Liikuntahaaste aktivoi nuoria aikuisia

Piirretty kuva, jossa Liikuntahaasteen logo ja ihminen miettii toisia ihmisiä harrastamassa liikuntaa eri muodoissa.

Digi-inkin liikuntahaasteesta hienoja tuloksia

Digi-Inkin liikun­ta­haas­tee­seen osallis­tu­nut jo kymme­niä nuoria, joiden elämäs­sä liikun­ta oli varsin pienes­sä roolis­sa ennen haastet­ta. Osallis­tu­jis­ta valtao­sa (80 %) kertoi liikku­van­sa alle tunnin verran viikos­sa.
Haasteel­la pyritään tavoit­ta­maan ja motivoi­maan  ennen kaikkea liikun­ta­har­ras­tus­ta aloit­te­le­via nuoria aikui­sia, joiden liikku­mi­nen on vähen­ty­nyt esimer­kik­si vallit­se­van epide­mia­ti­lan­teen vuoksi.

Nuoret liikku­vat haasteen aikana omaeh­toi­ses­ti yksin tai ystävän kanssa. Liikun­ta­suo­rit­teis­ta tehdään merkin­tö­jä liikun­ta­pas­siin.
“Kun on ottanut haasteen vastaan ja joku oikeas­ti seuraa sen täytty­mis­tä kanssa­si, motivoi se ihan toisel­la tavalla liikku­maan kuin jos liikkui­sit yksin”, Digi-Inkiä vetävä Eerik Niemelä kertoo.

Haaste nosti kaikkien osallis­tu­jien motivaa­tio­ta. Alle 60 minuut­tia liikku­vien viikoit­tai­nen liikun­nan määrä kolmin­ker­tais­tui haasteen aikana. Liikun­nan lisää­mi­nen oli omiaan myös lisää­mään muita terveel­li­siä elämän­ta­po­ja.
“Todella moni kertoi, että liikun­nan myötä tuli myös ajatus ruoka­va­lion ja ‑tottu­muk­sien muutta­mi­ses­ta terveel­li­sem­mäk­si. Käytän­nös­sä tämä tarkoit­taa esimer­kik­si herkku­jen karsi­mis­ta, terveel­lis­ten ruoka-ainei­den lisää­mis­tä aterial­le ja annos­ko­koon pienen­tä­mis­tä.”

Haasteen tavoit­tee­na on ennen kaikkea parempi olo liikun­nan kautta. Osallis­tu­jis­ta 70 prosent­tia kokikin itsensä energi­sem­mäk­si haasteen ansios­ta ja kertoi jatka­van­sa liikku­mis­ta tulevai­suu­des­sa­kin.