Ohjaustiimin eli “Ohjustiimin” kevät

nuoria syömässä pitsaa. kaikilla värikäs otsanauha.


Ink-tiimin ohjaus­tii­min perus­teh­tä­viin kuuluu muun muassa viikot­tais­ten aktivi­teet­tien suunnit­te­lu, kuten aamus­tart­tien suunnit­te­lu ja ohjaa­mi­nen, tauko-ohjel­man vetämi­nen sekä yhtei­söl­li­sen liikun­nan järjes­tä­mi­nen. Tänä keväänä me tiimi 8:n ohjaus­tii­mis­sä eli tutta­val­li­sem­min Ohjus­tii­mis­sä olemme myös usein esitel­leet toimis­ton tiloja ja Ink-tiimin toimin­taa vierai­li­joil­le. Mukaan on mahtu­nut kuiten­kin myös hieman isompia projek­te­ja.


Ink-tiimin omat teema­päi­vät

Olemme tänä keväänä järjes­tä­neet kaksi teema­päi­vää koko Ink-porukal­le. Ensim­mäi­seen teema­päi­vään, pyjama­bi­lei­siin, saivat kaikki tiimit suunni­tel­la oman ohjel­man­sa. Idea sai alkunsa tiimi­jak­son alussa järjes­te­tys­tä tiimi­lei­ris­tä, jonne tiimit olivat saaneet järjes­tää omaa ohjel­maa. Kaikki eivät kuiten­kaan päässeet osallis­tu­maan leiril­le, joten halusim­me tarjota myös heille mahdol­li­suu­den vastaa­vaan kokemuk­seen yhdessä tekemi­seen keskit­ty­vän teema­päi­vän avulla. Toinen teema­päi­vä pidet­tiin vappu­aat­to­na. Ink-tiimi jaettiin kahteen joukku­ee­seen: Kesään ja Talveen. Joukkuei­den tehtä­vä­nä oli mitellä toisi­aan vastaan erilai­sia taitoja vaati­vis­sa tehtä­vis­sä. Idea ei ollut tuules­ta temmat­tu, sillä muun muassa Suomes­sa järjes­tet­tiin vapun aikaan turna­jai­sia, joissa kesä ja talvi taiste­li­vat toisi­aan vastaan.


Pinnal­le-kampan­jan toimin­nal­li­nen tuokio

YMA-tiimin toteut­ta­man nuorten syrjäy­ty­mis­tä käsit­te­le­vän Pinnal­le-kampan­jan tekemi­seen pääsim­me osallis­tu­maan suunnit­te­le­mal­la toimin­nal­li­sen tuokion, jonka tavoit­tee­na oli kerätä nuorten ajatuk­sia syrjäy­ty­mi­ses­tä. Toimin­nal­li­nen tuokio sisälsi ohjat­tua keskus­te­lua itse tekemiem­me menetel­mä­kort­tien avulla, jonka jälkeen nuoret saivat askar­rel­la unelma­kart­to­ja kysymyk­sen: “Miten nuorten syrjäy­ty­mis­tä voitai­siin ehkäis­tä?” pohjal­ta. Ohjasim­me tuokion kokonai­suu­des­saan Nuorten taide­työ­pa­jal­la. Unelma­kart­to­jen askar­te­luun pääsi­vät osallis­tu­maan myös muut Ink-tiimi­läi­set sekä YMA-tiimin toimes­ta Jyväs­ky­län Lyseon lukio­lai­set. Valmiit kartat olivat esillä veturi­tal­leil­la järjes­te­tys­sä seminaa­ris­sa.


Yksinäi­syy­des­tä yhtei­sek­si

Toinen projek­ti vei meidät keskus­tan nuori­so­ti­lal­le Bosta­ril­le. Siellä osallis­tuim­me Homies Youth Workin alulle laitta­maan Yksinäi­syy­des­tä yhtei­sek­si ‑tapah­tu­maan. Jalos­tim­me unelma­kart­ta-askar­te­lu­tuo­kion ideasta yhtei­söl­li­sen unelma­kart­ta­sei­nän, johon sai vapaan ilmai­sun keinoin kertoa ajatuk­si­aan yksinäi­syy­den herät­tä­mis­tä ajatuk­sis­ta sekä siitä, miten yksinäi­syyt­tä voitai­siin vähen­tää.


Valmiuk­sia tulevai­suu­den suunni­tel­miin

Ohjaus­tii­mi on ideoin­nin ja tiimi­työs­ken­te­ly­tai­to­jen harjoit­ta­mi­sen lisäksi opetta­nut pohti­maan aktivi­teet­tien suunnit­te­lua myös syväl­li­sem­min, esimer­kik­si vastaa­mal­la kysymyk­siin “Mitä tavoit­tei­ta toimin­nal­la on?” ja “Miksi asioita tehdään niin kuin tehdään?”. Tämä on antanut hyviä valmiuk­sia tulevai­suu­teen etenkin ohjaus­työs­tä ja nuori­soa­las­ta kiinnos­tu­neel­le.

ihminen

Noora Rautiai­nen
Kirjoit­ta­ja on hiljat­tain valmis­tu­nut media­no­mi, joka on Ink-tiimi­jak­son aikana kiinnos­tu­nut nuoriso- ja järjes­tö­työs­tä.

Haluat­ko sinä toimia osana Ink-tiimin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­miä, saada kokemus­ta tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä ja oppia ryhmä­noh­jaus­tai­to­ja? Lue lisää tiimi­har­joit­te­lus­ta ja jätä hakemus täältä.