Music Against Drugs nuorten blogi

Terve­tu­loa Music Against Drugs nuorten blogiin! (: Tämä blogi on tarkoi­tet­tu kaikil­le meidän agenteil­le, vapaa­eh­toi­sil­le, työhar­joit­te­li­joil­le ja muille toimin­nas­ta kiinnos­tu­neil­le. Tarkoi­tus olisi kirjoi­tel­la positii­vi­seen ja ratkai­su­kes­kei­seen sävyyn arkipäi­vän teemois­ta sekä mieltä askar­rut­ta­vis­ta­kin asiois­ta. Mukaan kirjoit­ta­maan pääset halutes­sa­si ottamal­la yhteyt­tä Miioon (yhteys­tie­dot löyty­vät täältä): http://riemufinland.fi/uudistus/yhteydenotto

Blogis­sa käsitel­lään vaihtu­via aiheita, joihin voit täysin vaikut­taa itse tai pyytää ideoita muilta! Blogiin voi lisäksi ottaa myös paljon valoku­via, tai video­blo­gia voi julkais­ta yhdis­tyk­sem­me Youtube sivuil­la. Mikäli sinulla on idea jostain aihees­ta, mistä haluai­sit kirjoit­taa niin ota yhteyt­tä!

Ensim­mäi­nen viral­li­nen blogi­teks­ti julkais­taan lähiviik­ko­jen aikana! (:

Miio Seppä­nen