HAE INK-TII­MIIN

Ink-tii­mi on mak­su­ton tii­mi­jak­so, jos­sa työs­ken­te­let yhdes­sä tois­ten nuor­ten kans­sa ja toteu­tat eri­lai­sia omia ja yhdes­sä kehi­tet­ty­jä pro­jek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valo­ku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la.

Hakeak­se­si Ink-tii­miin et tar­vit­se val­miik­si mitään tiet­tyä osaa­mis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tii­mis­sä toi­mi­mi­seen jak­son aika­na. Ink-tii­mis­sä kaik­ki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä!

Me tar­joam­me sinul­le Ink-tii­mis­sä mah­dol­li­suu­den:

  • saa­da uusia ystä­viä
  • kas­vat­taa itse­var­muut­ta
  • ryt­mit­tää arkea
  • vah­vis­taa esiin­ty­mis­tai­to­ja
  • toteut­taa pro­jek­te­ja
  • kokeil­la eri työ­alo­ja
  • oppia kei­no­ja tukea omaa ja läheis­ten hyvin­voin­tia ja mie­len­ter­veyt­tä

Jos olet 18–29-vuotias, kes­ki­suo­ma­lai­nen nuo­ri, voit suo­rit­taa Ink-tii­min:

TYÖ­KO­KEI­LI­JA­NA:
Pää­set sel­vit­tä­mään omia amma­tin­va­lin­ta- ja ura­vaih­toeh­to­ja­si tai mah­dol­li­suuk­sia pala­ta työ­mark­ki­noil­le. Työt­tö­mä­nä työn­ha­ki­ja­na saat tii­mia­jal­ta koro­tet­tua työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa. Jos tämä voi­si kuu­los­taa sinul­le sopi­val­ta vaih­toeh­dol­ta, lähe­tä meil­le hake­mus alla ole­van lin­kin kaut­ta ja ole yhtey­des­sä Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luun.

OPPI­LAI­TOS­HAR­JOIT­TE­LI­JA­NA:
Suo­ri­tat tii­mi­jak­sol­la opin­toi­hi­si kuu­lu­via har­joit­te­lui­ta. Meil­lä on ollut tii­mis­sä muun muas­sa sosio­no­mian, kult­tuu­ri­tuo­tan­non, lii­ke­ta­lou­den, nuo­ri­so- ja yhtei­sö­oh­jauk­sen, it-alan, mer­ko­no­mi-opin­to­jen, media-alan ja Val­man opis­ke­li­joi­ta. Jos tämä voi­si kuu­los­taa sinul­le sopi­val­ta vaih­toeh­dol­ta, lähe­tä meil­le hake­mus alla ole­van lin­kin kaut­ta ja ole yhtey­des­sä kou­lusi opoon tai muu­hun opet­ta­jaan.

VAPAA­EH­TOI­SE­NA:
Voit hakea tii­mi­jak­sol­le, mikä­li olet esi­mer­kik­si tauol­la opin­nois­ta tai sai­raus­lo­mal­la. Jos tämä kuu­los­taa sinun tapauk­sel­ta­si lähe­tä meil­lä hake­mus ja hah­mo­te­taan yhdes­sä onko mui­ta taho­ja, joi­hin sinun tulee olla yhtey­des­sä.

Seu­raa­vien tii­mi­jak­so­jen ajan­koh­dat ovat:

Vuo­si 2024:
Kevään tii­mi­jak­so: 29.1.–10.5.2024
Kesän tii­mi­jak­so: 10.6.–2.8.2024
Syk­syn tii­mi­jak­so: 2.9.–13.12.2024

Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min.
Jos sinul­la on kysy­myk­siä tii­mi­jak­soon liit­tyen, voit ottaa yhteyt­tä myös puhe­li­mit­se val­men­ta­jaam­me Juho Oika­riin: 050 463 4345.


Artik­ke­li­ku­va: Nina Iha­na­mä­ki

Lisää tie­toa Ink-tii­mis­tä löy­dät myös tääl­tä, sekä kat­so­mal­la You­Tu­be-kana­vam­me videoi­ta, jois­sa tii­mi­val­men­ta­jat ja tii­mi­läi­set ker­to­vat mitä mis­sä­kin tii­mis­sä teh­dään ja mil­lais­ta toi­min­ta yli­pää­tän­sä on.