Hae projektikoordinaattoriksi ISGee-verkkopelihankkeeseen!

Nuoria pelikoneiden äärellä

 

Haemme kasva­vaan organi­saa­tioom­me

Projek­ti­koor­di­naat­to­ria

Onko haaveis­sa­si työ, jossa voit yhdis­tää nuorten kanssa työsken­te­lyn ja verkko­pe­laa­mi­sen? Ovatko esimer­kik­si eSports, MOBAt, CS GO, Discord, Twitch ja lanit tuttuja sinulle? Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, niin saatat olla juuri etsimäm­me henkilö!

Haemme ISGee-verkko­pe­li­hank­kee­seen projek­ti­koor­di­naat­to­ria työsken­te­le­mään pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten kanssa. ISGee-toimin­nan tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 13–29-vuotiaiden nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den edistä­mi­nen.

ISGee-toimin­nas­sa nuoret järjes­tä­vät erilai­sia tapah­tu­mia, kuten laneja ja peli-iltoja, tuotta­vat pelaa­mi­seen liitty­vää sisäl­töä eri kanaviin sekä osallis­tu­vat pelikult­tuu­ri­siin works­ho­pei­hin. Projek­ti­koor­di­naat­to­rin tehtä­vä­nä on ohjata ja innos­taa nuoria yhtei­söl­li­seen toimin­taan sekä koordi­noi­da projek­tia.

ISGee-kehit­tä­mis­han­ke on käynnis­ty­nyt kevääl­lä 2017 ja toimin­nas­ta on tarkoi­tus luoda pysyvä osa järjes­tön toimin­taa.

Projek­ti­koor­di­naat­to­rin työteh­tä­viin kuulu­vat muun muassa seuraa­vat tehtä­vät:

 • hankkeen toteut­ta­mi­nen nuori­so­läh­töi­ses­ti
 • hankkeen toimin­to­jen suunnit­te­lu, koordi­noin­ti ja toteu­tus
 • hankkeen sidos­ryh­mä­työs­ken­te­ly
 • hankkeen arvioin­ti, kehit­tä­mi­nen ja rapor­toin­ti yhteis­työs­sä kehit­tä­mis­pääl­li­kön kanssa
 • vapaa­eh­tois­ten, työhar­joit­te­li­joi­den sekä oppiso­pi­mus­opis­ke­li­jan ohjaa­mi­nen

Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

 • Sovel­tu­va koulu­tus (esim. kasvatus‑, nuoriso- tai  sosiaa­li- ja tervey­sa­la)
 • kokemus­ta nuorten kanssa työsken­te­lys­tä ja ryhmien ohjaa­mi­ses­ta
 • oma-aloit­tei­suus ja kehit­tä­vä sekä tavoit­teel­li­nen työote
 • hyvät vuorovaikutus‑, organi­soin­ti — ja projek­ti­työs­ken­te­ly­tai­dot
 • työko­ke­mus tai harras­tu­nei­suus verkko­pe­laa­mi­ses­ta ja ‑ympäris­töis­tä sekä pelikult­tuu­ri­nen osaami­nen
 • sosiaa­li­sen median osaami­nen

Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­tus­ta Suomes­sa.

Hakuai­ka päättyy 16.1.2018 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 19.1.2018. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 25.1.2018 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs Jyväs­ky­lä

Työpaik­kaan haetaan seuraa­val­la lomak­keel­la: www.riemufinland.fi/isgee_hakulomake2018

Lisätie­to­ja voi tiedus­tel­la kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Joni Söder­ma­nil­ta numeros­ta 050–4390505 3.1.2018 klo 12–13 ja hallin­to­pääl­lik­kö Juho-Heikki Korho­sel­ta numeros­ta 044–3448039 10.1.2018 klo 10–11 sekä 15.1.2018 klo 09–10.

Työaikakokoai­ka­työ, 38 h/vko.

Palkkaus: Palkka­toi­ve tulee esittää hakemuk­sen yhtey­des­sä.

Työn kesto: Määrä­ai­kai­nen sopimus 04/2019 saakka. Työsuh­de alkaa

mahdol­li­sim­man pian sopimuk­sen mukaan

KOEAIKA: 4 kk koeaika

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva työeh­to­so­pi­mus

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain 6 §:n 2.

Lisätie­to­ja Music Against Drugs ry:stä löydät: