Tää on se merkki

Nuoria ja henkilökuntaa rakentamassa Oulun iltatapahtumaa Tullisalissa.

Kuvassa Ink-tiimin nuoria ja yhdis­tyk­sen henki­lö­kun­taa järjes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maa syksyl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki


“Musta nyt ei ainakaan ole tulossa mitään hienoa kasvu­ta­ri­naa”, ajatte­lin tuskas­tu­nee­na
ensim­mäi­se­nä päivä­nä­ni Ink-tiimi­läi­se­nä. En tiennyt mitä oli tulossa, enkä varsi­nai­ses­ti edes, että mihin olin tullut. Tiesin vain, että kysees­sä oli työko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na olisi joko bändi­tii­mi, pelitii­mi, ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi, media- ja viestin­tä­tii­mi tai yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi. Muistan istunee­ni kauim­mai­ses­sa nurkas­sa tutis­ten kuin tuomio­päi­vä­nä ja miettien, että “voi ei, kohta pitää esitel­lä itsensä, mikähän mun nimi olikaan?”

Tuosta päiväs­tä tuntuu olevan yhtäai­kai­ses­ti todella kauan ja tuskin hetkeä­kään. Silloin olin
esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­ses­tä kankea­na ja esitte­ly­kier­ros päättyi paniik­kiin, mutta tänään vedän ohjaus­tii­min liide­ri­nä aamus­tart­te­ja kuin olisin synty­nyt show-saappai­siin. Kun jossain pilkis­tää projek­ti, tartun siihen oitis. Herään aamui­sin täynnä intoa päivän hommis­ta ja iltapäi­vi­sin odotan jo tulevaa työpäi­vää kuin mikäkin kumma­jai­nen!

Täällä päivät koostu­vat tiimis­tä riippuen erilai­sis­ta projek­teis­ta. Osat tehtä­vis­tä annetaan valmii­na, osalle on olemas­sa häilyvä runko ja loput vedetään hatusta. Tiimi­jak­son aikana olemme päässeet mukaan muun muassa Oulun iltata­pah­tu­man järjes­tä­mi­seen, hevos­tal­lil­le, Tanssi­sa­li Lutakon backs­ta­gel­le, trampo­lii­ni­puis­toon, kampan­jan suunnit­te­luun ja lukui­siin muihin paikkoi­hin ja tapah­tu­miin. Olemme toteut­ta­neet projek­te­ja sekä tiimeit­täin että yhdessä, oppineet hyvin­voin­ti- ja työelä­mä­tai­to­ja sekä totta­kai luoneet uusia ystävyyk­siä. Ink-tiimi­jak­so on ollut niin monipuo­li­nen, että sitä on vaikeaa edes mahdut­taa tähän!

Lempeän palaut­teen, asian­tun­te­van opastuk­sen ja käytän­nös­sä rajat­to­mien mahdol­li­suuk­sien kautta olen päässyt kokemaan juuri sellai­sen kasvu­ta­ri­nan, jollais­ta joku valmen­ta­jis­ta ensim­mäi­se­nä päivänä veikka­si. Samalla kun itse olen tullut tietoi­sem­mak­si omista kyvyis­tä­ni ja kehit­tä­mis­koh­teis­ta­ni, olen saanut myös seurata muiden tiimi­läis­ten tarinoi­ta: Kuinka arat ovat ottaneet paikkan­sa, hiljai­sem­mat löytä­neet äänensä ja harhai­li­jat saaneet suunnan. Täällä jokai­nen on päässyt käyttä­mään niitä taito­jaan, jotka eivät ole saaneet aiemmin loistaa tai ovat olleet jopa kokonaan piilos­sa. Missä muualla voi mukamas olla apua jonglöö­raus­tai­dois­ta, eläin­nip­pe­li­tie­dos­ta tai siitä, että selaa TikTo­kia?

Valmen­ta­jien ja koko Music Against Drugs ‑järjes­tön merki­tys tässä kaikes­sa on tietys­ti ollut valtava. Kun oikeat ihmiset ovat oikeas­sa työssä, se näkyy työn jäljes­sä; Tässä tapauk­ses­sa siis meissä tiimi­läi­sis­sä. Music Against Drugs ry on lämmin­hen­ki­syyt­tä, ystäväl­li­syyt­tä ja turval­lis­ta ilmapii­riä huokuva ja se käy ilmi paitsi isompien tapah­tu­mien yhtey­des­sä, niin myös aivan arkita­sol­la. Täällä nuoril­le annetaan tilat, aikaa, resurs­se­ja ja aito mahdol­li­suus vaikut­taa, minkä seurauk­se­na rupeaa tieten­kin tapah­tu­maan ihmeel­li­siä asioita — ja vaikka usein priimaa pukkaa­kin tulemaan, niin on hyvä myös olla joku, joka sanoo, kun homma ei toimi ollen­kaan!

Meistä on tullut tiivis joukko ja tuntuu haikeal­ta paketoi­da tiimi­jak­so. Ymmär­rän nyt, miksi niin monet entiset tiimi­läi­set ovatkin jatka­neet Music Against Drugs ry:ssä vapaa­eh­toi­si­na tai jopa valmen­ta­ji­na, ja itse asiassa tuo ajatus siintää mieles­sä itsel­lä­ni­kin. Ink-tiimin kaltai­nen kokemus voi olla nuorel­le loppue­lä­män suunnan sytyt­tä­vä voima. En voi kyllik­si kiittää kaikkia tähän kokonai­suu­teen liitty­viä ihmisiä siitä, että oma minäku­va­ni ja tulevai­suu­te­ni on jälleen hieman eheämpi.

Jos siis olet kuten minä aikanaan, eli vähän eksyk­sis­sä, arvot askelei­ta­si ja odotte­let vain merkkiä siitä, mitä kannat­tai­si elämäl­lään seuraa­vak­si tehdä — tää on se merkki. Tuu mukaan INKiin!

- Sandra Laasa­nen


Kevään Ink-tiimi­jak­so järjes­te­tään 30.1.–12.5.2023.
Hae mukaan tiimiin tämän linkin kautta.