Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä monella tavalla

Aloitin Music Against Drugs ry:n kesätii­mis­sä kesäkuus­sa, kuulin tästä mahdol­li­suu­des­ta Nuorten taide­työ­pa­jan kautta. Music Against Drugs ry:ssä olen päässyt mahta­vaan poruk­kaan, jossa teemme yhdessä yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kamppis­ta tuntei­den käsit­te­lys­tä eläina­vus­tei­suu­den avulla. Music Against Drugs ry:ssä työsken­te­ly on ollut itsel­le­ni mahtava uusi kokemus ja olen saanut sitä kautta paljon lisää itsevar­muut­ta ja luottoa siihen, että osaan tehdä asioita ja voin kuulua poruk­kaan. 

Samaan aikaan kävin myös YAD:n (Youth Against Drugs ry) festa­ri­työn koulu­tuk­sen ja päätin lähteä vapaa­eh­toi­sek­si festa­ri­työ­hön. Ensim­mäi­se­nä festa­ri­na pääsin kokemaan Provins­sin, jossa en ole ikinä aikai­sem­min käynyt. Vaikka Provins­siin lähtö pelotti alkuun, oli kokemus aivan mahtava. Pääsin näkemään mahta­via bändejä sekä kohtaa­maan upeita ihmisiä. Itseluot­ta­muk­se­ni on kasva­nut huimas­ti, kun olen saanut rohkeut­ta lähteä mukaan näihin kaikkiin toimin­toi­hin.

Festa­ri­tii­mi Provin­sis­sa.

Vaikka Provins­si oli reissu­na todella raskas ja iso tapah­tu­ma, joka meni vähillä yöunil­la, mutta kovalla tsempil­lä, oli se reissu­na ikimuis­toi­nen. On mahta­vaa, että lähti sitten mukaan YAD:n tai Music Against Drugs ry:n toimin­taan, voi nämä hommat yhdis­tää ja päästä kokemaan uusia asioita.

Provins­si oli festa­reis­ta suurin ja haasta­vin ja tänäkin vuonna provins­siin tuli yli 73000 ihmistä. Suures­ta ihmis­mää­räs­tä huoli­mat­ta tunnel­ma oli katossa ja Youth Against Drugs ry:n pisteel­lä pelail­tiin huoju­vaa tornia ja kohdat­tiin upeita ihmisiä. Kuulim­me myös paljon tarinoi­ta päihtei­den käytös­tä, haasta­vis­ta elämän­ti­lan­teis­ta ja ilon aiheis­ta. Oli myös mahta­vaa päästä itse totea­maan, miten tärkeää työtä YAD:ssa tehdään, kuten Music Against Drugs ry:ssäkin. 

Vaikka tämä kesä onkin ollut täynnä tapah­tu­mia ja kiiret­tä, on tämä ollut itsel­le­ni todella ikimuis­toi­nen kesä. Olen päässyt näkemään mihin kaikkeen oikeas­ti pystyn ja sen, että ei olekaan niin pelot­ta­vaa kohdata uusia ihmisiä tai lähteä mukaan uusiin juttui­hin. Molem­mis­sa järjes­töis­sä toimi­mi­nen on myös pysynyt hyvin tasapai­nos­sa ja olen päässyt tekemään paljon uusia juttuja ja vaikut­ta­maan asioi­hin. Music Against Drugs ry:ssä olen päässyt suunnit­te­le­maan pajapäi­vää, kehit­te­le­mään ideoita, kontak­toi­maan ihmisiä, hankki­maan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja päässyt harjoit­te­le­maan projek­ti­luon­toi­sen työn tekemis­tä mahta­vas­sa porukas­sa. YAD:lla olen päässyt mukaan Suomen suurim­piin festa­rei­hin, kohtaa­maan ihmisiä sekä ajamaan yhteis­kun­nal­li­ses­ti tärkei­tä asioita ja haasta­maan myös itseäni ja sosiaa­li­sia taito­ja­ni. 

Ei ole väliä, minkä järjes­tön kautta itselle tärkei­tä asioita lähtee edistä­mään ja minkä kautta omia taitoja lähtee haasta­maan. Kaikki on kuiten­kin ehdot­to­mas­ti kokei­le­mi­sen arvois­ta ja en voi muuta kuin suosi­tel­la lähte­mään kokei­le­maan työtä Music Against Drugs ry:n Ink-tiimi­läi­se­nä tai YAD:ssa.

Music Against Drugsin toimintaan osallistuneen Pauliinan kuva.

Paulii­na Hannula
Kirjoit­ta­ja on Ink-tiimin YMA-tiimin jäsen, joka suunnit­te­lee sosio­no­mio­pin­to­ja.

Haluat­ko päästä toteut­ta­maan yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kampan­jaa lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den teemois­ta? Kiinnos­taa­ko työelä­mä­val­miuk­sien kehit­tä­mi­nen tiimi­muo­toi­ses­sa toimin­nas­sa? Lue lisää tiimi­har­joit­te­lus­ta ja hae mukaan syksyn Ink-tiimiin täältä.