Ink-tiimin kevään 2017 soma-kampanjassa taistellaan syrjintää vastaan ja ollaan syrjittyjen puolella

Nuorten yhteiskunnallisen markkinoinnin toteuttaman Sun puolella -kampanjan esite vuodelta 2017.

Sun puolel­la 2017 on syrjin­nän ja kiusaa­mi­sen vastai­nen kampan­ja. Syrjin­tä kuuluu olennai­ses­ti koulu­kiusaa­mi­seen, vaikka se onkin usein vaikea mieltää kiusaa­mi­sek­si ja se jää siksi usein huomioi­mat­ta. Tavoit­tee­nam­me on lisätä tietout­ta syrjin­näs­tä ja sen mahdol­li­sis­ta vaiku­tuk­sis­ta, sekä lisätä tietoi­suut­ta siitä, kuinka puuttua syrjin­tään. Lisäksi tavoit­tee­nam­me on lisätä tietoi­suut­ta erilai­sis­ta tukiver­kos­tois­ta ja selven­tää nuoril­le, mistä hakea apua syrjin­tään tai sen aiheut­ta­miin ongel­miin.

 

Tarkoi­tuk­se­nam­me on tuoda julki syrjin­tää tai kiusaa­mis­ta kokenei­den selviy­ty­mis­ta­ri­noi­ta ja näin herät­tää ajatuk­sia siitä, kuinka vahin­gol­lis­ta se voi todel­li­suu­des­sa olla. Tulevai­suu­des­sa tulemme julkai­se­maan vapaa­eh­tois­ten kerto­mia syrjin­tä ‑ja kiusaa­mis­ta­ri­noi­ta videoi­den muodos­sa ja myös sinä voit lähet­tää meille oman tarina­si joko sosiaa­li­ses­sa medias­sa viestil­lä tai sähkö­pos­tit­se (anni.parkkonen@riemufinland.fi 12.5.2017 mennes­sä). Kysy rohkeas­ti lisätie­to­ja, jos haluat tietää lisää kampan­jas­tam­me! 

 

Lisätie­to­ja kampan­jas­ta Facebook-sivulla.

 

Kampan­ja on Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin nuorten suunnit­te­le­ma ja toteut­ta­ma projek­ti, joka toimii osana Nuorten inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­han­ket­ta.

 

Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen, nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän Nuorten inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen (2015–2018). Kehit­tä­mis­han­ke on osa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riön avustus­kes­kus STEA:n Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maa, jonka tavoit­tee­na on edistää erityi­ses­ti vaikeas­ti työllis­ty­vien ja työelä­män ulkopuo­lel­la olevien nuorten mahdol­li­suuk­sia päästä työelä­mään sekä vahvis­taa nuorten työelä­mä­val­miuk­sia.