Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

Hymyilevä nuori jättämässä kädenjälkensä maalilla toimiston seinäkankaalle.

Poikkeus­o­lot vaati­vat taval­li­ses­ta poikkea­via toimia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tiimi start­taa helmi­kuun 1. päivänä korona-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muodos­sa. Taval­li­ses­ti tiimi kokoon­tuu päivit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mataran­ka­dul­la, mutta korona-rajoi­tus­ten takia toimin­ta toteu­te­taan ainakin ensim­mäi­sen kuukau­den ajan etänä. Samalla viikoit­tais­ten tiimi­päi­vien määrä vähen­ne­tään viides­tä neljään.

Etätyös­ken­te­ly tuo aina mukanaan omat haasteen­sa, mutta onneksi enää ei olla ihan uuden äärellä. Vuosi 2020 toi paljon kokemus­ta Ink-tiimin etäto­teu­tuk­ses­ta. Kevään tiimi­jak­so pidet­tiin noin puolet ajasta etänä, kesällä kokoon­nut­tiin lähinnä ulkona ja syyskau­del­la­kin etä-moodiin siirryt­tiin joulun alla.

Etäto­teu­tuk­sen ei tarvit­se tarkoit­taa automaat­ti­ses­ti huonom­paa vaihtoeh­toa.

“Ajatte­lin ensin, ettei tästä tule mitään, mutta tosi hyvin on homma hoitu­nut näin etänä­kin”, yksi syksyn tiimi­läi­sis­tä totesi joulu­kuus­sa 2020.

Notkeas­ta sovel­ta­mi­ses­ta kertoo sekin, että esimer­kik­si bändi­tii­mi sai muutet­tua lyhyes­sä ajassa live-konser­tik­si tarkoi­te­tun tiimi­jak­son päätös­ti­lai­suu­den strea­ma­tuk­si konser­tik­si. Kun tahto­ti­la on suuri, ratkai­su­ja­kin löyde­tään helpos­ti.

Tuki ja materi­aa­lit yhdis­tyk­sen puoles­ta
Ink-tiimiin osallis­tu­jil­la ei tarvit­se olla itsel­lään laittei­ta etäto­teu­tuk­seen (tieto­ko­ne, kuulok­keet, mahdol­li­set media­pa­jas­sa tarvit­ta­vat kamerat, bändi­tii­min soitti­met yms.) eikä edes tietoa ja tunte­mus­ta laittei­den käytös­tä. Välineet toimi­te­taan Music Against Drugs ry:n puoles­ta ja yhdis­tyk­sen it-asian­tun­ti­jat autta­vat kaikki tiimi­läi­set mahdol­lis­ten estei­den ja karik­ko­jen yli toimi­van yhtey­den äärelle. Kun korona­ti­lan­ne helpot­tuu Jyväs­ky­läs­sä, tiimit kokoon­tu­vat taas livenä.

Mukaan mahtuu vielä
Kevään tiimiin on jo ilmoit­tau­tu­nut hyvä joukko nuoria, mutta mukaan mahtuu vielä monta. Laita siis hakemus tulemaan nyt, niin olemme sinuun yhtey­des­sä. Hakemi­nen ei sido sinua vielä mihin­kään.

Ink-tiimi on 18–29 ‑vuotiail­le nuoril­la tarkoi­tet­tu tiimi­har­joit­te­lu­jak­so, jonka aikana toteu­te­taan erilai­sia projek­te­ja, opitaan uusia taitoja, saadaan kaverei­ta ja avataan omia tulevai­suu­den­pol­ku­ja.