Tiimihommia Matarankadulla

 

Saavuin Ink-tiimiin 18.9.2017. Olin aiemmin käynyt työlli­syys­pal­ve­lu­jen toimis­tos­sa, josta minulle suosi­tel­tiin tätä paikkaa. Niinpä päätin hakea tänne. Alussa oli pientä jänni­tys­tä, mutta ajan kulues­sa asiat ovat alkaneet sujua parem­min.

Ensim­mäi­nen viikko oli varsin erikoi­nen. Maanan­tai­na saavuin töihin ensim­mäis­tä kertaa ja silloin toimis­tos­sa valmis­tel­tiin kuumei­ses­ti tulevaa leiri­mat­kaa. Itse en lähte­nyt mukaan, sillä en ole leiri-ihmisiä. Keski­viik­ko­na saavut­tua­ni töihin muu porukka pakkasi tarvik­keet ja lähti. En kuiten­kaan jäänyt aivan yksin toimis­tol­le, sillä paikal­le jäi myös muutama muu henkilö. Aluksi tuntui hieman omitui­sel­ta olla miltei yksin toimis­tos­sa, mutta totuin siihen nopeas­ti. Kolmes­sa päiväs­sä tekai­sin kaksi julis­tet­ta, mikä on varsin kunnioi­tet­ta­va saavu­tus. Loppu­viik­ko sujui rauhal­li­sis­sa merkeis­sä ja perjan­tai­na muu porukka palasi leiril­tä.

Toisel­la viikol­la ei tapah­tu­nut mitään erikois­ta, tein lähinnä annet­tu­ja työteh­tä­viä. Ink-tiimis­sä olles­sa­ni olen oppinut käyttä­mään Google Drivea ja muita pilvi­pal­ve­lui­ta. Tiimi­jak­son ansios­ta en enää epäröi käyttää niitä. Toisi­naan olen päässyt osallis­tu­maan erilai­siin seura­leik­kei­hin ja yhtei­siin tapah­tu­miin. Se on tuonut mukavaa viihdy­ket­tä työn keskel­le. Vaikka useim­mi­ten hommat sujuvat hyvin, joskus vastaan on tullut ongel­mia.

Muutok­sia-fest oli muuten antoisa, mutta muuta­man kerran olin vähällä nukah­taa, sillä tilai­suu­des­sa oli turhan paljon puheita eri henki­löil­tä. Tilai­suu­des­sa esiin­tyi myös Elasti­nen, joka kertoi siitä, miten oli noussut nykyi­seen uraansa. Vaikka en olekaan Elasti­sen fani, pidin hänen kerto­muk­ses­taan.

Joka maanan­tain lopuksi on ollut liikun­taa, joka on ollut mm. joogaa, pingis­tä ja Crash Team Racing-pelin pelaa­mis­ta. Neljä pelaa­jaa ohjas­taa Crash Bandicoot-pelisar­jas­ta tuttuja hahmoja kilpa­ra­doil­la autois­saan. Vaikka useim­mi­ten olen jäänyt pelissä joko kolman­nek­si tai neljän­nek­si, en ole suuttu­nut. Nykyään aikui­siäl­lä olen oppinut, että osallis­tu­mi­nen on tärkeäm­pää kuin voitto.

Tiistai­sin päivän aluksi on Hyvä olo ‑tuokio. Tuokion aikana on puhuttu päihtei­den käytön ehkäi­sys­tä ja tehty tehtä­viä verkos­sa.Aina keski­vii­kon lopuksi tiimi on mennyt vierai­le­maan jossa­kin paikas­sa. Tähän mennes­sä on vierail­tu YAD:illa, Jyväs­ky­län oppiso­pi­mus­kes­kuk­ses­sa ja Naavas­sa. Torstai­sin aamupäi­väl­lä on tulevai­suu­den polku. Siinä on käyty läpi mm. jännit­tä­mis­tä ja esiin­ty­mis­tä. Perjan­tai­sin kirjoi­tel­laan viikko­fii­lik­set ja päivän lopuksi on levyraa­ti. Joka päiväl­le on tapah­tu­mia, joten täällä olemi­nen ei ole pelkkää tylsää kontto­ri­ro­tan työtä.

Joskus tiimin jäsen menee yksilö­val­men­nuk­seen tiimi­val­men­ta­jan kanssa. Yksilö­val­men­nuk­ses­sa keskus­tel­laan mm. jäsenen tulevai­suu­den­suun­ni­tel­mis­ta, mahdol­li­ses­ta opiske­lus­ta tai työllis­ty­mi­ses­tä. Ink-tiimis­sä on erilai­sia tiimejä, jotka tekevät omia työteh­tä­vi­ään. Joskus tiimit tekevät yhtei­siä projek­te­ja. Tiimejä ovat media- ja viestin­tä­tii­mi, pelitii­mi, YMA-tiimi, tapah­tu­ma­tii­mi ja keittiö­tii­mi. Viimek­si maini­tul­le kiitok­set yhteis­ruo­kai­luis­ta ja bruns­sis­ta.

Tiimi­jak­son aikana on ollut sekä hyviä että huonoja päiviä. Joka tapauk­ses­sa tästä tulee taas uusi kokemus elämää­ni.

Antti Arvola, tiimi­har­joit­te­li­ja