Tiimileiri Riihossa

Niin kului kolme tiimi­lei­ri­päi­vää kuin siivil­lä ohi lentäen. Lähdim­me maanan­tai­na aamusta kohti Riihon Majata­loa tehtä­vä­nä tutus­tua toisiim­me parem­min ja kehit­tä­mään impro­vi­soin­ti- taitoa. Riihon Majata­lo oli hyvin kiintoi­sa majapaik­ka, koska kysei­sel­lä talolla on pitkä ja värikäs histo­ria, mutta iästään huoli­mat­ta sieltä löytyi tarvit­ta­vat nykypäi­väi­set tarpeet, kuten langa­ton verkko sekä todella tilavat suihku- ja sauna­ti­lat. Henki­lö­kun­ta piti meistä myös todella hyvää huolta, meille oli joka päivä tarjol­la lounas, päiväl­li­nen, kahvia ja mehua oli aina saata­vil­la ja myös iltapa­la.

Tiimi­lei­ril­lä oli keskei­se­nä tehtä­vä­nä erilai­set video­haas­teet. Meille annet­tiin satun­nai­nen aihe, mielia­la ja tekemi­nen ja sitten pyydet­tiin tekemään näistä jonkin­lai­nen lyhyt video. Veikkaan. että jokai­sen haasteen alussa kaikkia hieman epäilyt­ti lähteä lähes­ty­mään annet­tu­ja aiheita, mutta kun lopulta ne videot esitet­tiin muulle ryhmäl­le, niin sieltä tuli todella hyvin ideoi­tua materi­aa­lia. Viimei­se­nä tehtä­vän­an­to­na meidän tuli yhdis­tää kuvatut videot ja luoda niistä sellai­nen tuotos, että sen voisi esittää televi­sios­sa. Näiden tehtä­vien ajatuk­se­na oli impro­vi­soin­ti­tai­don kehit­tä­mi­nen, josta voi olla hyötyä milloin tahansa.

Tiimi­lei­ril­lä oli myös sopivis­sa määrin omaa aikaa, jolloin opimme muun muassa juuri majata­lon aluei­den histo­rias­ta sekä omista­ja­per­hees­tä. Kävimme myös parin kilomet­rin päässä sijait­se­vas­sa näköala­tor­nis­sa suorit­ta­mas­sa video­haas­tet­ta ja vain ottamas­sa iisisti. Näköala­tor­ni oli tosin todella korkeal­la, mikä pisti minun­kal­tai­se­ni korkean­pai­kan­pel­koi­sen heikko­her­mon koetuk­sel­le. Mutta maise­mat olivat niin komeat, että kannat­ti käydä.

Keli oli pääosin aika kehno, ulkona satoi paljon kolmen päivän aikana. Siitä huoli­mat­ta sade ei tuntu­nut ketään lannis­ta­van, itsestä oli kiintoi­saa olla niin vanhas­sa histo­rial­li­ses­sa talossa.

Jani Kinnu­nen, tiimi 7