Tau­ko­jump­paa uusis­sa Nip­pons­por­tin tata­meis­sa

Music Against Drugs:in tilat sai­vat piris­tys­tä, kun Nip­pons­por­til­ta tila­tut tata­mit saa­pui­vat tau­ko­jump­pa­huo­nee­seen koris­ta­maan lat­tioi­ta. Matot luo­vat viih­tyi­syyt­tä, eikä eril­li­siä jump­pa­mat­to­ja tar­vit­se nyt kan­nis­kel­la erik­seen tiloi­hin. Aikaa sääs­tyy siis huo­mat­ta­vas­ti ja pol­vet­kin kiit­tä­vät. Kaa­tu­mi­sia ei tar­vit­se nyt pelä­tä, kos­ka tata­mit pysy­vät myös hyvin pai­kal­laan. Tata­mis­sa on värei­nä punai­nen ja sini­nen. Tau­ko­jump­pa­huo­nees­sa on myös hel­pom­paa pela­ta pal­lo­pe­le­jä, kun sukat eivät luis­ta lat­tioi­ta pit­kin. Tata­mit estä­vät myös kai­ku­mis­ta, joten tilas­sa on myös help­po ren­tou­tua vaik­ka­pa musii­kin kans­sa.

Kyse­lim­me tau­ko­jump­pa­vas­taa­val­ta Sii­ril­tä, mitä miel­tä hän on uusis­ta tata­meis­ta:

 

Mil­tä uusi lat­tia­mat­to on tun­tu­nut jal­ko­je­si alla? Onko se hel­pot­ta­nut tuo­kioi­ta?

– Erin­omai­nen pol­vil­laan ole­mi­seen ja hyvä seläl­le. Mat­to on pak­su ja miel­lyt­tä­vä ihoa vas­ten.

 

Koet­ko, että mat­to on aut­ta­nut tau­ko­jump­pien jär­jes­tä­mi­ses­sä?

– Kyl­lä, kos­ka nyt ei ole tar­vet­ta kan­nel­la jump­pa­mat­to­ja ympä­ri huo­net­ta. Kaik­kien on help­po ottaa paik­ko­ja, kos­ka ruu­dut aut­ta­vat hah­mot­ta­mi­ses­sa. Ihmi­sil­lä on enem­män tilaa toi­mia.

 

Ylei­nen mie­li­pi­de matos­ta:

Värit ovat mie­lui­sat ja tasai­set.

 

Kysyim­me myös mie­li­pi­det­tä tau­ko­jum­pis­sa aktii­vi­ses­ti käy­neel­tä Jan­nel­ta, mitä miel­tä hän on uudes­ta tata­mis­ta:
”Mat­to on tun­tu­nut peh­meäl­tä. Se tuo hyvää kont­ras­tia ja väriä huo­nee­seen, kiva lisä tau­ko­jump­paan.”

Nip­pons­por­tin löy­dät Ins­ta­gra­mis­ta, Face­boo­kis­ta ja hash­ta­geil­la:

Ins­ta­gram: @nipponsport

Face­book sivu:
https://www.facebook.com/nipponsport.fi/

#nip­pons­port­fi

 

Täs­sä link­ki mat­to-ostok­siin: https://www.nipponsport.fi/kamppailulajit/varusteet/tatamit-ja-matot

Suu­ret kii­tok­set Nip­pons­por­til­le alen­ne­tul­la hin­nal­la saa­dus­ta tata­mis­ta ja jär­jes­töm­me tilo­jen lii­kun­nal­lis­ta­mi­sen tuke­mi­ses­ta. ?

– Media- ja vies­tin­tä­tii­mi