Artikkelit

 • INK-TIIMI ON TÄYNNÄ ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA

  INK-TIIMI ON TÄYNNÄ ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA

  Kevät on saapu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tiimi­läi­set! Music Against Drugs on saanut kevään Ink-tiimi­jak­sol­le jälleen paljon lahjak­kai­ta nuoria, joiden yhteen hiileen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään taidet­ta. Kuten sanottu, yhdis­tys toimii mahdol­lis­ta­ja­na nuorten haaveil­le ja toiveil­le. Olipa nuoren unelma­na harjoit­taa valoku­vaus­ta, mielei­sel­lä instru­men­til­la soitta­mis­ta tai oman video­pe­lin tekemis­tä, siihen tarjo­taan mahdol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • ESITTELYSSÄ TET-HARJOITTELIJAMME NESTORI!

  ESITTELYSSÄ TET-HARJOITTELIJAMME NESTORI!

  Nestori toimii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-harjoit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen tehtä­viin­sä sisäl­tyy muun muassa videoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nesto­rin esitte­ly! Morjes­ta! Mun nimi on Nestori, oon 17-vuotias ja suori­tan tällä hetkel­lä TET-harjoit­te­lu­jak­soa täällä. Mulle elämäs­sä on tärkeää olla läsnä ja valmis autta­maan, kun sitä tarvi­taan.  Mun ystävät sanoo ja uskon kyllä itekkin, että oon tunneä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa PODCASTEJA, LIVEOHJELMAA ja SOMEHAASTE

  MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa PODCASTEJA, LIVEOHJELMAA ja SOMEHAASTE

  Nuorten kevään kampan­ja etenee hyvää vauhtia ja viime viikol­la kampan­ja sai oman sloga­nin ja visuaa­li­sen ilmeen. Mielel­lä Messiin! ‑kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asiaa mielen koukeroista Kampan­jan sloga­nik­si valikoi­tui “Asiaa mielen kouke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kampan­ja­ryh­mään kuulu­van nuoren kynästä synty­nyt upea muste­ka­la-logo. Logolla nuoret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Music Against Drugs ry on mukana Säästö­pan­kin Hyviä Tekoja ‑kampan­jas­sa. Hyviä tekoja ‑kampan­jan kautta haemme tukea nuorten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osalli­suut­ta edistä­väl­le valoku­vaus­pro­jek­til­le, jonka aikana nuoret pääse­vät työsken­te­le­mään yhdessä viestin­nän ammat­ti­lai­sen kanssa. Projek­tin tavoit­tee­na on tuoda nuoril­le voimaut­ta­via kokemuk­sia ja torjua syrjäy­ty­mis­tä sekä yksinäi­syyt­tä. Voit antaa äänesi nuorten projek­til­le Säästö­pan­kin kampan­ja­si­vul­la 28.3. mennes­sä!Ääni meille on ääni…

  Lue lisää

 • MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjalla halutaan karistaa leimat pois mielenterveydestä

  MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjalla halutaan karistaa leimat pois mielenterveydestä

  Kevään 2022 nuorten kampanja kantaa nimeä “Mielellä Messiin!”. Kampanjalla halutaan vähentää mielenterveyteen liitettäviä leimoja ja herättää keskustelua ennakkoluuloista. Music Against Drugs ry:n kevään nuorten kampan­ja on käynnis­ty­nyt ja kampan­jan aiheek­si on valittu “leimat pois mielen­ter­vey­des­tä” ja nimeksi äänes­tet­ty “Mielel­lä Messiin!”. Kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kampan­ja…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi tarkoi­tet­tui­hin materi­aa­lei­hin löyty­vät nyt omasta materi­aa­li­pan­kis­ta verkko­si­vuil­tam­me. Materi­aa­leis­sa on sisäl­töä niin nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le kuin vanhem­mil­le­kin. Materi­aa­li­pan­kis­ta löydät myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia. Materi­aa­li­pank­kiin pääset tästä linkis­tä.

  Lue lisää

 • Oo ku oot! – Sometempaus ja streameja

  Oo ku oot! – Sometempaus ja streameja

  Nuorten toteut­ta­ma kampan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyöräh­tää käyntiin 8.11. ja tuo kanavil­le keskus­te­lua mm. stereo­ty­piois­ta ja kehopo­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret ovat ideoi­neet yhdessä kampan­jan, joka ottaa strea­mien ja somekan­pan­jan kautta kantaa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kampan­jan stream-päivät on nyt lyöty lukkoon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma teeman­sa, joka koskee tavalla tai toisel­la tasa-arvoa…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAKKOLUULOTTOMUUS ASENNEKYSYMYS?

  ONKO ENNAKKOLUULOTTOMUUS ASENNEKYSYMYS?

  Nuoret yhdistävät voimansa ja jäädyttävät ennakkoluulot näyttämällä kampanjallaan esimerkkiä, miten toista on kohdeltava! Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret toteut­ta­vat syksyn aikana Oo ku oot! ‑kampan­jaa. Teemak­si nuoret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he pohti­vat yhdessä erilai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuinka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsensä! “Aihe on tärkeä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Liikuntahaaste aktivoi nuoria aikuisia

  Liikuntahaaste aktivoi nuoria aikuisia

  Digi-inkin liikuntahaasteesta hienoja tuloksia Digi-Inkin liikun­ta­haas­tee­seen osallis­tu­nut jo kymme­niä nuoria, joiden elämäs­sä liikun­ta oli varsin pienes­sä roolis­sa ennen haastet­ta. Osallis­tu­jis­ta valtao­sa (80 %) kertoi liikku­van­sa alle tunnin verran viikos­sa.Haasteel­la pyritään tavoit­ta­maan ja motivoi­maan  ennen kaikkea liikun­ta­har­ras­tus­ta aloit­te­le­via nuoria aikui­sia, joiden liikku­mi­nen on vähen­ty­nyt esimer­kik­si vallit­se­van epide­mia­ti­lan­teen vuoksi. Nuoret liikku­vat haasteen aikana omaeh­toi­ses­ti yksin tai ystävän…

  Lue lisää

 • Haku syksyn Ink-tiimiin on nyt käynnissä

  Haku syksyn Ink-tiimiin on nyt käynnissä

  Tiedät­kö mitä teet kesän jälkeen?Onko sinulla kenties jo opiske­lu- tai työpaik­ka tiedos­sa, tai päivis­sä muutoin miele­käs­tä ja kivaa sisäl­töä?Jos syksy avautuu sinulle vielä outona tunte­mat­to­ma­na ja vailla suunni­tel­mia, lue tämä: INK-tiimi tarjoaa 18–29 ‑vuotiail­le, keski­suo­ma­lai­sil­le nuoril­le työko­kei­lu ja ‑harjoit­te­lu­paik­ko­ja, joissa voit muun muassa: Saada uusia ystäviä Kasvat­taa itsevar­muut­ta Rytmit­tää arkea Vahvis­taa esiin­ty­mis­tai­to­ja Toteut­taa omia projek­te­ja…

  Lue lisää

 • Orange Cassette ‑streamit ovat täällä taas

  Orange Cassette ‑streamit ovat täällä taas

  Syksyl­lä 2020 joukko yhdis­tyk­sen Digi-Ink toimin­taan osallis­tu­via nuoria ideoi ja toteut­ti perjan­tai­sin Orange Casset­te ‑pelistrea­me­ja Twitch:ssä. Nyt he ottavat taas kanavan haltuun­sa. Ensim­mäi­nen stream on luvassa perjan­tai­na 2.7. noin kello viiden jälkeen. Tule mukaan seuraa­maan, kommen­toi­maan tai antamaan vaikka pelitoi­vei­ta. Tulevis­ta strea­meis­ta ja tarkem­mis­ta kellon­ajois­ta ilmoi­tel­laan someka­na­vil­lam­me (IG ja FB). Orange Casset­te ‑kanavan löydät osoit­tees­ta…

  Lue lisää

 • Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Ovatko verkko­pe­lit, lanit, strea­maa­mi­nen ja niiden ympäril­lä oleva kulttuu­ri sinulle tuttua? Haluai­sit­ko tehdä töitä näiden asioi­den parissa? Nautit­ko myös nuorten parissa työsken­te­lys­tä?  Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, saatat olla etsimäm­me henkilö! Haemme projek­ti­koor­di­naat­to­ria kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan kevääl­lä 2017 käynnis­tet­tyä ISGee-verkko­pe­li­toi­min­taa, joka sai vuoden tauon jälkeen jatko­ra­hoi­tuk­sen kolmek­si vuodek­si. Hankkeen tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 18…

  Lue lisää

 • Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­ta on siirty­nyt nyt etäto­teu­tuk­sis­ta liveti­laan. Toimis­tol­la kokoon­tuu keski­viik­koi­sin vaparei­den Olohuo­ne. Olohuo­nees­sa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan yhdessä erilai­sia, yhtei­söl­li­siä aktivi­teet­te­ja kuten frisbee­gol­fia, lauta­pe­le­jä ja luonto­ret­kiä.Olohuo­ne keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00Mataran­ka­tu 4, 3. krs. Jyväs­ky­lä Tulevia Olohuo­neen ohjel­mia:18.8. rantai­lua ja dokka­rei­ta25.8. sulka­pal­loa Hippos­hal­lis­sa Lauan­tai­sin kokoon­tuu Peliluo­la, joka on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa ‑hanket­ta.…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Oli vuoden 2020 maalis­kuu kun kaikki tapah­tui ja olin ollut viimei­sel­lä keikal­la Kerubis­sa. Tarkoi­tus oli lähteä Helsin­kiin katso­maan seuraa­vaa keikkaa, mutta kaikki perut­tiin siltä kuulta ja kukaan ei tiennyt mihin tämä virus pystyy.Olin ssinä vaihees­sa nuori­so­vers­taal­la tekemäs­sä työhar­joit­te­lua, kun virus tuli kaikkien elämään ja pilasi kaiken. Onneksi minulla oli jonkin­lai­nen suunni­tel­ma jatkos­ta koska halusin jatkaa…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Reilu vuosi sitten, kun uutiset koronas­ta levisi­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vaikea hahmot­taa. Ajatte­lin aluksi, ettei tämä ole muuta­maa kuukaut­ta kummem­pi rutis­tus ja sitten päästään normaa­liin elämään. Toisin kuiten­kin kävi. Ennen koronaa minulla oli hyvin aktii­vi­nen sosiaa­li­nen elämä kodin ulkopuo­lel­la. Tehtiin ystävien kanssa mitä ikinä keksim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdessä. Kun se kaikki…

  Lue lisää

 • Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koronan alkuai­ka oli hämmen­tä­vää. Asuin silloin vielä Kouvo­las­sa. Koulun oppitun­nit oli ohi ja pelkäs­tään itsenäi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioita jäljel­lä.Sinä keväänä oli serkku­ni häät, joihin en osallis­tu­nut fluns­sa­ni vuoksi, mutta jälkeen­päin tuli mietti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä siitä muut olisi myös sairas­tu­neet ja mietti­neet onko tää korona? Siitä huoli­mat­ta menin nuhai­se­na katso­maan Dinosau­rus-näytte­lyä Tikku­ri­laan, ja…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun korona alkoi, tuntui, ettei tämä voi olla totta. Luojan kiitos, sain olla mukana yhdessä teatte­ri­pro­jek­tis­sa loppuun asti. Tietys­ti korona pilasi meidän karon­kan, jota ei koskaan saatu. Kesäksi en viitsi­nyt lähteä mukaan uuteen teatte­ri projek­tiin ja halusin­kin luopua tästä teatte­ri­ryh­mäs­tä. Totta­kai tilanne mieti­tyt­ti, mutta alkuun ei osannut pelätä asiaa tai liiaksi miettiä. Lähinnä vain eli…

  Lue lisää

 • twitch

  Music Against Drugs ry:n strea­mauk­set tapah­tu­vat Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me. Seuraa­vak­si kanaval­la pyöräh­tä­vät #himmen­nä­ko­ro­na strea­mauk­set. Stream-päivät ovat keski­viik­ko 12.5. klo 17 – 19, torstai 20.5. klo 17 – 19, torstai 27.5. klo 17 – 19 ja torstai 3.6. klo 17 – 19. Lue näistä lisää tästä

  Lue lisää

 • Discord

  Peliluo­la-toimin­ta ohjel­mas­ta riippuen joko verkos­sa tai livenä. Tulevat Peliluo­lat klo 16.00 – 19.00:Tulevia Peliluo­lan ohjel­mia: La 2.10. Laaja­vuo­ren seikkai­lu­puis­to (poikkeuk­sel­li­ses­ti klo 13–17)La 16.10. Mystee­ri-pakohuo­neLa 23.10. Toimis­tol­la lauta­pe­le­jä ja loppuoh­jel­man suunnit­te­luaLa 6.11. Ohjelma vielä avoinLa 13.11. Ohjelma vielä avoin Peliluo­laa vetää Topi, jonka tavoit­taa numeros­ta + 358 505 431 369 Peliluo­la on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa…

  Lue lisää

 • Nuoret streamaavat koronaa himmeäksi

  Nuoret streamaavat koronaa himmeäksi

  Kun kaikki kiva on kielletty, vai onko? Eri puolil­ta Suomea tulevat nuoret keskus­te­le­vat Digi-Ink toimin­taan kuulu­vas­sa #himmen­nä­ko­ro­na ‑kampan­jas­sa mm. harras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksinäi­syy­des­tä ja korona­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäilyn mukanaan tuomis­ta haasteis­ta – miksei mahdol­li­suuk­sis­ta­kin. Nuorten keskus­te­lus­sa on mukana Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo. Strea­maus tapah­tuu Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna…

  Lue lisää

 • Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi koostuu joukosta nuoria joilla kaikilla on kiinnostusta peleihin suuntaan jos toiseen. Tällä kertaa Pelitiimin päämääränä on päättää peliaiheinen projekti, jota lähdemme työstämään tiimin voimin eteenpäin. Osalla meistä löytyy osaamista itse 3D-mallintamisesta, kun toiset taas osaavat piirtää tai tehdä ääniraitoja. Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa. MIKKOHei, olen Mikko, olen 23,…

  Lue lisää

 • Digi-Ink: viikoittaisia verkkovalmennuksia hyvinvoinnista, opinnoista ja työelämätaidoista

  Digi-Ink: viikoittaisia verkkovalmennuksia hyvinvoinnista, opinnoista ja työelämätaidoista

  Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyörii nyt lyhyil­lä, kaikil­le Suomen nuoril­le tarkoi­te­tuil­la ryhmil­lä, joissa pureu­du­taan tervey­den ja hyvin­voin­nin, työelä­mä­tai­to­jen ja opiske­lu­asioi­den ytimiin. 2020 startan­nut hanke aloitti useita viikko­ja kestä­neil­lä valmen­nuk­sil­la, mutta Digi-Inkiä luotsaa­va Eerik huomasi nopeas­ti, että kaiva­tum­pia ovat itse asiassa lyhyet valmen­nuk­set, jotka eivät sido osallis­tu­jaa pitkäk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tarpei­den ja kiinnos­tuk­sen aihei­den mukaan.…

  Lue lisää

 • “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  Ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meidän vastuul­la on järjes­tää yhteis­tä kivaa tekemis­tä ja pitää huolta meidän työka­ve­rei­den hyvin­voin­nis­ta ja viihty­vyy­des­tä. Me virkis­te­tään tiimiä tauko­lii­kun­noin kerran päiväs­sä ja aamus­tar­tein kahdes­ti viikos­sa. Meidän tavoit­tee­na on pitää työsken­te­ly mielek­kää­nä, varsin­kin nyt etätyön ja itsenäi­sen työsken­te­lyn aikana. MARIAHeippa! Mun nimi on Maria ja toimin ohjaus-…

  Lue lisää

 • Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Oletko kiinnos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusista kavereis­ta? Ahdis­taa­ko ehkä jatkuva koronae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen negatii­vi­nen sisältö?Olisiko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löytää ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa verkos­sa?Jos vasta­sit “KYLLÄ” yhteen­kin näistä kysymyk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kanaval­le lauan­tai­na kello 16.00–19.00! Music Against Drugs ry järjes­tää lauan­tai­sin toimin­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Keski­maa-kerho -kanaval­la. Tarjol­la on vaihtu­via…

  Lue lisää

 • Ink sai uuden päällikön

  Ink sai uuden päällikön

  Sanna Huovila on valittu Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin uudeksi tiimi­pääl­li­kök­si. Sanna on toimi­nut aikai­sem­min valmen­ta­ja­na Ink-tiimis­sä. Oheisel­la videol­la Sanna kertoo, vielä tiimi­val­men­ta­jan roolis­sa, mitä kaikkea Inkin pelitii­mis­sä tehdään.

  Lue lisää

 • Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Poikkeus­o­lot vaati­vat taval­li­ses­ta poikkea­via toimia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tiimi start­taa helmi­kuun 1. päivänä korona-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muodos­sa. Taval­li­ses­ti tiimi kokoon­tuu päivit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mataran­ka­dul­la, mutta korona-rajoi­tus­ten takia toimin­ta toteu­te­taan ainakin ensim­mäi­sen kuukau­den ajan etänä. Samalla viikoit­tais­ten tiimi­päi­vien määrä vähen­ne­tään viides­tä neljään. Etätyös­ken­te­ly tuo aina mukanaan omat haasteen­sa, mutta onneksi enää ei olla ihan uuden äärellä. Vuosi…

  Lue lisää

 • Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Olen Emmanuel Kanda, tulin kongos­ta. Työsken­te­len Media ryhmäs­sä Inktii­mis­sa. Olen kiinnos­tu­nut tästä alasta koska mä tykän se ja haluai­sin lisätä tietoa media kokemuk­ses­sa. Se on kiva työsken­te­lee tämän alalla. Katso ohesta kuinka sujuu Emmanue­lin päivä INK-tiimin etätyös­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Iiro osallis­tui Ink-tiimiin syksyl­lä 2020 ja koska tarjol­la oli niin monta häntä kiinnos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valitsi niistä kaksi. Oheisel­ta videol­ta näet mitä kaikkea Iiron/Ilpon INK-päivään mahtuu. Näet Iiron videon klikkaa­mal­la alla olevaa linkkiä: ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke tästä, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos sinulle tulee kysymyk­siä…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry siirtyi etätyöskentelyyn

  Music Against Drugs ry siirtyi etätyöskentelyyn

  Jyväs­ky­län kaupun­gin poikkeus­o­lo­jen johto­ryh­mä tiedot­ti 27.11.2020 uusista rajoit­teis­ta, jotka vaikut­ta­vat myös Music Against Drugs ry:n toimin­taan. Jyväs­ky­läs­sä yksityi­siin tilai­suuk­siin suosi­tel­laan enintään 10 hengen osallis­tu­ja­mää­rää 15.1.2021 asti. Kaupun­ki pyytää lisäksi käyttä­mään tarkkaa harkin­taa siinä, onko pienem­piä­kään kokoon­tu­mi­sia syytä nyt järjes­tää. Kaupun­ki suosit­te­lee myös, että korkea­kou­luis­sa ja toisen asteen opetuk­ses­sa siirry­tään kokonai­suu­des­saan etäope­tuk­seen 30.11.–13.12.2020 välisek­si ajaksi. Näiden…

  Lue lisää

 • Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Ensim­mäi­nen Orange Casset­te ‑strea­maus järjes­tet­tiin viime viikon perjan­tai­na 13.11. kolmen nuoren toimes­ta. Vaikka päivä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmassa huomat­ta­va määrä jänni­tys­tä, homma onnis­tui erinomai­ses­ti. Nuoret pelasi­vat strea­mis­sa retro­pe­le­jä kuten esimer­kik­si Ninten­don vuonna 1992 lansee­raa­maa Kirbyä. Juttua riitti koko kolme­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja keskus­te­lua käytiin mukavas­ti myös chatis­sa. Ensi perjan­tai­na eli 20.11. kanava aukeaa taas neljäl­tä iltapäi­väl­lä. Tällä…

  Lue lisää