimin Ulla

  Haastattelussa Ink-tiimin Ulla

  Kuka olet, mistä tulet? Olen Ulla,  23-vuotias yksin Jyväs­ky­län keskus­tas­sa elävä nuori nainen. Olen alunpe­rin lähtöi­sin maalta Sumiai­sis­ta, noin tuhan­nen asukkaan pikku­ky­läs­tä, joka sijait­see Keski-Suomes­sa. En kestä­nyt elämää­ni teini-iässä siellä ja halusin aina kaupun­gin humuun (nyt arvos­tan maaseu­dun rauhaa), joten muutin 17-vuoti­aa­na serkku­ni kanssa Voion­maal­le Jyväs­ky­lään kämppik­sik­si. Aikaa on kulunut nyt 7‑vuotta. Olen käynyt läpi monen­lai­set…

  Lue lisää

 • Tiimihommia Matarankadulla

  Tiimihommia Matarankadulla

    Saavuin Ink-tiimiin 18.9.2017. Olin aiemmin käynyt työlli­syys­pal­ve­lu­jen toimis­tos­sa, josta minulle suosi­tel­tiin tätä paikkaa. Niinpä päätin hakea tänne. Alussa oli pientä jänni­tys­tä, mutta ajan kulues­sa asiat ovat alkaneet sujua parem­min. Ensim­mäi­nen viikko oli varsin erikoi­nen. Maanan­tai­na saavuin töihin ensim­mäis­tä kertaa ja silloin toimis­tos­sa valmis­tel­tiin kuumei­ses­ti tulevaa leiri­mat­kaa. Itse en lähte­nyt mukaan, sillä en ole leiri-ihmisiä.…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs nuorten blogi

  Terve­tu­loa Music Against Drugs nuorten blogiin! (: Tämä blogi on tarkoi­tet­tu kaikil­le meidän agenteil­le, vapaa­eh­toi­sil­le, työhar­joit­te­li­joil­le ja muille toimin­nas­ta kiinnos­tu­neil­le. Tarkoi­tus olisi kirjoi­tel­la positii­vi­seen ja ratkai­su­kes­kei­seen sävyyn arkipäi­vän teemois­ta sekä mieltä askar­rut­ta­vis­ta­kin asiois­ta. Mukaan kirjoit­ta­maan pääset halutes­sa­si ottamal­la yhteyt­tä Miioon (yhteys­tie­dot löyty­vät täältä): http://riemufinland.fi/uudistus/yhteydenotto Blogis­sa käsitel­lään vaihtu­via aiheita, joihin voit täysin vaikut­taa itse tai pyytää…

  Lue lisää