Mintun ja Rosan TET-kuulumisia

Tulimme TET-harjoit­te­luun Music Against Drugs ry:hyn maanan­tai­na. Olimme innok­kai­ta ottamaan tulevan viikon vastaan, eikä kumpaa­kaan meistä jännit­tä­nyt erityi­sem­min. Tulles­sam­me toimis­tol­le esitte­lim­me itsemme muuta­mal­le ihmisel­le. Kaikki olivat todella mukavia ja iloisia. Harmik­sem­me ohjaa­jam­me Miia sairas­tui, mutta onneksi toimis­ton muu väki auttoi meitä tehtä­vis­sä ja antoi niitä lisää. Ensim­mäi­nen päivä meni tutus­tues­sa yhdis­tyk­seen ja sen toimin­taan. Päivän lopuksi pumppa­sim­me myös jumppa­pal­lo­ja toimis­ton olohuo­nee­seen. Lähdim­me kotiin hyvillä mielin ja seuraa­vaa päivää odottaen.

Toisena päivänä homma oli jo tutum­paa kuin maanan­tai­na. Saimme arvioi­ta­vak­si paljon julis­tei­ta, joita laite­taan esille koului­hin. Kirjoi­tim­me jokai­ses­ta julis­tees­ta hyviä ja huonoja puolia, mikä veikin koko päivän. Pidimme välissä myös tauon olohuo­nees­sa, jossa on nyrkkei­ly­säk­ki, jumppa­pal­lo­ja, säkki­tuo­le­ja, pingis­pöy­tä ja keinu. Ihmiset olivat jo tutum­pia ja paikka alkoi tuntua siltä, että täällä olisi kiva työsken­nel­lä vaikka aikui­se­na.

Keski­viik­ko­na katsoim­me julis­teet loppuun ja saimme testata yläkou­lun tukiop­pi­lail­le järjes­tet­tä­vää kyselyä
nuoris­ta ja nuorten harras­ta­mi­ses­ta. Loppu­päi­vän olimme kävelyl­lä Ink-tiimin kanssa. Kävelyl­lä teimme erilai­sia keskus­te­lu­teh­tä­viä pienis­sä ryhmis­sä. Tunnel­ma oli sama kuin tiistai­na eli erittäin mukava.

Torstai­na Minttu oli kipeänä. Aamulla kävin kaupas­sa ohjaa­jam­me Miian kanssa ja laminoin lappuja.
Loppu­päi­vä oikeas­taan meni siinä, kun kirjoi­tin tekemäm­me arvos­te­lut julis­teis­ta puhtaak­si koneel­la.

Perjan­tai­na oli TET-harjoit­te­lum­me viimei­nen päivä. Aamulla teimme perus­asioi­ta esim. tyhjen­sim­me
tiski­ko­neen ja laminoim­me pari kylttiä oviin. Askar­te­lim­me myös magneet­te­ja Ink-tiimin kanssa. Lounaan
jälkeen kirjoi­tim­me tämän blogin loppuun ja Miia piti molem­mil­le arvioin­ti­kes­kus­te­lun. Kaiken kaikki­aan
TET-jakso oli mukava ja antoisa Music Against Drugs ry:ssä. Kiitos vielä kaikil­le mukana olleil­le ohjaa­jil­le,
Ink-tiimil­le ja koko toimis­ton väelle!

Minttu Hyväri­nen ja Rosa Rauhala,
Manko­lan yhtenäis­kou­lu 9lk.