Kesäni kesätiimissä

Kesää voi viettää monella eri tapaa.
Joku voi olla kesätöissä jäätelökioskilla, joku voi opiskella kesäopintoja tai joku voi vain saada yöseuraa Kirkkopuiston puluista. Itselläni ei ihan noissa piireissä kesä sujunut, vaikka kadulla hengasinkin kahden loistotyypin kanssa ja häiritsin ihmisiä kyselemällä heiltä syvällisiä kysymyksiä.

Miksi tein noin, saatat kysyä. No, teimme kahden kaveri­ni kanssa pienen ja useita­kin tahoja ilahdut­ta­van tempauk­sen kysele­mäl­lä Kompas­sil­la ihmisil­tä, mikä teki heidät onnel­li­sek­si juuri sillä hetkel­lä. Saattaa kuulos­taa hieman ahdis­ta­val­ta ja oudolta, mutta näin me tehtiin. Päädyim­me kehit­tä­mään tempaus­ta porukal­la, päästyäm­me viidek­si viikok­si pilot­ti­ko­kei­luun Music Against Drugs ry:lle. Pilot­ti­ko­kei­lua kutsut­tiin Kesätii­mik­si, joka kesti vain viisi viikkoa kesästä, heinä­kuun toisel­ta viikol­ta elokuun toisel­le puoleen väliin. Jakso oli lyhyt mutta ytime­käs, työntäy­tei­nen mutta innos­ta­va ja viihdyt­tä­vä.

Itse päädyin Music Against Drugs ry:lle erään onnen­kan­ta­moi­sen kautta. Viime keväänä huhti­kuun paikkeil­la, etsin itsel­le­ni harjoit­te­lu­paik­kaa, sillä olen opiske­li­ja­na korkea­kou­lus­sa. En rehel­li­syy­den nimissä edes tiennyt, millais­ta paikkaa etsisin, Google­tin vain kaikkia mahdol­li­sia Jyväs­ky­län alueen nuori­so­toi­min­taa järjes­tä­viä tahoja. Vahin­gos­sa löysin Music Against Drugs ry:n netti­si­vut, ja sillä puhut­tiin jostain Ink-tiimis­tä. Ensi ajatus Ink-tiimis­tä oli hieman hämmen­ty­nyt, sillä siitä tuli mieleen suomen­nok­sen jälkeen “muste”, mutta tutkit­tua­ni pari minuut­tia lisää, huoma­sin, etten ollut vielä­kään aivan kartal­la, mutta en välit­tä­nyt siitä, sillä kysees­sä oli kuiten­kin ehkäi­se­vää päihde­työ­tä tekevä järjes­tö, ja sellai­nen työnte­ko kiinnos­taa minua opiske­lu­jen päätyt­tyä. Laitoin hakemuk­sen, jossa kysyin, että saisiko heiltä kesäksi harjoit­te­lu­paik­kaa, sillä sellais­ta tarvit­sin, jotta saisin kesäksi opinto­tuen.

Odotte­lin vähän aikaa vastaus­ta, kunnes sain kuin sainkin puhelin­soi­ton, jota olin innois­sa­ni toivo­nut. Valitet­ta­vas­ti innos­tus hiipui pian, kun minulle kerrot­tiin, ettei Ink-tiimi­toi­min­taa järjes­te­tä lähtö­koh­tai­ses­ti kesäi­sin. No, ei asialle tieten­kään voinut mitään, mutta vähän kyllä harmit­ti. Kului muutama viikko lisää, kun yhtäk­kiä sainkin uuden puhelin­soi­ton. Minulle sanot­tiin, että Music Against Drugs aikoi kokeil­la kesäksi nuoris­ta koostu­van tiimi järjes­tä­mis­tä, jossa voisim­me päästä toteut­ta­maan itseäm­me hieman lyhyem­mäs­sä jaksos­sa kuin mitä Ink-tiimit yleensä ovat. Minulta kysyt­tiin, olinko vielä kiinnos­tu­nut tulemaan heille tähän kokei­lu­tii­miin. Onneksi minun ei tarvin­nut kauaa miettiä, sillä en ollut saanut loppu­ke­säk­si harjoit­te­lu­paik­kaa, joten  mieluus­ti otin paikan vastaan.

Heinä­kuu lähes­tyi ja siirryin Väinön­ka­dul­le, jossa tapasin tiimini. Olimme toisil­lem­me ennes­tään tunte­mat­to­mia, eikä kukaan meistä tunte­nut ohjaa­jia­kaan sen parem­min. Uusien ihmis­ten tapaa­mi­nen jännit­tää aina, mutta joten­kin me saimme lähes saman­tien pyörät pyöri­mään ja suunnit­te­lu­työn alkamaan sen suhteen, mitä me tuon viiden viikon aikana tekisim­me. Ihan ensim­mäi­si­nä päivinä lista­sim­me ajatuk­sia, mitä haluai­sim­me tehdä, mikä meitä kiinnos­ti ja mitä me osasim­me tehdä ennes­tään. Siinä istut­tiin sohvil­la ja alettiin ihan “out of nowhere” puhumaan asiois­ta, kuten erilai­sis­ta ruoka­va­liois­ta, koulu­kiusaa­mi­ses­ta, somekult­tuu­ris­ta jne. kunnes huomat­tiin, että asetel­mam­me muistut­ti aika pitkäl­ti Talk Show meinin­kiä ja me saimme siitä ehkä parhaim­man idean ikinä: tehdään sosiaa­li­seen mediaan keskus­te­lu­vi­deoi­ta, joissa mietit­täis ja pohdit­tais ajankoh­tai­sia asioita.

Ensin piti opetel­la livestrii­maa­mis­ta, ja me saimme pikai­sen oppitun­nin sen suhteen, ja olimme­kin valmii­ta raken­ta­maan studio itsel­lem­me. Linja­sim­me myös aiheen, mistä keskus­te­li­sim­me. Aiheita oli vaikka muille jakaa ja jos meillä olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin olisim­me varmaan voineet tehdä paljon­kin videoi­ta, mutta me ehdit­tiin tehdä kaksi, mikä sekin oli miele­tön voitto ja saavu­tus. Aiheik­si meille muodos­tui “Nuoret ja Somekult­tuu­ri” ja “Erilai­suus”. Ihan tällai­sil­la kevyil­lä aiheil­la siis mentiin. Molem­mis­ta videois­ta tuli tunnin mittai­sia, ja vaikka teknis­ten ongel­mien vuoksi videot eivät aina pitäneet ääntä tai kuvaa, niin meillä itsel­läm­me ainakin oli hauskaa. Ja sehän tarkoi­tus olikin, että kolme kaverus­ta keskus­te­lee asiois­ta, jotka heitä itseään kiinnos­ti­vat kovasti.

Strii­mien lisäksi me järjes­tim­me kesägal­lup-tempauk­sen, josta pienes­sä alustuk­ses­sa­ni mainit­sin. Aiheen suunnit­te­lus­sa ja plakaa­tin teossa ei mennyt kauaa­kaan ja pian lähdim­me­kin Väinön­ka­dul­ta kävele­mään kompas­sil­le pyytä­mään ihmisiä kirjoit­ta­maan ajatuk­si­aan kysymyk­seen “Mikä tekee sinut onnel­li­sek­si juuri nyt?”. Alkuun jännit­ti, että miten hommat lähte­vät sujumaan ja aika moni araste­li­kin kirjoit­taa tauluun, mutta jotkut keräsi­vät rohkeut­ta tulla kysymään, että mitä ihmettä me keskel­lä kävely­ka­tua seisot­tiin kysymäs­sä syväl­li­siä “random”-ihmisiltä. Pian kuiten­kin selven­net­tiin, keitä me olemme ja miksi olimme siellä. Ja parin tunnin seisos­ke­lun ja ihmis­ten kanssa jutus­te­lun jälkeen saimme taulun täyteen ajatuk­sia. Ehkä mieleen­pai­nu­vim­mat kirjoi­tuk­set olivat “Donitsi”, “Robot­ti­pö­ly­ni­mu­ri” ja “-30% lohikeit­to”

Toisen gallu­pin teimme Mataral­le, jonne Music Against Drugsin toimi­ti­lat­kin siirtyi­vät, aiheel­la: “Miten voit tehdä jonkun toisen ihmisen onnel­li­sek­si?” Kiersim­me kaikki mahdol­li­set Mataran järjes­töt, jotka olivat palan­neet kesälo­mal­ta ja kävimme esittäy­ty­mäs­sä heille ja pyytä­mäs­sä ajatuk­sia tauluum­me. Järjes­töt, joita tapasim­me, olivat innois­saan tekstis­täm­me, vaikka he myönsi­vät, että aihe oli vaativa. He kuiten­kin pitivät ajatuk­ses­ta, että tulimme yllät­täen heiltä asiaa kysymään ja ehkä hieman häiri­köi­mään heidän työpäi­vi­ään. Saimme taulun täyteen, ja saimme myös tiedo­tet­tua Mataran väelle, että muutim­me heidän naapu­riin. Samalla, kun opette­lim­me strii­mi­vi­deoi­den tekemis­tä, saimme myös opetus­ta kameroi­den käytös­tä. Olin aiemmin­kin kuvan­nut kameral­la, mutta en koskaan ajatel­lut sen olevan todella mutki­kas­ta. Tai ei se mitään kvant­ti­fy­siik­kaa ollut, mutta nyt ymmär­sin vähän parem­min kaikkien nappien merki­tyk­set järjes­tel­mä­ka­me­rois­sa. Ennen otin vain kuvia, mietti­mät­tä sen kummem­min, miten sitä kameraa voisi oikeas­ti käyttää. No myönnet­tä­köön, että vaikka ehkä jotain opin, niin suurin osa opetuk­ses­ta valui viemä­ris­tä alas, kun en ole päässyt käyttä­mään kameraa vähään aikaan. Oli kuiten­kin hauska oppia.

Päivät alkoi­vat vähen­tyä, ja me halusim­me kehitel­lä jotain hauskaa ohjaajillemme.Olimme jo jonkin aikaa yrittä­neet järjes­tää pientä pilaa meidän mento­ril­le, mutta ne pilat eivät aina oikein onnis­tu­neet. Piti keksiä jotain parem­paa. Eräänä loppu­ke­sän aamuna keksim­me järjes­tää ohjaa­jil­lem­me “Escape Room”-pilan. Suunnit­te­lim­me pakohuo­net­ta yli viikon ja me kielsim­me ohjaa­jiam­me tulemas­ta huonee­seen, tai muuten suunni­tel­ma olisi mennyt pilalle. Toimis­ton väki varmaan luuli, että me muutuim­me antiso­si­aa­li­sik­si, koska me vetäy­dyim­me huonee­seen ja olimme merkan­neet oviin kyltte­jä, jotka kielsi­vät sisään­pää­syn ulkopuo­li­sil­ta. Meillä oli jopa salai­nen koputus­koo­di, jota me ei kyllä aina muistet­tu käyttää. Me raken­sim­me pakohuo­neen täyteen erilai­sia tehtä­viä, ei ehkä kovin spektaak­ke­lin­omai­sia, koska meillä ei ollut sellais­ta välineis­töä, mutta saimme aikai­sek­si ihan hausko­ja inside-läpällä muodo­tet­tu­ja tehtä­viä. Ja parhain­ta hommas­sa oli, että me kuvasim­me sen koko heidän toilai­lun­sa siellä. Me piilo­tim­me kameran huonee­seen, ja kun viimein koitti Kesätii­min läksiäi­set, pistim­me ohjaa­jam­me suorit­ta­maan tehtä­vää, ja naures­kel­len katse­lim­me muun henki­lö­kun­nan kanssa, kun rakkaat ohjaa­jam­me yritti­vät selviy­tyä ulos huonees­ta.

Kesätii­min aika kului yllät­tä­vän nopeas­ti, enkä olisi halun­nut sitä lopet­taa niin pian. Vaikka teimme kaikkea kreisiä ja mielet­tö­män siiste­jä juttuja, niin minulle se ei ollut kaikkein tärkein tai merki­tyk­sel­li­sin asia. Kaikkein parasta minulle oli huomata, että me kolmes­taan loimme mielet­tö­män hyvän tiimin, ja itsel­le­ni henki­lö­koh­tai­ses­ti, tunsin, että sain olla oma itseni heidän kanssaan. Ja vielä hienom­paa asiasta teki meidän ohjaa­jat, ja heidän antaman­sa tuki. Aina emme viettä­neet heidän kanssaan aikaa, sillä heillä oli toimis­ton muutto­ku­viot meneil­lään ja tieten­kin heidän omat työteh­tä­vät, jotka piti hoitaa, mutta tieto siitä, että he olivat meidän tukenam­me koko ajan kaikes­sa, mitä me ikinä saimme­kaan päähäm­me.

Alunpe­rin tulin Music Against Drugsil­le harjoit­te­luun, jotta saisin koulu­hom­mat pois alta, ja hommat hoidet­tua. En vain osannut arvata, että siitä kesästä tuli elämäni parasta aikaa. Olin aiemmin tänä vuonna ollut pahassa fiilik­ses­sä, koska olin palan­nut ulkomail­ta vapaa­eh­tois­työs­tä, joka ei ollut­kaan sujunut kauhean hyvin. Päästyä­ni kesätii­miin, tunsin oloni paran­tu­van huimas­ti. En ole vielä täysin onnis­tu­nut korjaa­maan itseäni, mutta tiedän menevä­ni koko ajan parem­paan suuntaan. Siitä suuri kiitos kuuluu kahdel­le muulle kesätii­min jäsenel­le Ullalle ja Jessel­le, jotka hyväk­syi­vät minut poruk­kaan­sa sellai­se­na kuin olen. Ja kiitok­set myös Anssil­le, Miialle ja Iikalle, jotka tukivat ja kannus­ti­vat eteen­päin.

Kylmä kesä ohitet­tiin, ollaan ny marras­kuus­sa, ja sain mahdol­li­suu­den jatkaa Ink-tiimis­sä.
Saas nähdä, mihin tästä vielä päädyn. 😉

Sonja Salonen, kesätii­mi 2017