Music Against Drugs ry siirtyi etätyöskentelyyn

Neljätoista tiimiläisen kättä ympyrässä. Ranteissa itsetehtyjä rannekoruja.

Jyväs­ky­län kaupun­gin poikkeus­o­lo­jen johto­ryh­mä tiedot­ti 27.11.2020 uusista rajoit­teis­ta, jotka vaikut­ta­vat myös Music Against Drugs ry:n toimin­taan.

Jyväs­ky­läs­sä yksityi­siin tilai­suuk­siin suosi­tel­laan enintään 10 hengen osallis­tu­ja­mää­rää 15.1.2021 asti. Kaupun­ki pyytää lisäksi käyttä­mään tarkkaa harkin­taa siinä, onko pienem­piä­kään kokoon­tu­mi­sia syytä nyt järjes­tää. Kaupun­ki suosit­te­lee myös, että korkea­kou­luis­sa ja toisen asteen opetuk­ses­sa siirry­tään kokonai­suu­des­saan etäope­tuk­seen 30.11.–13.12.2020 välisek­si ajaksi.

Näiden suosi­tus­ten valossa Music Against Drugsin kohtaa­va toimin­taa siirtyy etäto­teu­tuk­seen 30.11.2020 alkaen ainakin 13.12.2020 saakka.

INK-tiimit kokoon­tu­vat nyt etänä – Samoin vapaa­eh­tois­nuor­ten Olohuo­ne-iltamat, lauta­pe­li­ryh­mät, digipa­ko­huo­ne­suun­nit­te­lu ja uuden Ilo auttaa ‑hankkeen pelitoi­min­ta. Etäosal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia tullaan kuiten­kin kartoit­ta­maan jatku­vas­ti ja muutok­sis­ta ilmoi­te­taan asian­omai­sil­le, yhdis­tyk­sen someka­na­vil­le ja verkko­si­vuil­la. Työnte­ki­jöi­den osalta vahva etätyö­suo­si­tus jatkuu yhdis­tyk­ses­sä edelleen.

Tilanne ei ole Music Against Drugsin toimin­nal­le täysin uusi, sillä yhdis­tyk­sen päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­det on toteu­tet­tu koko syksyn ajan etäyh­teyk­sin. INK-tiimit puoles­taan ovat kokoon­tu­neet syksyn ajan hybridi-muodois­sa ja kevääl­tä saatiin kokemus­ta myös tiimien kokonais­val­tai­ses­ta etäto­teu­tuk­ses­ta.