Feel Good-tapahtuma (14.11.2018)

 
 YMA-tiiminä (yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi) laitoim­me liikkeel­le #liikkuen­po­si­tii­vi­sek­si kampan­jan. Keski­viik­ko­na 14.11. meidän tiimin Feel Good-tapah­tu­man paikka­na toimi monikult­tuu­ri­kes­kus Glorian aulati­la. Tapah­tu­man ideana oli se, että saadaan ihmiset liikku­maan ja heille lisää positii­vi­sia mieli­ku­via liikun­nas­ta ja elämäs­tä yleensä.

Meiltä löytyi kunto­pyö­räi­lyä, positii­vis­ten ajatus­ten maalaus­ta taulul­le, Suomen Mielen­ter­veys­seu­ran kortte­ja, joihin sai kirjoit­taa omia ajatuk­si­aan jatka­mal­la kortin lauset­ta ja herne­pus­sin heittoa reikien läpi, jos sai 4 sisään voitti huikei­ta palkin­to­ja. Yhteis­työs­sä mukana Budgets­port Jyväs­ky­lä ja heidän palkin­to­ja oli mm. juoma­pul­lo­vöi­tä, polku­pyö­rä valoja, juoma­pul­lo­ja. Sekä myös meidän tiimin omalla logolla varus­tet­tu­ja pulloja sai palkin­nok­si. Jos osallis­tui johon­kin edeltä­vis­tä toimin­nois­ta sai aina meiltä heijas­ti­men myös mukaan. Meiltä sai ottaa tiimin kampan­jaan liitty­viä tarroja ja Music Against Drugsin esittei­tä. Proteii­ni­pa­tu­kat olivat myös suures­sa suosios­sa.

 
Ensin aamupäi­vä alkoi hiljai­ses­ti mutta ensim­mäi­sen vartin jälkeen alkoi ihmisiä kiinnos­ta­maan että mitäs meidän pisteel­tä oikein löytyi­kään. Porukka lähti hyvin mukaan kisai­luun, maalaus ja kirjoi­tus juttui­hin. Eniten totta­kai veti puoleen­sa herne­pus­sin heitte­ly (totta­kai hyvät palkin­not houkut­te­li osallis­tu­jia). Pidimme yllä sellais­ta ilmapii­riä että jokai­nen sai osallis­tua ja yrittä­mi­nen aina kannat­ti. Paljon sai kuulla naurua ja nähdä onnis­tu­mi­sen riemua sekä nuoril­ta että aikui­sil­ta. Fiilis oli rento ja mukaan­sa­tem­paa­va. Kävijöi­tä 3h aikana tuli yhteen­sä yli 50. Yhteen­sä kunto­pyö­räl­lä poltet­tiin 300 kiloka­lo­ria.
 
Kiitäm­me suures­ti Gloriaa jossa saimme tämän tapah­tu­man pitää ja Budgets­port Jyväs­ky­lää yhteis­työs­tä ja heidän antamis­ta palkin­nois­taan. Liiku­taan jokai­nen meistä positii­vi­ses­ti ja jaetaan sitä muille­kin! #liikkuen­po­si­tii­vi­sek­si

Yma-tiimi­läi­set