Avainsana: nuoret

 • AMIK­SIL­LE

  AMIK­SIL­LE

  Amis-han­ke on ver­kos­sa ja live­nä toteu­tet­ta­vaa mak­su­ton­ta amma­til­li­sil­le opis­ke­li­joil­le suun­nat­tua toi­min­taa. Lisä­tään yhdes­sä ammat­tiin opis­ke­le­vien hyvin­voin­tia sekä näky­vyyt­tä ja kuu­lu­vuut­ta! Toi­min­ta on opis­ke­li­joi­den itsen­sä näköis­tä ja hei­dän tar­peis­taan läh­te­vää. Myös me ollaan ylpeäs­ti amis­ten asial­la! Alta näet tule­van toi­min­tam­me. Osal­lis­tu­mi­nen on ilmais­ta, eikä sido mihin­kään. Jätä yhteys­tie­to­si alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta, niin kuu­let lisää toi­min­nas­ta. Yhteys­tie­to­jen jät­tä­mi­nen…

  Lue lisää

 • Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  🔥JYVÄSKYLÄ!🔥Kalenterit esiin ja päi­vä­mää­rää muis­tiin, sil­lä tämän kevään paras tapah­tu­ma tulee täs­sä! ✨ Per­jan­tai­na 22.3. kel­lo 17–22 Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­la (Vetu­ri­tal­lin­ka­tu 640100 Jkl) jär­jes­te­tään ylä­kou­lui­käi­sil­le ja sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le suun­nat­tu, ilmai­nen Rie­mu­fest-tapah­tu­ma täyn­nä mah­ta­vaa ohjel­maa!🔥 Luvas­sa mm. ✨ Hoh­to­bi­leet 🕵️ Mys­tee­rin rat­ko­mis­ta pop up ‑pako­huo­nees­sa! 🎮 VR-lase­ja ja mui­ta peli­pis­tei­tä! 🎨 Uv-kas­vo­maa­laus­ta 🏆 Kahoot-tie­to­vi­so­ja hui­keil­la pal­kin­noil­la! 🎤…

  Lue lisää

 • Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me. Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja…

  Lue lisää

 • MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  Tule mukaan nuor­ten toteut­ta­maan ilmai­seen tai­de­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­le lau­an­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAI­TO-ryh­män lah­jak­kaat nuo­ret ympä­ri Suo­men esit­te­le­vät tai­de­teok­sis­saan näke­myk­sen­sä tee­mas­ta  “mer­ki­tyk­sel­li­syys”.  Näyt­te­lys­sä on tar­jol­la upei­ta tai­de­muo­to­ja moder­neis­ta digi­taa­li­sis­ta maa­lauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näyt­te­lys­säm­me on kah­vi­tar­joi­lu. Näyt­te­ly avoin­na 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Kuva: Tan­ja Nie­mi

  Lue lisää

 • OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  Digi-Inkin TAI­TO-ryh­mä hui­pen­tuu yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la teok­sel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit. TAI­TO avaa tee­ma­näyt­te­lyyn osal­lis­tu­mi­sen myös ryh­män ulko­puo­li­sil­le nuo­ril­le. Syk­syn näyt­te­lyn tee­mak­si vali­koi­tui “mer­ki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis tee­ma puhut­te­lee sinua ja tah­toi­sit saa­da näky­vyyt­tä tai­teel­le­si niin nyt on sii­hen oiva mah­dol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaih­tu­nut 07/2023 Rie­mu Fin­land ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huo­mioi­tiin eri koh­de­ryh­mien toi­veet ja nimi­ky­se­lyi­tä- ja tes­tauk­sia toteu­tet­tiin pit­kin kevät­tä. Yhdis­tyk­sen brän­di­uu­dis­tus jat­kuu syk­syl­lä uuden graa­fi­sen ilmeen luo­mi­sel­la ja koh­de­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta tie­do­te­taan laa­jem­min uudis­tuk­sen val­mis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on vies­tin­näs­sä käy­tös­sä lähin­nä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopi­muk­sis­sa…

  Lue lisää

 • ETSIM­ME VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

  ETSIM­ME VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

  Haa­vei­let­ko työs­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen paris­sa? Etsit­kö opin­toi­hi­si kuu­lu­vaa har­joit­te­lu­paik­kaa syk­syl­le? Haem­me Music Against Drugs ry:n Ink-tii­miin VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloi­tus­päi­vä vko:lla 35 (28.8.–1.9.2023). Har­joit­te­lun kes­to voi­daan sopia jous­ta­vas­ti omien toi­vei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Syk­syn Ink-tii­mi­jak­son ajan­koh­ta 4.9.–15.12.2023. Har­joit­te­li­ja­na saat arvo­kas­ta koke­mus­ta jär­jes­tös­sä toi­mi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuo­da omaa osaa­mis­ta­si esil­le ja ker­ryt­tää koke­mus­ta ohjaus­työs­tä. Työs­ken­te­lyyn har­joit­te­li­ja­na…

  Lue lisää

 • HAE INK-TII­MIIN

  HAE INK-TII­MIIN

  Ink-tii­mi on mak­su­ton tii­mi­jak­so, jos­sa työs­ken­te­let yhdes­sä tois­ten nuor­ten kans­sa ja toteu­tat eri­lai­sia omia ja yhdes­sä kehi­tet­ty­jä pro­jek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valo­ku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la. Hakeak­se­si Ink-tii­miin et tar­vit­se val­miik­si mitään tiet­tyä osaa­mis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tii­mis­sä toi­mi­mi­seen jak­son aika­na. Ink-tii­mis­sä kaik­ki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä! Me tar­joam­me sinul­le Ink-tii­mis­sä mah­dol­li­suu­den:…

  Lue lisää

 • HAUS­SA VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JA KESÄN 2023 INK-TII­MIIN

  HAUS­SA VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JA KESÄN 2023 INK-TII­MIIN

  Onko tule­vai­suu­den haa­veis­sa­si työ nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen paris­sa? Etsit­kö opin­toi­hi­si kuu­lu­vaa har­joit­te­lu­paik­kaa kesäk­si? Haem­me Music Against Drugs ry:n Ink-tii­miin VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloi­tus­päi­vä vii­kol­la 23 (5.–9.6.2023). Har­joit­te­lun kes­to voi­daan sopia jous­ta­vas­ti omien toi­vei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Kesän Ink-tii­mi­jak­son ajan­koh­ta 12.6.–4.8.2023. Har­joit­te­li­ja­na saat arvo­kas­ta koke­mus­ta jär­jes­tös­sä toi­mi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuo­da omaa osaa­mis­ta­si esil­le ja ker­ryt­tää koke­mus­ta ohjaus­työs­tä.…

  Lue lisää

 • HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TII­MIIN ON KÄYN­NIS­SÄ

  HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TII­MIIN ON KÄYN­NIS­SÄ

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van kevään tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Kevään tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 30.1.–12.5.2023 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERK­KI

  TÄÄ ON SE MERK­KI

  Kuvas­sa Ink-tii­min nuo­ria ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taa jär­jes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­maa syk­syl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Mus­ta nyt ei aina­kaan ole tulos­sa mitään hie­noa kas­vu­ta­ri­naa”, ajat­te­lin tus­kas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päi­vä­nä­ni Ink-tii­mi­läi­se­nä. En tien­nyt mitä oli tulos­sa, enkä var­si­nai­ses­ti edes, että mihin olin tul­lut. Tie­sin vain, että kysees­sä oli työ­ko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na oli­si joko bän­di­tii­mi, peli­tii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van syk­syn tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Syk­syn tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Syk­syn Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Tutus­tu­maan uusiin ihmi­siin ja…

  Lue lisää

 • NUO­RET: PÄIH­TEI­DEN KÄYT­TÖÄ EHKÄIS­TÄÄN HYVIL­LÄ KAVE­RI­SUH­TEIL­LA, HAR­RAS­TUK­SIL­LA JA MIE­LEK­KÄÄL­LÄ TEKE­MI­SEL­LÄ

  NUO­RET: PÄIH­TEI­DEN KÄYT­TÖÄ EHKÄIS­TÄÄN HYVIL­LÄ KAVE­RI­SUH­TEIL­LA, HAR­RAS­TUK­SIL­LA JA MIE­LEK­KÄÄL­LÄ TEKE­MI­SEL­LÄ

  nuo­ret: päih­tei­den käyt­töä ehkäis­tään hyvil­lä kave­ri­suh­teil­la, har­ras­tuk­sil­la ja mie­lek­kääl­lä teke­mi­sel­lä Van­taal­la sijait­se­van Kil­te­rin kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy per­jan­tai­aa­mu­na kuhi­na. Musiik­ki soi, lois­te­put­ki­lam­put on sam­mu­tet­tu ja hal­lia on valais­tu eri väri­sil­lä uv-valoil­la. Tilaan odo­te­taan päi­vän aika­na yli viit­tä­sa­taa Kil­te­rin kou­lun ylä­kou­lu­lais­ta, pitä­mään yhdes­sä haus­kaa, pelaa­maan eri­lai­sia pele­jä ja saa­maan tie­toa päih­teis­tä. Tapah­tu­man taus­tal­la on Music Against Drugs…

  Lue lisää

 • MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  Moi. Tun­tuu­ko sus­ta, että on han­ka­laa yllä­pi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tie­dä mitä teki­sit tai mikä voi­si olla muka­vaa? Olet­ko hukan­nut voi­ma­va­ra­si vai tun­tuu­ko vain lii­an haas­ta­val­ta edes aja­tel­la teke­vä­si jotain? Se on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huo­maat oman jak­sa­mi­se­si, mihin se riit­tää ja mihin ei, on jo voi­ma­va­ra. Halusim­me teh­dä lis­tauk­sen asiois­ta eri­lai­siin…

  Lue lisää

 • OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  Moik­ku. “Nefer­Ne­fer­Ne­fer, miten elä­mä voi­te­taan?” kuu­lui sanat bii­sis­tä, kun aloin tätä teks­tiä kir­joit­ta­maan. Juu­ri sopi­va koh­ta, joka sai ajat­te­le­maan. Tar­vit­see­ko elä­mää var­si­nai­ses­ti voit­taa? Onko edes voit­ta­mi­ses­ta kyse? Ei minun mie­les­tä. Mie­len­ter­vey­den haas­teet tai niin sano­tus­ti “ongel­mat” ovat arki­päi­vää, mut­ta mones­ti herää sil­ti aja­tus: “onko tämä vie­lä­kin, tänä päi­vä­nä, vuon­na 2022, näin iso tabu?” Ja kyl­lä,…

  Lue lisää

 • INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  Kevät on saa­pu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tii­mi­läi­set! Music Against Drugs on saa­nut kevään Ink-tii­mi­jak­sol­le jäl­leen pal­jon lah­jak­kai­ta nuo­ria, joi­den yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään tai­det­ta. Kuten sanot­tu, yhdis­tys toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na nuor­ten haa­veil­le ja toi­veil­le. Oli­pa nuo­ren unel­ma­na har­joit­taa valo­ku­vaus­ta, mie­lei­sel­lä instru­men­til­la soit­ta­mis­ta tai oman video­pe­lin teke­mis­tä, sii­hen tar­jo­taan mah­dol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  Nes­to­ri toi­mii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-har­joit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen teh­tä­viin­sä sisäl­tyy muun muas­sa videoi­den suun­nit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nes­to­rin esit­te­ly! Mor­jes­ta! Mun nimi on Nes­to­ri, oon 17-vuo­tias ja suo­ri­tan täl­lä het­kel­lä TET-har­joit­te­lu­jak­soa tääl­lä. Mul­le elä­mäs­sä on tär­ke­ää olla läs­nä ja val­mis aut­ta­maan, kun sitä tar­vi­taan.  Mun ystä­vät sanoo ja uskon kyl­lä itek­kin, että oon tun­neä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Music Against Drugs ry on muka­na Sääs­tö­pan­kin Hyviä Teko­ja ‑kam­pan­jas­sa. Hyviä teko­ja ‑kam­pan­jan kaut­ta haem­me tukea nuor­ten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta edis­tä­väl­le valo­ku­vaus­pro­jek­til­le, jon­ka aika­na nuo­ret pää­se­vät työs­ken­te­le­mään yhdes­sä vies­tin­nän ammat­ti­lai­sen kans­sa. Pro­jek­tin tavoit­tee­na on tuo­da nuo­ril­le voi­maut­ta­via koke­muk­sia ja tor­jua syr­jäy­ty­mis­tä sekä yksi­näi­syyt­tä. Voit antaa ääne­si nuor­ten pro­jek­til­le Sääs­tö­pan­kin kam­pan­ja­si­vul­la 28.3. men­nes­sä!Ääni meil­le on ääni…

  Lue lisää