DIGI-INK

Kuvassa älypuhelin

Kevääl­lä 2020 käynnis­tyy uusi kolmi­vuo­ti­nen Digi-Ink-kehit­tä­mis­han­ke (2020–2022).
Digi-Ink-hankkees­sa kehite­tään järjes­tön Ink-tiimi­toi­min­nas­ta digitaa­li­nen versio, jonka toimin­taan nuoril­la on mahdol­li­suus osallis­tua valta­kun­nal­li­ses­ti, asuin­pai­kas­ta riippu­mat­ta.

Kehit­tä­mis­hank­keen tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin, yhteis­kun­nal­li­sen osalli­suu­den sekä työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen digitaa­li­sen Ink-tiimi­toi­min­nan avulla.

Lisää infoa toimin­nas­ta lisätään verkko­si­vuil­le hankkeen kehit­tä­mi­sen myötä.