Haussa valmentajaharjoittelija kesän 2023 Ink-tiimiin

Ink-tiimin porukka ulkona Tourulassa

Onko tulevai­suu­den haaveis­sa­si työ nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa kesäksi?

Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin

VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

Aloitus­päi­vä viikol­la 23 (5.–9.6.2023).

Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.
Kesän Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 12.6.–4.8.2023.

Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä. Työsken­te­lyyn harjoit­te­li­ja­na saat tueksi loista­van tiimin muista työnte­ki­jöis­tä.

Tehtä­vii­si kuuluu:
Ink-tiimin toimin­nas­ta vastaa­mi­nen yhteis­työs­sä työnte­ki­jöi­den kanssa. Tehtä­viä ovat muun muassa: viikko­toi­min­nan suunnit­te­lu ja toteu­tus, nuorten ohjaa­mi­nen ja toimin­nan rapor­toin­ti sekä toimin­nas­ta viesti­mi­nen sosiaa­li­ses­sa medias­sa.

Harjoit­te­lu suori­te­taan työssä­op­pi­mi­se­na ja se sopii parhai­ten sosiaali‑, terveys‑, tai kasva­tusa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yliopis­to-opiske­li­jal­le (esim. sosio­no­mi, yhtei­sö­pe­da­go­gi, toimin­ta­te­ra­peut­ti tai kasva­tus­tie­de). 

Edelly­täm­me harjoit­te­li­jal­ta itseoh­jau­tu­vuut­ta, innos­tu­nei­suut­ta ja halua kehit­tyä ohjaa­ja­na. Etuna on osaami­nen media‑, musiikki‑, peli‑, ohjaus- tai tapah­tu­ma- ja/tai kulttuu­ria­lal­ta sekä omakoh­tai­nen kokemus Ink-tiimi­toi­min­nas­ta.

Haastat­te­lut järjes­te­tään viikol­la 21.

Lisätie­dot sähkö­pos­tit­se ja vapaa­muo­toi­set hakemuk­set 21.5.2023. mennes­sä: 
Sanna Huovila, tiimi­pääl­lik­kö, Ink-tiimi­toi­min­ta, sanna.huovila@riemufinland.fi

Lisätie­toa järjes­töm­me toimin­nas­ta ja  Ink-tiimis­tä: www.riemufinland.fi/ink