Matkalla loistoon!

Olen Jyväs­ky­län konser­va­to­riol­la, on maanan­tai. Käytävä kuhisee ihmisiä ja tunnel­ma on odotta­vai­nen. Kaikki odotta­vat Silta-salin ovien avausta. Olen ystävie­ni kanssa ja fiilis on tosi innos­tu­nut. Vihdoin Silta­sa­lin ovet avataan ja ihmiset pääste­tään sisään istuma­pai­koil­le. Menemme kaveri­jouk­ko­ni kanssa vierek­käi­sil­le paikoil­le. Hetken istut­tuam­me sammuu salin valot ja isolle scree­nil­le ilmes­tyy loisto-konser­tin intro­vi­deo, katson sitä haltioi­tu­nee­na. Video loppuu ja valos­po­tit väläh­tä­vät päälle ja Loisto-konsert­ti alkaa. Ajatte­len eka, että hitto nää tyypit vetää hyvin ja melkein tekee mieli nauraa onnesta. Seuraa­va ajatus, joka pomppaa mielee­ni on se, että joku päivä mä vielä haluan esiin­ty­mään siihen samai­seen saliin.

 

Muutin noin kaksi vuotta sitten Jyväs­ky­lään opiske­le­maan musiik­kia Jyväs­ky­län Kristil­li­sel­le opistol­le. Haavee­na oli päästä opiske­le­maan lisää musiik­kia ja opisto mahdol­lis­ti viisi­päi­väi­sen opetuk­sen viikos­sa, joten se oli kuin tarkoi­tet­tu minulle. Olin toki opiskel­lut jo kaksi ammat­tia, mutta kumpi­kaan niistä ei liitty­nyt musiik­kiin. Halusin lähteä kokei­le­maan siipiä­ni musii­kil­la, koska se on aina ollut minulle tärkeää ja olen harras­ta­nut sitä lähes koko ikäni. Nyt kahden vuoden jälkeen edelleen olen samalla tiellä ja musii­kin parissa olen saanut tehdä hommia tähän päivään asti ja olen siitä todella kiitol­li­nen

Vuosi Jyväs­ky­län Kristil­li­sel­lä opistol­la oli todella huikea, sain sieltä paljon lisää oppia musii­kin saralla ja uusia kokemuk­sia, sekä hyviä ystäviä. Oli aika hakea kuiten­kin kevääl­lä Jyväs­ky­län Konser­va­to­rioon, jonne halusin opiske­le­maan muusi­kok­si, sillä se oli minun unelma­ni. Pääsy­ko­keet olivat päivän pitui­set ja olin todella jännit­ty­nyt, mutta innois­sa­ni. Päivän jälkeen olo oli helpot­tu­nut. Kesäkuus­sa saisin tietää pääsen­kö kouluun sisään.

 

Elämäs­sä on ylä- ja alamä­kiä ja minun yksi alamä­ke­ni oli se, kun sain tietää etten päässyt valit­se­maa­ni kouluun, jonne kovasti halusin. Se kirpai­si, koska luulin olevani tarpeeks hyvä. Hetken olin allapäin asiasta, mutta onneksi minulla oli ystäviä ja perhe tukena ja he saivat tajua­maan, että täytyy jatkaa yrittä­mis­tä ja pyrkiä jatka­maan sen tavoit­te­lua mitä haluan.

Viimei­sin vuosi on ollut ehkä elämäni pitkin ja jollain tapaa rankin vuosi, mutta se on myös opetta­nut minua eniten koskaan. Olen oppinut paljon itses­tä­ni, kasva­nut ihmise­nä ja löytä­nyt itses­tä­ni uusia puolia. Vaikka en päässyt­kään muusi­kon koulu­tuk­seen, sain silti tehdä hommia musii­kin parissa koko viimei­sen vuoden. Ensin Nuorten Taide­työ­pa­jal­la Vola-bändis­sä ja sen jälkeen Music Against Drugs:lla bändi­tii­mis­sä ja olen todella kiitol­li­nen näistä mahdol­li­suuk­sis­ta.

 

Tällä hetkel­lä odotte­len pääsy­koe­tu­lok­sia Jyväs­ky­län konser­va­to­riol­le. En ole päättä­nyt luovut­taa, vaan tehdä töitä unelmie­ni eteen. Toinen kerta ehkä toden sanoo, tai kolmas, tai neljäs. Niin pitkään kuin on tarve. Pointti on se, että älkää luovut­ta­ko, jos teillä on unelmia ja tavoit­tei­ta, tehkää töitä sen eteen mitä haluat­te, ja joku päivä varmas­ti saavu­tat­te sen. Minä en halua luovut­taa. Vaikka matka olisi pitkä ja kivinen niin tiedän, että varmas­ti joku päivä olen vielä saavut­ta­nut minun unelma­ni. Nyt olen matkal­la loistoon.

 

-Jenna