STAGE LAN — 142

valkoisella pohjalla peliohjaimia. Piirroskuva.

Stage142 on Jyväs­ky­län eSports-Seuran ja JAMKin tieto­jen­kä­sit­te­ly­opis­ke­li­joi­den järjes­tä­mä LAN-tapah­tu­ma, jossa pelataan yhdessä tieto­ko­ne- ja konso­li­pe­le­jä. Paikka­na toimii JAMKin pääkam­puk­sen ruokala.

Tapah­tu­mas­sa on tarjol­la kisoja erinäi­sis­tä peleis­tä kuten CS:GO, NHL ja ProPilkki2. Tapah­tu­ma on maksul­li­nen: 35 euroa maksa­val­la konepaik­ka­li­pul­la ostat itsel­le­si paikan, jonne voit tuoda tieto­ko­neen tai muun pelikon­so­lin. Tapah­tu­ma­lip­pu­jen saadut tuotot eivät kuiten­kaan mene voitok­si, vaan niistä kasataan palkin­to­ja pelitur­nauk­siin.

Sponso­rei­na tällä kertaa toimi mm. Hartwal­lin ED-energia­juo­ma ja konepaik­ka­li­pun itsel­leen ostanut saikin ilmai­sen energia­juo­man itsel­leen. Tapasim­me paikal­la myös Ville Qvistin, joka toimii Jyväs­ky­län eSports-Seuran halli­tuk­sen jäsene­nä ja yhtenä järjes­tä­jis­tä. Qvistin mukaan tapah­tu­ma on järjes­tet­ty rakkau­des­ta pelaa­mi­seen päämää­rän ollessa yhdessä pelaa­mi­nen, eikä niinkään rahal­li­nen tuotto. Tapah­tu­man järjes­tä­mi­nen on myös hyvä keino tieto­jen­kä­sit­te­ly­opis­ke­li­joil­le saada opinto­pis­tei­tä.

Tunnel­maa ja ajatuk­sia tapah­tu­mas­ta saimme kysel­tyä myös muuta­mil­ta osallis­tu­jil­ta, jotka olivat yleises­ti hyvin tyyty­väi­siä tapah­tu­maan. LANit on hyvä paikka tavata uusia ja vanhoja kaverei­ta ja pelata yhdessä hauskaa pitäen. Osa kävijöis­tä koki jo hieman väsymys­tä, sillä kolmi­päi­väi­nen tapah­tu­ma uuvut­taa, mutta jokai­nen oli silti hyvällä mielel­lä.

”Veteraa­ni­kä­vi­jät” toivat esille, että olisi­vat toivo­neet tapah­tu­maan osallis­tu­jil­ta vielä­kin enemmän rohkeut­ta tutus­tua uusiin ihmisiin omissa porukois­sa pysymi­sen sijaan.

Kysyim­me Qvistil­tä myös tapah­tu­man tulevai­suu­des­ta ja tämän mukaan tapah­tu­maa on tarkoi­tus järjes­tää vuosit­tain niin pitkään, kuin kiinnos­tus­ta osallis­tu­jil­ta vain riittää. Tulevi­na vuosina on aikomus panos­taa mahdol­li­suuk­sien mukaan entistä enemmän esport­siin ja ensi vuonna tulisi täyteen jo kymme­nes kerta, kun Stage142-LANit järjes­te­tään.

Music Against Drugs ry – Pelitii­mi