Apuohjaajana mediatiimissä: Kokemusta kahdesta alasta

seisova ihminen hämärässä käytävässä

Työsken­nel­les­sä­ni kevään 2019 ohjaus­tii­mis­sä kiinnos­tuin ohjausa­las­ta ja nuorten kanssa tehtä­väs­tä työstä. Tiimi­jak­son aikana ehdin saada paljon harjoi­tus­ta erilai­sis­ta ohjaus­ti­lan­teis­ta. Koska olen nykyi­sel­tä koulu­tuk­sel­ta­ni media­no­mi, ajatus ohjaus­työn ja media-alan yhdis­tä­mi­ses­tä on pyöri­nyt mieles­sä. Siitä heräsi ajatus mahdol­li­suu­des­ta toimia apuoh­jaa­ja­na Ink-tiimis­sä media- ja viestin­tä­tii­min kanssa, erään­lai­se­na mento­ri­har­joit­te­li­ja­na. Tätä pääsin­kin kokei­le­maan yhdek­sän­nen Ink-tiimin kanssa syyskuus­sa 2019.

Mento­roin­ti­jak­son alkaes­sa minua jännit­ti se, miten oma rooli muotou­tuu ikään kuin tiimi­läi­sen ja ohjaa­jan välimaas­toon. Jänni­tys oli kuiten­kin suurim­mak­si osaksi turhaa, sillä rooli muotou­tui omalla painol­laan. Yksi tavoite harjoit­te­lu­jak­sol­le olikin kehit­tää itseluot­ta­mus­ta ja tunnet­ta siitä, että ohjaa­ja­na riitän omana itsenä­ni. 

Media­no­mik­si valmis­tu­mi­sen jälkeen minua ovat vaivan­neet epäilyk­set omasta osaami­ses­ta. Olen huoman­nut, että saman­lai­set epäilyk­set kosket­ta­vat monia. Vaikka olisi käynyt koulun ja tehnyt hieman alan töitä, omaa osaamis­ta vähät­te­lee helpos­ti. Opiske­luai­ka­na elää niin sanotus­ti alan kuplas­sa: Omaa osaamis­ta oppii vertaa­maan alan huippui­hin. Tieten­kin tämä voi ylläpi­tää halua kehit­tyä, mutta se luo myös turhaa epävar­muut­ta omasta osaami­ses­ta ja jarrut­taa esimer­kik­si työnhaus­sa, kun pelot­taa, että ei muka osaa tarpeek­si työelä­män vaati­muk­siin nähden. 

Mento­ri­jak­sol­la olikin hauska huomata, että hei, minähän pystyn autta­maan muita. Sain muun muassa suunni­tel­la ja ohjata pereh­dy­tys­teh­tä­viä tiimi­läi­sil­le ja toimia apuna Adoben ohjel­mien kanssa. Omat tiedot ja taidot konkre­ti­soi­tu­vat, kun huomaa, että pystyy siirtä­mään jotain osaamis­ta toisel­le. Pääsin myös uudella tavalla hyödyn­tä­mään kevään tiimi­jak­sol­la oppimia­ni ohjaus­tai­to­ja. 

Noora Rautiai­nen