Yhteisöpedagogi – järjestötyön ammattilaisena

käsiä, joista osa maalattu punaiseksi siten, että syntyy sydämen-kuva

Aloitin avoimes­sa AMK:ssa kurkis­tus­kurs­sin yhtei­sö­pe­da­go­gi­aan ja ensim­mäis­ten tehtä­vien joukos­sa oli tehdä haastat­te­lu työssä käyväs­tä yhtei­sö­pe­da­go­gis­ta. Otin yhteyt­tä Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­jaan Sampo-Ilmariin ja kysäi­sin löytyi­si­kö työyh­tei­sös­tä moisel­la ammat­ti­ni­mik­keel­lä työnte­ki­jää.. ja löytyi­hän sieltä! Haastat­te­lu sovit­tiin aamulla pidet­tä­väk­si, jotta itsek­kin kerkei­sin omaan työhöni, koulun­käyn­nin ohjaa­jak­si.

Olen toimi­nut tukiop­pi­la­soh­jaa­ja­na, jonka kautta Music Against Drugs ry on tuttu päihde­kas­va­tus­pro­jek­tin tiimoil­ta, mutta itse järjes­tö ja sen tekemä muu työ oli itsel­le­ni pimen­nos­sa, joten nyt oli hyvä aika tutus­tua toimin­taan!

Hämäräs­sä, aamutui­maan oli helppo löytää perille. Itse talo oli tähän aikaan vielä hiljai­nen, eikä toimis­to­ti­lois­sa­kaan ollut kova hulina vielä päällä. Oven tuli avaamaan Anu-Maarit Ikola ja koneel­la jo töitä naput­te­li Joni Söder­man, joka toimii kehit­tä­mis­pääl­lik­kö­nä Music Against Drugs ry:ssä. Muuten käytä­vät olivat vielä hiljai­set. Päivi­sin menoa kuulem­ma riittää, kun nuoret Ink-tiimi­läi­set valtaa­vat toimi­ti­lat.

Haastat­te­lun alkupuo­lel­la Anu esitte­li hulppeat tilat, bändi- ja jumppa­huo­nei­neen ja siirryim­me sen jälkeen jutus­te­le­maan kaikki yhdessä. Joni kertoi alussa enemmän yhdis­tyk­sen histo­rias­ta, toimin­nas­ta ja monikir­ja­vas­ta ammat­ti­ni­mik­kei­den viida­kos­ta, joita järjes­tö pitää sisäl­lään.

Anu toimii Ink-tiimis­sä tiimi­val­men­ta­ja­na ja on pohja­kou­lu­tuk­sel­taan yhtei­sö­pe­da­go­gi. Työko­ke­mus­ta Anulla oli jo pitkä lista järjes­tö- ja kunta­puo­lel­ta ennen hakeu­tu­mis­ta opiske­le­maan Jyväs­ky­lään yhtei­sö­pe­da­go­gi­aa. Itsellä koko yhtei­sö­pe­da­go­gin laaja työnku­va on vielä vasta muodos­tu­mas­sa. Tuolla koulu­tuk­sel­la kun voisi lähteä töihin vaikka minne! Anu päätyi kuiten­kin töihin järjes­tö­puo­lel­le, mikä varmas­ti hyvin solah­taa yhteen yhtei­sö­pe­da­go­gin opinto­jen kanssa. Laaja osaami­sa­la sosiaa­li­puo­lel­ta tulee varmas­ti käyttöön tiimioh­jaa­ja­na toimies­sa.


“Kalenterin kanssa saa pelata tetristä!”

Muuttu­vat aikatau­lut, jokai­sen liikku­van osasen yhteen sulat­ta­mi­nen toimi­vak­si paketik­si vaatii hyvää organi­soin­ti­ky­kyä ja viilei­tä hermoja. Tetris­tä saa pelata oman kalen­te­rin­sa kanssa useasti, kertoo Anu kun kysäi­sen onko työ vaihte­le­vaa. Jo pelkkä koulus­sa opiske­lu antaa tähän jo varmas­ti eväitä, saati kaikki opit, joita koulun­pen­kil­lä istues­sa on saanut.

Opiske­luai­ka­na Anu kokeili työhar­joit­te­lu­jen kautta mitä moninai­sim­pia työpaik­ko­ja. Yhtei­sö­pe­da­go­gi kun voi yhtä hyvin paneu­tua jossa­kin työssä sunnit­te­luun ja tutki­muk­seen, kun toisaal­la tehdä kokopäi­vä­työ­tä hyvin­kin sosiaa­li­ses­sa ja ihmis­lä­hei­ses­sä työssä. Anun kohdal­la valinta ei ollut vaikea. Tekemi­ses­tä tykkää­väl­le ihmisel­le löytyy varmas­ti hyvä paikka järjes­tö­työs­sä, oppii itses­tään ja työyh­tei­sös­tä uusia puolia sekä saa tehdä laajas­ti erilai­sia työnku­via. Ink-tiimin puitteis­sa Anu esimer­kik­si pääsee olemaan mento­ri­na nuoril­le ja näkemään heidän kasvu­ta­ri­nan­sa. Hän voi käyttää hyväk­seen ensim­mäis­tä koulu­tusa­laa median ja viestin­nän puolel­ta sekä yhdis­tää bändi­tii­min kautta kiinnos­tuk­sen­sa eri instru­ment­tei­hin.

Tunte­roi­nen haastat­te­lun yhtey­des­sä vieräh­ti nopeas­ti. Oli mukava käydä tutus­tu­mas­sa itselle uuteen toimia­laan ja huomata kuinka hyvin yhtei­sö­pe­da­go­gis­ta voi tulla järje­tö­työn ammat­ti­lai­nen!

Kirjoit­ta­nut: Outi Ikonen