AIKUISTU RAUHASSA ‑NUORTEN KAMPANJA

Aikuistu rauhassa kampanjan graafinen kuva

Hellou ja aurin­kois­ta kevättä täältä kevään 2023 Ink-tiimis­tä! Kampan­jan tekemi­ses­tä kiinnos­tu­neet tiimi­läi­set lähti­vät pohti­maan teemaa ja toteu­tus­ta­po­ja kampan­jal­le maalis­kuun alussa ja kampan­ja startat­tiin 14. huhti­kuu­ta Music Against Drugs ry:n Insta­gra­mis­sa.

Kampan­jan teemak­si valikoi­tui “Aikuis­tu rauhas­sa”. Aihetta käsitel­lään kahdes­ta näkökul­mas­ta; minkä­lai­sia painei­ta aikuis­tu­mi­seen liittyy ja miten niitä voi hillitä, sekä toisaal­ta mistä nuoruu­den jutuis­ta voi ja kannat­taa pitää kiinni vielä aikui­se­na­kin

Jos siis olet nuori ja sinua askar­rut­taa mitä aikui­suus on tai mistä löytää tukea aikuis­tu­mi­sen haastei­siin, niin tsekkaa Music Against Drugs ry:n Insta! Jos taas koet olevasi jo aikui­nen ja haluat antaa oman vinkki­si aikuis­tu­mi­seen tai haastaa itseäsi palaa­maan hetkek­si nuoruu­teen, niin kampan­ja on tarkoi­tet­tu myös sinulle! Kampan­ja huipen­tuu 4. touko­kuu­ta pidet­tä­vään arvon­taan, jossa palkin­to­na mystee­ri lapsuus­pa­ket­ti.

Seuraa ja ole osana kampan­jaa Insta­gra­mis­sa!

Tervei­sin,
kampan­ja­tii­mi