Kevään 2019 media- ja viestintätiimi esittäytyy

Ink-tiimin jäseniä istumassa ja seisomassa.

 

Moi,

olet juuri pääty­nyt lukemaan kevään 2019 media- ja viestin­tä­tii­min esitte­lyä. Meidän tiimi on järjes­tyk­ses­sään numeron 8. Tiimim­me muodos­tuu neljä jäsenes­tä ja heistä lisää seuraa­vak­si.


Juho (oik.) on taite­li­jak­si synty­nyt valoku­vauk­sen ihmemies.

Tero on meidän tiimin ns. some-expert­ti. Aivot raksut­ta­vat kuin kellos­sa viisa­rit konsa­naan, joskus vähän nopeam­min­kin. Ideoi­den tulva on niin valla­ton, että  sen huomaa sosiaa­li­ses­sa medias­sa julkai­su­jen tulvana.

Jutta on meidän tiimin liideri (ei kuvassa). Kun meidän tiimin liideri avaa suunsa, muut kuunte­le­vat. Hän tuo tähän tiimiin paljon positii­vis­ta eneŕgi­aa. Jutta on semmoi­nen monitoi­mi­nai­nen. 

Midia (vas.) tuo tiimiin oman osaami­sen­sa viestin­nän sekä mainon­nan puolel­ta.

 

Tiimin työt

Tiimi­jak­son aluksi tutus­tuim­me laitteis­toon, tieto­ko­neoh­jel­miin ja toisiim­me. Olemme myös valloit­ta­neet järjes­tön Insta­gram-tilin. Olimme mukana koko tiiminä ja parin muun vapaa­eh­toi­sen kanssa järjes­tä­mäs­sä ystävän­päi­vä­tem­paus­ta Jyväs­ky­län Forumis­sa. Tempauk­ses­ta meidän some-expert­ti Tero kirjoit­ti blogi­kir­joi­tuk­sen,  jonka voit myös lukea täältä meidän netti­si­vuil­tam­me. Muita­kin blogeja on ollut työn alla. Työn alla on ollut myös erilai­sia video­pro­jek­te­ja.


Tavoitteet

Tavoit­tee­nam­me on tällä jaksol­la tutus­tua erilai­siin tieto­ko­neoh­jel­miin ja saada uusia kokemuk­sia. Haluam­me tutus­tua uusiin ihmisiin, tuottaa videoprojekteja/lyhytelokuvia, pitää järjes­tön someti­lit aktii­vi­se­na ja luoda kontak­te­ja eri järjes­töi­hin. Kaikkea täällä opittua haluam­me hyödyn­tää tulevai­suu­des­sa kukin tahoil­lam­me. 

 


 

 

 


Tero Linde­man 
Kirjoit­ta­ja on Ink-tiimin media-ja viestin­tä­tii­mis­sä toimiva merko­no­mik­si valmis­tu­nut some-expert­ti