EPT-VIIKKO: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostusta

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45


Kuluval­la viikol­la (45) viete­tään valta­kun­nal­lis­ta Ehkäi­se­vän päihde­työn viikkoa. Tänä vuonna viikon teema on Käsi kädessä: Mielen­ter­veys- ja päihde­työ. Viikol­la kannus­te­taan kysymään selven­tä­viä kysymyk­sia muun muassa aiheis­ta: Miten päihteet- ja mielen­ter­veys liitty­vät toisiin­sa? Kuinka tukea ihmistä, jolla on haastei­ta molem­mil­la saroil­la?

Lue Ehkäi­se­vän päihde­työn verkos­ton sivuil­la julkais­tu blogi­kir­joi­tuk­sem­me: Masen­nus ja sosiaa­li­nen ahdis­tus lisää­vät yläkou­lui­käis­ten nuorten päihde­kiin­nos­tus­ta tästä linkis­tä.

Tutustu materi­aa­lei­hin ja osallis­tu kampan­jaan: www.kysyminenkannattaa.fi