EPT-VIIK­KO: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45


Kulu­val­la vii­kol­la (45) vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Ehkäi­se­vän päih­de­työn viik­koa. Tänä vuon­na vii­kon tee­ma on Käsi kädes­sä: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ. Vii­kol­la kan­nus­te­taan kysy­mään sel­ven­tä­viä kysy­myk­sia muun muas­sa aiheis­ta: Miten päih­teet- ja mie­len­ter­veys liit­ty­vät toi­siin­sa? Kuin­ka tukea ihmis­tä, jol­la on haas­tei­ta molem­mil­la saroil­la?

Lue Ehkäi­se­vän päih­de­työn ver­kos­ton sivuil­la jul­kais­tu blo­gi­kir­joi­tuk­sem­me: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta täs­tä lin­kis­tä.

Tutus­tu mate­ri­aa­lei­hin ja osal­lis­tu kam­pan­jaan: www.kysyminenkannattaa.fi