Pyörät pyörimään

Toimis­tom­me otti uuden askeleen kohti aktii­vi­sem­paa ja hyvin­voi­vem­paa työtä, kun pääsim­me yhteis­työ­hön treenikauppa.fi:n kanssa. Saimme toimis­tol­lem­me yhteis­työn tiimoil­ta kunto­pyö­riä, joita on tarkoi­tus hyödyn­tää työn ohessa. Sekä nuoret että työnte­ki­jät aikovat hyödyn­tää pyöriä kuntoi­lu­tar­koi­tuk­ses­sa ja siten koko toimis­ton väki pääsee kiinni aktii­vi­sem­paan arkeen. Pyörät tuovat mukanaan monen­lai­sia hyötyjä, ne muun muassa edistä­vät hyvin­voin­tia, työssä jaksa­mis­ta ja ylipää­tään aktivoi­vat ihmis­ke­hoa.

Kun pyörät saapui­vat, ne tuotiin toimis­tol­le odotta­maan kasaus­ta. Nuoret lähti­vät  kasaa­maan pyöriä ja nyt ne ovatkin jo käytös­sä. Olemme julkais­seet materi­aa­lia pyörien käytös­tä ja niiden kasauk­ses­ta myös meidän Insta­gram-tilil­läm­me. 

Music Against Drugs ry:n Ink-tiimis­sä toimiva Noora kertoo, että pyörä tuo hyvää vaihte­lua taval­li­sel­le istumi­sel­le. Nooran mieles­tä pyörä palve­lee parhai­ten säädet­tä­vän pöydän kanssa töitä tehdes­sä, mutta tauoil­la menee hyvin ilman­kin pöytää. Nooran mieles­tä on hyvä, että pyörien avulla sekä nuoril­le että työnte­ki­jöil­le annetaan mahdol­li­suus tehdä istuma­työs­tä aktii­vi­sem­paa.

Noora mieles­tä on hyvä, että toimis­ton väelle annetaan mahdol­li­suus tehdä istuma­työs­tä aktii­vi­sem­paa.

Tiimi­val­men­ta­ja Anu uskoo kunto­pyö­rien edistä­vän terveys­lii­kun­taa työpäi­vien aikana ja pitävän mielen virkeäm­pä­nä kiireen­kin keskel­lä. Osalla ihmisis­tä keskit­ty­mi­nen on luontai­ses­ti liikkues­sa helpom­paa, joten pyörät voivat pitää toimis­ton väkeä myös skarpim­pa­na!

Haluam­me kiittää Treenikauppa.fi:tä ja Gymstic­kiä yhteis­työs­tä ja tuesta liikun­nal­li­sem­man työkult­tuu­rin edistä­mi­ses­sä!

Gymstick Faceboo­kis­sa:
https://www.facebook.com/gymstickfinland/?epa=SEARCH_BOX

Treeni­kaup­pa Faceboo­kis­sa:
https://www.facebook.com/treenikauppafi/

Insta­gram: @gymstickofficial
#Gymstick #treeni­kaup­pa #deskbik

Teksti: Tero Linde­man, Ink-tiimi 8

KAUPAL­LI­NEN YHTEIS­TYÖ: Treenikauppa.fi