Vapaaehtoisena Music Against Drugs ry:ssä

Jyväs­ky­län Hippos­hal­lil­la  järjes­tet­tiin viime kuussa nuoril­le suunnat­tu Touko­fest-tapah­tu­ma. Me Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­toi­set osallis­tuim­me tapah­tu­man järjes­tä­mi­seen omalla toimin­ta­pis­teel­läm­me. Meidän aluee­seen sisäl­tyi VR-pelitelt­ta, pakohuo­ne, erilli­nen pelipis­te mm. Fortni­ten pelaa­mi­sel­le sekä infopis­te, jossa toimin itse vastaa­va­na. Infopis­teel­lä peluu­tim­me Kahoot-tieto­vi­saa, otimme pakohuo­neen ilmoit­tau­tu­mi­set vastaan, autoim­me vapaa­eh­toi­sek­si liitty­mi­ses­sä, keräsim­me palau­tet­ta sekä tietys­ti se tärkein, eli jutus­te­lim­me tapah­tu­mas­sa kävijöi­den kanssa.

Infopis­teen vastaa­va­na tehtä­vii­ni kuului pitää huolta, että tällä pisteel­lä hommat toimii. Oli tärkeää tsekata se, että kaikki tietä­vät omat tehtä­vän­sä ja auttaa sekä tukea niiden tehtä­vien suorit­ta­mi­ses­sa. Meillä oli kasassa ihan huikea porukka ja oli ilo huomata, miten täysil­lä meidän tiimi pistet­tä hoiti. Itselle vastaa­va­na toimi­mi­nen oli jokseen­kin uutta ja en täysin tiennyt mitä siltä päiväl­tä odottaa. Aluksi jännit­ti, miten hommat lähtee sujumaan. Pian kuiten­kin huoma­sin, että liial­li­nen stres­saa­mi­nen olikin ihan turhaa. Pystyin keskit­ty­mään myös palaut­teen kerää­mi­seen sekä nuorten kanssa jutte­le­mi­seen.

Minulle vastaa­van tehtä­vien hoita­mi­nen oli todella tärkeä ja opetta­vai­nen kokemus. Tapah­tu­mas­sa toimi­mi­nen kehitti
monia eri taito­ja­ni, kuten organi­soin­ti­ky­kyä sekä suunni­tel­mal­li­suut­ta, sosiaa­li­sia taitoja ohjaus- sekä keskus­te­lu­ti­lan­teis­sa, ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä ja sain varmuut­ta omaan tekemi­see­ni. Opin myös monia käytän­nön asioita, jotka liitty­vät itse tapah­tu­maan suunnit­te­luun sekä raken­ta­mi­seen, pakkai­luis­ta päivän kulun suunnit­te­le­mi­seen asti. Yksi tärkeim­mis­tä asiois­ta on muistaa se, että hyvin suunni­tel­tu on jo puolik­si tehty.


Mitä vapaaehtoistoiminta voi sisältää?

Olen kerryt­tä­nyt kokemus­ta vapaa­eh­toi­se­na olemi­ses­ta ensim­mäi­sen kerran Kajaa­nin iltata­pah­tu­mas­ta. Silloin toimin somevas­taa­va­na ja palaut­teen kerää­jä­nä. Siitä kokemuk­ses­ta jäi tosi hyvä fiilis ja aion ehdot­to­mas­ti mennä vaparik­si myös seuraa­viin iltata­pah­tu­miin. Vapaa­eh­tois­toi­min­taan kuuluu paljon erilai­sia juttuja ja mukaan voi lähteä itsel­leen sopival­la tavalla. Vapari­miit­te­jä järjes­te­tään tällä hetkel­lä kerran kuussa. Silloin me suunni­tel­laan ja mieti­tään yhdessä millai­sia juttuja halutaan tulevai­suu­des­sa toteut­taa. Jos ei pääse paikan päälle, niin osallis­tua voi myös etänä netin välityk­sel­lä.

Music Against Drugs siis järjes­tää päihteet­tö­miä iltata­pah­tu­mia yläkou­lui­käi­sil­le nuoril­le, joissa vapaa­eh­toi­set ovat suures­sa roolis­sa. Vaparit pyörit­tä­vät kaikkia tapah­tu­man aktivi­teet­te­ja, kuten laser tagia, UV-maalaus­pis­tet­tä, pakohuo­net­ta sekä pelipis­tet­tä. Halutes­saan vapaa­eh­toi­nen voi osallis­tua tapah­tu­man suunnit­te­luun ja vaikka ideoida sinne uutta ohjel­maa.  Me ollaan mukana myös monessa muussa tapah­tu­mas­sa tänä vuonna, esimer­kik­si Riihi­mäel­lä Beach Partyis­sä sekä Jyväs­ky­läs­sä Touru­joen yössä. Elokuus­sa vapaa­eh­toi­sil­le järjes­te­tään oma leiri.

Vapaa­eh­toi­sia Touko­fest-tapah­tu­maa järjes­tä­mäs­sä.

Minulle vapaa­eh­toi­suus merkit­see sitä, että pääsen viettä­mään aikaa ihan mahta­vien tyyppien kanssa ja pääsen tekemään asioita, joita ei joka päivä pysty kokemaan. Opin uusia taitoja, joista on hyötyä myös tulevai­suu­des­sa. Mitään ei tarvit­se osata etukä­teen, vaan tehtä­vät oppii tekemäl­lä. Hyvä vapari-porukka ja yhteis­hen­ki takaa­vat sen, että oppimi­nen on hauskaa sekä palkit­se­vaa. Apua voi pyytää aina ihan keneltä tahansa, sillä kaikki autta­vat toisi­aan. Täällä asiat tehdään ilon kautta, joten harvoin selviää yhdes­tä­kään päiväs­tä naura­mat­ta.

Omasta kokemuk­ses­ta voin suosi­tel­la vapaa­eh­tois­toi­min­taa ihan kaikil­le!
Iina Majori

Kirjoit­ta­ja on Music Against Drugs ry:n työko­kei­li­ja ja vapaa­eh­toi­nen, jonka intohi­mo on pizza.

Kiinnos­tuit­ko Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta? Haluat­ko päästä mukaan järjes­tä­mään tapah­tu­mia ja/tai saada uusia kaverei­ta? Lue lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me täältä ja ilmoit­tau­du mukaan tällä lomak­keel­la!