Hae mukaan Ink-tiimiin

Ink-tiimi on maksu­ton tiimi­jak­so, jossa työsken­te­let yhdessä toisten nuorten kanssa ja toteu­tat erilai­sia omia ja yhdessä kehitet­ty­jä projek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valoku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la.

Hakeak­se­si Ink-tiimiin et tarvit­se valmiik­si mitään tiettyä osaamis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tiimis­sä toimi­mi­seen jakson aikana. Ink-tiimis­sä kaikki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä!

Me tarjoam­me sinulle Ink-tiimis­sä mahdol­li­suu­den:

  • saada uusia ystäviä
  • kasvat­taa itsevar­muut­ta
  • rytmit­tää arkea
  • vahvis­taa esiin­ty­mis­tai­to­ja
  • toteut­taa projek­te­ja
  • kokeil­la eri työalo­ja
  • oppia keinoja tukea omaa ja läheis­ten hyvin­voin­tia ja mielen­ter­veyt­tä

Jos olet 18–29-vuotias, keski­suo­ma­lai­nen nuori, voit suorit­taa Ink-tiimin:

TYÖKO­KEI­LI­JA­NA:
Pääset selvit­tä­mään omia ammatin­va­lin­ta- ja uravaih­toeh­to­ja­si tai mahdol­li­suuk­sia palata työmark­ki­noil­le. Työttö­mä­nä työnha­ki­ja­na saat tiimia­jal­ta korotet­tua työttö­myys­päi­vä­ra­haa. Jos tämä voisi kuulos­taa sinulle sopival­ta vaihtoeh­dol­ta, lähetä meille hakemus alla olevan linkin kautta ja ole yhtey­des­sä Työlli­syy­den kunta­ko­kei­luun.

OPPILAI­TOS­HAR­JOIT­TE­LI­JA­NA:
Suori­tat tiimi­jak­sol­la opintoi­hi­si kuulu­via harjoit­te­lui­ta. Meillä on ollut tiimis­sä muun muassa sosio­no­mian, kulttuu­ri­tuo­tan­non, liike­ta­lou­den, nuoriso- ja yhtei­sö­oh­jauk­sen, it-alan, merko­no­mi-opinto­jen, media-alan ja Valman opiske­li­joi­ta. Jos tämä voisi kuulos­taa sinulle sopival­ta vaihtoeh­dol­ta, lähetä meille hakemus alla olevan linkin kautta ja ole yhtey­des­sä koulusi opoon tai muuhun opetta­jaan.

VAPAA­EH­TOI­SE­NA:
Voit hakea tiimi­jak­sol­le, mikäli olet esimer­kik­si tauolla opinnois­ta tai sairaus­lo­mal­la. Jos tämä kuulos­taa sinun tapauk­sel­ta­si lähetä meillä hakemus ja hahmo­te­taan yhdessä onko muita tahoja, joihin sinun tulee olla yhtey­des­sä.

Seuraa­vien tiimi­jak­so­jen ajankoh­dat ovat:

Vuosi 2024:
Kevään tiimi­jak­so: 29.1.–10.5.2024
Kesän tiimi­jak­so: 10.6.–2.8.2024
Syksyn tiimi­jak­so: 2.9.–13.12.2024

Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min.
Jos sinulla on kysymyk­siä tiimi­jak­soon liittyen, voit ottaa yhteyt­tä myös puheli­mit­se valmen­ta­jaam­me Juho Oikariin: 050 463 4345.


Artik­ke­li­ku­va: Nina Ihana­mä­ki

Lisää tietoa Ink-tiimis­tä löydät myös täältä, sekä katso­mal­la YouTube-kanavam­me videoi­ta, joissa tiimi­val­men­ta­jat ja tiimi­läi­set kerto­vat mitä missä­kin tiimis­sä tehdään ja millais­ta toimin­ta ylipää­tän­sä on.