HAUS­SA VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JA KESÄN 2023 INK-TII­MIIN

Ink-tiimin porukka ulkona Tourulassa

Onko tule­vai­suu­den haa­veis­sa­si työ nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen paris­sa? Etsit­kö opin­toi­hi­si kuu­lu­vaa har­joit­te­lu­paik­kaa kesäk­si?

Haem­me Music Against Drugs ry:n Ink-tii­miin

VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

Aloi­tus­päi­vä vii­kol­la 23 (5.–9.6.2023).

Har­joit­te­lun kes­to voi­daan sopia jous­ta­vas­ti omien toi­vei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.
Kesän Ink-tii­mi­jak­son ajan­koh­ta 12.6.–4.8.2023.

Har­joit­te­li­ja­na saat arvo­kas­ta koke­mus­ta jär­jes­tös­sä toi­mi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuo­da omaa osaa­mis­ta­si esil­le ja ker­ryt­tää koke­mus­ta ohjaus­työs­tä. Työs­ken­te­lyyn har­joit­te­li­ja­na saat tuek­si lois­ta­van tii­min muis­ta työn­te­ki­jöis­tä.

Teh­tä­vii­si kuu­luu:
Ink-tii­min toi­min­nas­ta vas­taa­mi­nen yhteis­työs­sä työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Teh­tä­viä ovat muun muas­sa: viik­ko­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja toteu­tus, nuor­ten ohjaa­mi­nen ja toi­min­nan rapor­toin­ti sekä toi­min­nas­ta vies­ti­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Har­joit­te­lu suo­ri­te­taan työs­sä­op­pi­mi­se­na ja se sopii par­hai­ten sosiaali‑, terveys‑, tai kas­va­tusa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to-opis­ke­li­jal­le (esim. sosio­no­mi, yhtei­sö­pe­da­go­gi, toi­min­ta­te­ra­peut­ti tai kas­va­tus­tie­de). 

Edel­ly­täm­me har­joit­te­li­jal­ta itseoh­jau­tu­vuut­ta, innos­tu­nei­suut­ta ja halua kehit­tyä ohjaa­ja­na. Etu­na on osaa­mi­nen media‑, musiikki‑, peli‑, ohjaus- tai tapah­tu­ma- ja/tai kult­tuu­ria­lal­ta sekä oma­koh­tai­nen koke­mus Ink-tii­mi­toi­min­nas­ta.

Haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään vii­kol­la 21.

Lisä­tie­dot säh­kö­pos­tit­se ja vapaa­muo­toi­set hake­muk­set 21.5.2023. men­nes­sä: 
San­na Huo­vi­la, tii­mi­pääl­lik­kö, Ink-tii­mi­toi­min­ta, sanna.huovila@riemufinland.fi

Lisä­tie­toa jär­jes­töm­me toi­min­nas­ta ja  Ink-tii­mis­tä: www.riemufinland.fi/ink