Digi-Ink: viikoittaisia verkkovalmennuksia hyvinvoinnista, opinnoista ja työelämätaidoista

Karrikoidussa piirustuksessa neljä hahmoa on yhteydessä johtojen kautta nettiin jha sitä kautta toisiinsa. Hahmoilla käytössä erilaisia välineitä kuten kuulokkeita ja puhelimia. Kuvan keskellä Digi-Inkin logo, jossa käden kuva.

Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyörii nyt lyhyil­lä, kaikil­le Suomen nuoril­le tarkoi­te­tuil­la ryhmil­lä, joissa pureu­du­taan tervey­den ja hyvin­voin­nin, työelä­mä­tai­to­jen ja opiske­lu­asioi­den ytimiin.

2020 startan­nut hanke aloitti useita viikko­ja kestä­neil­lä valmen­nuk­sil­la, mutta Digi-Inkiä luotsaa­va Eerik huomasi nopeas­ti, että kaiva­tum­pia ovat itse asiassa lyhyet valmen­nuk­set, jotka eivät sido osallis­tu­jaa pitkäk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tarpei­den ja kiinnos­tuk­sen aihei­den mukaan. Nyt Digi-Inkin kalen­te­ri­nä­ky­mä vaihtuu kuukausit­tain ja valikoi­mas­ta voi napsia halua­man­sa paletin.

Toimin­nan kohde­ryh­mää ovat 18–29 ‑vuoti­aat nuoret. Ryhmiin voit osallis­tua kotoa käsin mistä päin Suomea tahansa ja toimin­ta tapah­tuu helppo­käyt­töis­ten sovel­lus­ten (mm. Zoom) välityk­sel­lä. Ryhmään mahtuu 6 henki­löä kerral­laan.

Digi-inkin toimin­taan kuuluu myös Liikun­ta­pas­si-haaste, sekä myöhem­min avatta­va Seppo-peli.

Mutta mitäpä tästä kirjoit­ta­maan sen enempää. Selkeäm­pää on kun klikkaat alla olevaa linkkiä ja kuulet suoraan Digi-Inkiä vetäväl­tä Eerikil­tä mitä kaikkea valmen­nuk­set sisäl­tä­vät ja miten pääset itse siihen mukaan.