Esittelyssä kevään media- ja viestintätiimi

 

Tiimiim­me kuuluu Pepe, Pinja, Niina, Salla & Minja.
Meidän keskiar­voi­nen ikämme on 21,2‑vuotta.

60% pitää ananak­ses­ta
100% pitää kahvis­ta
100% juo kahvia
80% kokee haasteet mielui­sak­si

Mikä on paras lahja minkä olet antanut?

Salla: Matkan toiseen maahan

Pinja: Elokuva

Niina: Pehmo­le­lu

Minja: Keikka­li­put.

Pepe: Nimel­tä­mai­nit­se­ma­ton LP-levy

Jos saisit olla mateli­ja, mikä mateli­ja olisit?

Salla: Coelo­hyp­sis

Pinja: Iguaani.

Niina: Kameleont­ti

Minja: Käärme.

Pepe: Kilpi­kon­na

Jos pitäisi valita, olisit­ko mielum­min kädetön vai jalaton, miksi?

Salla: Jalaton, koska tekno­lo­gia kehit­tyy niin nopeaa vauhtia, että uusien jalko­jen saami­nen ei olisi mahdot­to­muus pian.

Pinja: En tiedä

Niina: Jalaton, koska ilman käsiä joutui­sin luopu­maan kaikis­ta harras­tuk­sis­ta­ni tai opette­le­maan ne uudel­leen jaloil­la.

Minja: Jalaton, koska tarvit­sen käsiä enemmän.

Pepe: Jalaton, ettei tarttis kävellä

Osaamme:
Videoi­den kuvaa­mi­nen, graafi­nen suunnit­te­lu, valoku­vaus, editoin­ti, journa­lis­mi, 
äänitek­niik­ka, järjestelmäkameran/kaluston käyttä­mi­nen.

Ensim­mäi­nen yhtei­nen aktivi­teet­ti oli:
Ryhmä­ku­van ottami­nen ja sen suunnit­te­lu. 

Tiimin yhtei­set tavoit­teet:
Tiimi­työs­ken­te­ly, kommu­ni­koin­ti, luotta­mus omaan ja muiden osaami­seen, aikatau­lu­tus, kunnioi­tus, kannus­ta­mi­nen, autta­mi­nen ja uusien asioi­den oppimi­nen.

Kuvan lähde: https://www.pexels.com/photo/close-up-green-nature-plant-207269/